Upphävd författning

Förordning (1995:294) om frivillig miljöstyrning och miljörevision

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-03-09
Ändring införd
SFS 1995:294 i lydelse enligt SFS 2001:779
Ikraft
1995-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning kompletterar lagen (1994:1596) om frivillig miljöstyrning och miljörevision, rådets förordning (EEG) nr 1836/93 av den 29 juni 1993 om frivilligt deltagande för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS). Förordning (2001:779).

2 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll beslutar i frågor om ackreditering av sådana miljökontrollanter som avses i artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 1836/93. Styrelsen utövar tillsynen över miljökontrollanterna.

3 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 1836/93.

4 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1178).

4 a §  Verksamheter inom följande sektorer får som ett led i en försöksverksamhet registreras enligt artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 1836/93:

 1. offentlig verksamhet,
 2. jordbruk och skogsbruk,
 3. bygg- och anläggningssektorn,
 4. handel,
 5. fastighetsskötsel,
 6. transportsektorn, och
 7. tjänstesektorn i övrigt.

[S2]Rådets förordning (EEG) nr 1836/93 gäller i tillämpliga delar för försöksverksamheten. Vad som sägs i 2-4 §§ gäller även för sådan verksamhet.

[S3]Av den deltagarförsäkran som avses i artikel 10 i rådets förordning skall framgå att registreringen gäller försöksverksamhet. Förordning (1998:759).

5 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av rådets förordning (EEG) nr 1836/93 och för försöksverksamhet som avses i 4 a § meddelas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (1998:759).

6 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela de föreskrifter om ackreditering och ackrediteringsvillkor som behövs för verkställighet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001. Förordning (2001:779).

Ändringar

Förordning (1995:294) om frivillig miljöstyrning och miljörevision

  CELEX-nr
  393R1836
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:759) om ändring i förordningen (1995:294) om frivillig miljöstyrning och miljörevision

Omfattning
ändr. 5 §; ny 4 a §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1998:1178) om ändring i förordningen (1995:294) om frivillig miljöstyrning och miljörevision

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2001:779) om ändring i förordningen (1995:294) om frivillig miljöstyrning och miljörevision

Omfattning
ändr. 1 §; ny 6 §
CELEX-nr
32001R0761
Ikraftträder
2001-12-01

Ändring, SFS 2002:956

Omfattning
upph.