Upphävd författning

Sameskolförordning (1995:205)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-02-23
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 2007:944
Upphäver
Sameskolförordning (1967:216)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Allmänna föreskrifter

[K1]1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om sameskolan utöver vad som föreskrivs i skollagen (1985:1100).

[S2]I 8 kap. finns det föreskrifter om samisk undervisning som integreras med undervisning i grundskolan.

[K1]2 §  Sameskolan bedrivs vid de olika enheter som Sameskolstyrelsen bestämmer. En enhet kallas i denna förordning sameskola.

[S2]En sameskola får endast inrättas inom ramen för tillgängliga medel.

[S3]Till en sameskola kan vara knutet ett elevhem.

[K1]3 §  I denna förordning avses med

 • skoldagar: de dagar under ett läsår under vilka utbildning skall äga rum,
 • undervisningstid: arbete som planerats av lärare och elever tillsammans och som eleverna genomför under en lärares ledning,
 • ämne: ämne för vilket regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, Statens skolverk har fastställt en kursplan.

[K1]4 §  När det i denna förordning hänvisas till grundskoleförordningen (1994:1194) skall föreskrifter om styrelsen avse Sameskolstyrelsen. Föreskrifter om rektor skall avse skolchefen.

[K1]5 §  Statens skolverk fastställer de formulär som behövs för tillämpningen av denna förordning.

[K1]6 §  Sådana uppgifter i fråga om skolhälsovård som enligt skollagen (1985:1100) sköts av staten såsom huvudman för sameskolan får i stället fullgöras av en kommun eller ett landsting, om Sameskolstyrelsen och kommunen eller landstinget är ense om detta.

[K1]7 §  Vid en sameskola får mot särskild ersättning på uppdrag av annan än enskild anordnas utbildning för personer som uppdragsgivaren utser. Förordning (1996:551).

2 kap. Sameskolstyrelsen

Uppgifter

[K2]1 §  Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och därtill hörande verksamhet.

[S2]Sameskolstyrelsen skall även

 • genom yttranden och förslag främja och utveckla samiska undervisningsinslag i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, och
 • främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.

[K2]2 §  Sameskolstyrelsen bör

 • bistå kommunerna när det gäller uppsökande verksamhet bland samer,
 • informera om sameskolan och om samiska undervisningsinslag i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

[K2]3 §  Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklassen och förskole- och fritidshemsverksamheten för samiska barn. Förordning (1997:1232).

4 § har upphävts genom förordning (1996:551).

Sammansättning

[K2]5 §  Sameskolstyrelsen består av fem personer.

[S2]En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

[K2]6 §  Till Sameskolstyrelsen är knutet ett kansli som leds av en skolchef.

[S2]Skolchefen skall biträda Sameskolstyrelsen i dess verksamhet och närmast under styrelsen leda sameskolorna. Skolchefen skall särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

Personalansvarsnämnd

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

[K2]7 §  Vid Sameskolstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd som prövar frågor om

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan, och
 4. avstängning.

[S2]Skolchefen ska vara ordförande i personalansvarsnämnden. Nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdarna och de ledamöter som Sameskolstyrelsen utser.

[S3]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2007:944).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

[K2]7 a §  Sameskolstyrelsen ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008. Förordning (2007:944).

Ärendenas handläggning

[K2]8 §  Sameskolstyrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[K2]9 §  Om ett ärende är så brådskande att Sameskolstyrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många andra ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet i närvaro av skolchefen. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

[K2]10 §  Sameskolstyrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till skolchefen att på Sameskolstyrelsens vägnar avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av Sameskolstyrelsen.

[K2]11 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

[K2]12 §  Av 2 kap. 1 § 2 sametingslagen (1992:1433) följer att Sameskolstyrelsens ledamöter utses av Sametinget. Ledamöterna utses för en bestämd tid.

[S2]Sametinget utser ordförande för en bestämd tid.

[S3]Sameskolstyrelsen utser inom sig vice ordförande för en bestämd tid.

[K2]13 §  Skolchefen anställs av Sametinget efter förslag av Sameskolstyrelsen.

[S2]Som skolchef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogiska insikter.

[K2]14 §  Arbetstagare som under skolchefen har uppgifter av pedagogisk art skall ha de pedagogiska insikter som behövs.

[K2]15 §  Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller skolchefen.

3 kap. Utbildningens innehåll och organisation

Läroplan

[K3]1 §  För sameskolan gäller en läroplan.

[S2]Läroplanen innehåller de övergripande målen och riktlinjerna för utbildningen.

[S3]Läroplanen fastställs av regeringen.

Timplan

[K3]2 §  För sameskolan gäller den timplan som framgår av bilagan till denna förordning.

[S2]Därvid gäller att

 • undervisningen skall ges på svenska och samiska, och
 • ämnet samiska skall förekomma i samtliga årskurser.

[S3]Timplanen anger den minsta totala undervisningstid i timmar som skall erbjudas elever i årskurserna 1--6.

[K3]3 §  Beslut om fördelning på årskurser av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper och elevens val fattas av Sameskolstyrelsen efter förslag av skolchefen.

[K3]4 §  I sameskolan skall i den omfattning som skolchefen bestämmer anordnas friluftsverksamhet som bedrivs under en lärares ledning.

[K3]5 §  För elever som med stöd av särskilda skäl enligt 8 kap. 3 § skollagen (1985:1100) tagits in i sameskolan kan undervisningen på samiska och undervisningen i ämnet samiska bytas ut mot någon annan undervisning.

Kursplaner

[K3]6 §  De kursplaner som regeringen har fastställt för grundskolan skall tilllämpas också i sameskolan.

[S2]Statens skolverk skall fastställa en kursplan i samiska som även skall kunna användas i modersmålsundervisning i samiska i grundskolan. Förordning (2002:1009).

Vissa föreskrifter om timplanen

Elevens val

[K3]7 §  I timplanen anges ett visst antal timmar för elevens val. Undervisningen syftar till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen.

[S2]Undervisningen skall till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig med målen i den kursplan eller de kursplaner som fastställts för det ämne eller de ämnen som utgör elevens val.

[K3]8 §  Sameskolstyrelsen skall erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens val. Styrelsen skall sträva efter att tillgodose elevernas val genom att utnyttja de möjligheter som finns inom ramen för gällande bestämmelser.

Skolans val

[K3]9 §  I timplanen anges ett visst antal timmar som får användas för skolans val. Utrymmet för skolans val skall med de begränsningar som anges i bilagan till denna förordning användas för undervisning i ett eller flera ämnen.

[S2]Undervisningen skall till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig med målen i den kursplan eller de kursplaner som fastställts för det ämne eller de ämnen som utgör skolans val.

[S3]Beslut om hur utrymmet för skolans val skall användas fattas av skolchefen.

Modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk

[K3]9 a §  Bestämmelserna om modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk i 2 kap.9-16 §§grundskoleförordningen (1994:1194) gäller i tillämpliga delar vid sameskolan. Förordning (1997:600).

Arbetsplan

[K3]10 §  För genomförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan.

[S2]Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Skolchefen beslutar om arbetsplanen.

[S3]Arbetsplanen skall kontinuerligt följas upp och utvärderas.

Läromedel

[K3]11 §  Av 8 kap. 4 § skollagen (1985:1100) framgår att utbildningen i sameskolan skall vara avgiftsfri för eleverna och att de utan kostnad skall ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning.

[S2]Särskild vikt skall läggas vid att eleverna i undervisningen har tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett ämne eller en ämnesgrupp och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i studierna.

Lärotider m.m.

[K3]12 §  Föreskrifterna om lärotider, klasser och grupper, schema och beslut om befrielse från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i 4 kap.grundskoleförordningen (1994:1194) skall tillämpas vid sameskolan. Förordning (1996:551).

Särskilda stödinsatser

[K3]13 §  Föreskrifterna om särskilda stödinsatser i 5 kap.grundskoleförordningen (1994:1194) gäller i tillämpliga delar vid sameskolan.

4 kap. Samverkansformer

Samverkan mellan olika intressegrupper

[K4]1 §  Formerna för samverkan mellan olika intressegrupper inom varje sameskola skall utvecklas med beaktande av de lokala förhållandena. Detta gäller om det inte i författning eller kollektivavtal finns särskilda bestämmelser för behandling av en viss fråga.

Elevvårdskonferens

[K4]2 §  För behandling av elevvårdsfrågor skall det finnas en elevvårdskonferens.

[K4]3 §  I elevvårdskonferensen skall som ledamöter ingå

 1. skolchefen,
 2. företrädare för elevvården, och
 3. berörd klassföreståndare och annan berörd personal.

[S2]Skolchefen beslutar om den närmare sammansättningen av elevvårdskonferensen. Skolchefen eller den arbetstagare som skolchefen utser är ordförande. Skolchefen får sätta någon annan arbetstagare i sitt ställe.

[S3]Elevvårdskonferensen får tillåta att även andra än ledamöter är närvarande och yttrar sig vid sammanträdena.

[K4]4 §  Elevvårdskonferensen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

[S2]Vid sammanträde med elevvårdskonferensen skall föras protokoll.

Elevinflytande

[K4]5 §  I varje klass eller undervisningsgrupp skall eleverna ges tillfälle att tillsammans med läraren behandla frågor som är av gemensamt intresse för eleverna. Den närmare utformningen skall anges i arbetsplanen. Förordning (1997:600).

5 kap. Elever

Intagning

[K5]1 §  I 8 kap. 6 § andra stycket skollagen (1985:1100) finns föreskrifter om intagning av elever i sameskolan.

[S2]I punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1107) om ändring i skollagen (1985: 1100) finns det föreskrifter om intagning av barn i sameskolan höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år.

[S3]Ansökan om intagning görs av vårdnadshavarna hos Sameskolstyrelsen på det sätt styrelsen bestämmer.

[K5]1 a §  I förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. finns särskilda bestämmelser om mottagande i sameskolan av asylsökande barn m.fl. Förordning (2001:981).

Uppflyttning, ledighet och disciplinära åtgärder m.m.

[K5]2 §  Föreskrifterna om uppflyttning, ledighet, frånvaro, ordningsregler och disciplinära åtgärder i 6 kap.3-10 §§grundskoleförordningen (1994:1194) skall tillämpas vid sameskolan. Förordning (2006:206).

Utvecklingssamtal

[K5]3 §  Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna.

[S2]På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett komplement till utvecklingssamtalet även lämna annan skriftlig information om elevens skolgång än som avses i första stycket.

[S3]Uppgifter i utvecklingsplanen och sådan information som avses i andra stycket får inte ha karaktären av betyg.

[S4]Utvecklingssamtal skall i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 5 kap. 1 § grundskoleförordningen (1994:1194). Förordning (2005:176).

Intyg vid avgång

[K5]4 §  När en elev avgår från en sameskola skall intyg om avgången utfärdas.

[S2]Intyget skall innehålla uppgifter om

 1. den årskurs från vilken eleven avgått,
 2. tiden för avgången,
 3. de ämnen i vilka eleven undervisats, och
 4. det antal timmar undervisning som eleven erbjudits.

[S3]Intyget skall undertecknas av skolchefen.

6 kap. Personal vid sameskolorna

Allmänna föreskrifter

[K6]1 §  När Sameskolstyrelsen avser att anställa en arbetstagare, bör den lediga anställningen anmälas till den offentliga arbetsförmedlingen, om det inte framstår som onödigt. Om en sådan anmälan inte görs skall Sameskolstyrelsen informera om den lediga anställningen genom anslag hos styrelsen och i vederbörande skola.

Skolledning

[K6]2 §  Sameskolstyrelsen bestämmer hur ledningen av varje sameskola närmast under skolchefen skall utformas. Den eller de som utses för uppgiften skall genom utbildning och erfarenhet ha förvärvat pedagogiska insikter.

[S2]Skolchefen får uppdra åt den som har detta ledningsansvar att fullgöra uppgifter som enligt denna förordning ankommer på skolchefen eller som enligt läroplanen eller andra författningar ankommer på rektorn.

Lärare

[K6]3 §  Lärare är skyldiga att fullgöra uppgifter som hör samman med den utbildning som deras tjänstgöring omfattar samt andra uppgifter som ligger inom ramen för deras yrkeskvalifikationer och som stämmer överens med deras roll enligt läroplanen eller föreskrifter i andra författningar.

[K6]4 §  En lärare är på uppdrag skyldig att

 1. vara klassföreståndare enligt 5 §,
 2. biträda vid lärarutbildning vid den sameskola där läraren tjänstgör.

[K6]5 §  Klassföreståndaren har det allmänna ansvaret för en klass eller en särskild undervisningsgrupp. Klassföreståndaren skall särskilt leda elevvården inom klassen.

[S2]Klassföreståndaren skall biträda skolledningen i frågor som rör klassen eller gruppen.

[K6]6 §  Sameskolstyrelsen får föreskriva att insikt i samiska ger företräde till anställning som lärare vid sameskolan.

[K6]7 §  I en anställning som lärare, dock inte timläraranställning, får det som fyllnadstjänstgöring ingå tjänstgöring som lärare vid någon annan skolform inom det offentliga skolväsendet. I en anställning som lärare i musik får det även ingå fyllnadstjänstgöring vid en kommunal musikskola.

[K6]8 §  Vid anställning av lärare skall 2 kap.3--5 §§skollagen (1985:1100) tillämpas, om inte något annat följer av andra stycket.

[S2]Timlärare som uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 § skollagen får anställas tills vidare längst till en viss tidpunkt under läsåret. I annat fall skall timläraren anställas tills vidare dock längst till en viss tidpunkt under terminen.

Annan personal

[K6]9 §  I 14 kap. 2 § tredje stycket skollagen (1985:1100) föreskrivs att det för skolhälsovården skall finnas skolläkare och skolsköterska.

7 kap. Överklagande

[K7]1 §  Beslut av Sameskolstyrelsen i personalärenden enligt denna förordning får överklagas hos Statens skolverk, om beslutet gäller

 1. fråga om att anställa en arbetstagare, och
 2. en lärares fyllnadstjänstgöring.

[S2]Av 21 § anställningsförordningen (1994:373) följer att Sameskolstyrelsens förslag om att anställa en skolchef eller beslut om att avbryta ett anställningsförfarande inte får överklagas.

[K7]2 §  Beslut av Sameskolstyrelsen i andra ärenden enligt denna förordning än personalärenden får inte överklagas.

[K7]3 §  Beslut av Statens skolverk i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

[K8]1 §  En kommun får anordna samisk undervisning för samiska elever vid sin grundskola, om avtal härom träffas mellan kommunen och Sameskolstyrelsen.

[S2]Med samisk undervisning avses undervisning med samiska inslag och undervisning i samiska utöver den undervisning som anordnas som modersmålsundervisning i samiska. Förordning (2002:1009).

[K8]2 §  Utbildningen för de samiska eleverna skall integreras med motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan.

[S2]Den samiska undervisningen får även förläggas till icke timplanebunden tid under skoldagen.

[K8]3 §  Lärare för den samiska undervisningen anställs av styrelsen för utbildningen efter samråd med Sameskolstyrelsen. Därvid gäller föreskrifterna om lärare i 2 kap.3--5 §§skollagen (1985:1100).

[K8]4 §  Sameskolstyrelsen skall varje år i samband med förslag till anslagsframställningar redovisa omfattningen och erfarenheterna av verksamheten med integrerad samisk undervisning.

Bilaga

Utbildningens omfattning i årskurserna 1--6 i sameskolan i timmar om 60 minuter för ämnen och ämnesgrupper samt totalt.

Ämnen

Bild 140
Hemkunskap 40
Idrott och hälsa 310
Musik 120
Slöjd 180
Svenska 910
Engelska 280
Matematik 660
Geografi 700
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Biologi
Fysik
Kemi
Teknik
Samiska (språkval) 800
Elevens val 60
Totalt 4 200
Därav skolans val 210
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska, engelska, matematik, samiska och elevens val får dock inte minskas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Sameskolförordning (1995:205)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Genom förordningen upphävs sameskolförordningen (1967:216).
  3. För lärare som är anställda med konstitutorial eller med ett förordnande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial skall tillämpas skall tjänstgöringen tills vidare vara förlagd till en viss sameskola. Förläggningen av tjänstgöringen får ändras av Sameskolstyrelsen, om det fordras på grund av omorganisation av sameskolan eller om det annars finns särskilda skäl till det.
  Ett sådant beslut får överklagas hos Statens skolverk. Skolverkets beslut får inte överklagas.
  1. En lärare som är anställd med konstitutorial eller med ett förordnande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial skall tillämpas skall, om det inte finns särskilda skäl till avvikelse, ha företräde till tjänstgöring vid den sameskola där läraren är anställd framför
  2. lärare med kortare anställningstid,
  3. lärare som är anställda tills vidare eller har en tidsbegränsad anställning, och
  4. lärare vid andra skolor eller läroanstalter.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:82, Prop. 1992/93:220, Bet. 1993/94:UbU1
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:551) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

  Omfattning
  upph. 2 kap 4 §; ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 12 §, rubr. närmast före 3 kap 12 §; ny 1 kap 7 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:600) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

  Omfattning
  ändr. 4 kap. 5 §, 8 kap 1 §; ny 3 kap 9 a §, rubr. närmast före 3 kap 9 a §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1997:1232) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

  Omfattning
  ändr. 2 kap 3 §
  Ikraftträder
  1998-02-01

Förordning (2001:981) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

Omfattning
ny 5 kap 1 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:1009) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

Omfattning
ändr. 3 kap 6 §, 8 kap 1 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:127) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

Omfattning
ändr. 5 kap 3 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2005:176) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

Omfattning
ändr. 5 kap 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:206) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

Omfattning
ändr. 5 kap 2 §, rubr. närmast före 5 kap 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:944) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Sameskolstyrelsen ska fortfarande ha det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§ i den upphävda verksförordningen (1995:1322). Vidare ska 26-31 §§verksförordningen fortfarande gälla för Sameskolstyrelsen.
Omfattning
ändr. 2 kap 7 §, rubr. närmast före 2 kap 7 §; ny 2 kap 7 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:398) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

Omfattning
ändr. 7 kap 1 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:524) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

Omfattning
ändr. 5 kap 3 §
Ikraftträder
2008-07-15

Förordning (2008:847) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

Omfattning
ny 5 kap 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:962) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 6 §, 3 kap. 3, 4, 9, 10 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 3, 4 §§, 6 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1522) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

Omfattning
ny 6 kap. 2 a §
Ikraftträder
2010-03-15

Förordning (2010:1038) om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

Omfattning
ändr. 5 kap. 5 §
Ikraftträder
2010-10-01

Ändring, SFS 2011:185

Omfattning
upph.