Upphävd författning

Lag (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1596 i lydelse enligt SFS 2011:695
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG. Lag (2011:695).

Prop. 2001/02:65: Ändringen är en följdändring med anledning av den nya EG-förordningen.

Prop. 2010/11:93: Ändringen innebär endast att hänvisningen till EU:s förordning om miljöledning och miljörevision ändras med anledning av att en ny EU-förordning om miljöledning och miljörevision har trätt i kraft och ersatt den tidigare.

2 §  Regeringen utser de organ som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 1221/2009. Lag (2011:695).

Prop. 2001/02:65: Ändringen är en följdändring med anledning av den nya EG-förordningen.

Prop. 2010/11:93: Bestämmelsen innehåller en upplysning om att regeringen utser ackrediterings- och registreringsorgan. Artikel 5 i den tidigare EU-förordningen motsvaras av artikel 11 i den nya förordningen. Hänvisningen till artikel 5 ersätts därmed med en hänvisning till artikel 11. Detta innebär ingen ändring i sak utan Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet kommer, precis som tidigare, att vara registreringsorgan.

Någon motsvarighet till artikel 4 finns inte i den nya EU-förordningen eftersom ...

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i artikel 39 i förordning (EG) nr 1221/2009. Lag (2011:695).

Prop. 2001/02:65: Ändringen är en följdändring med anledning av den nya EG-förordningen..

Prop. 2010/11:93: Tidigare följde det av artikel 16 i EU:s förordning om miljöledning och miljörevision att medlemsstaterna fick ta ut avgifter. Denna möjlighet följer nu av artikel 39. Jämfört med vad som gällde enligt den tidigare förordningen innehåller artikel 39 något mer preciserade anvisningar vad en avgift får tas ut för och det anges också att avgifterna ska vara rimliga och proportionerliga.

4 § Har upphävts genom lag (2002:174).

Ändringar

Lag (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

    Förarbeten
    Rskr. 1994/95:86, Prop. 1994/95:101, Bet. 1994/95:JoU9
    Ikraftträder
    1995-01-01

Lag (1998:651) om ändring i lagen (1994:1596) om frivillig miljöstyrning och miljörevision

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ny 4 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (2002:174) om ändring i lagen (1994:1596) om frivillig miljöstyrning och miljörevision

Förarbeten
Rskr. 2001/02:162, Prop. 2001/02:65, Bet. 2001/02:MJU8
Omfattning
upph. 4 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
CELEX-nr
32001R0761
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2011:695) om ändring i lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

Förarbeten
Rskr. 2010/11:282, Prop. 2010/11:93, Bet. 2010/11:MJU23
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
CELEX-nr
32009R1221
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2014:863) om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

Förarbeten
Rskr. 2013/14:316, Prop. 2013/14:99, Bet. 2013/14:FiU21
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2014-08-01