Upphävd författning

Förordning (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-05-24
Ändring införd
SFS 1995:648 i lydelse enligt SFS 2006:1270
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1989:757) med instruktion för Vapenfristyrelsen
Förordning (1994:645) med instruktion för Värnpliktsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Totalförsvarets pliktverk är en central förvaltningsmyndighet som skall svara för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor avseende bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service skall även lämnas till de bemanningsansvariga i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret.

2 §  Totalförsvarets pliktverk skall mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

2 a §  Totalförsvarets pliktverk skall inför och vid mönstringen verka för att öka intresset bland totalförsvarspliktiga för tjänstgöring inom totalförsvaret och utlandstjänstgöring inom Försvarsmakten. Förordning (2006:1270).

3 §  Totalförsvarets pliktverk skall i samband med att en totalförsvarspliktig rycker in för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar lämna de journalhandlingar som upprättats vid mönstring eller särskild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning till hälso- och sjukvårdspersonalen vid den organisatoriska enhet hos en myndighet, en kommun eller ett landsting där grundutbildningen skall genomföras.

[S2]Totalförsvarets pliktverk skall vid samma tidpunkt lämna uppgifter om den totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförmåga, fysiska arbetsförmåga, allmänna begåvning och hälsotillstånd till den befattningshavare på sådan enhet som anges i första stycket som har till uppgift att utbilda den totalförsvarspliktige. Uppgifterna skall anges kortfattat.

[S3]Totalförsvarets pliktverk skall vidare vid samma tidpunkt och till samma enheter som anges i första stycket lämna uppgift i form av fotografisk bild av den totalförsvarspliktige från det register som verket för över sådana uppgifter. Sådan uppgift skall på begäran även lämnas till Rikspolisstyrelsen, polismyndighet, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:776).

4 §  Totalförsvarets pliktverk får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner och landsting och åt enskilda. För andra sådana uppgifter än inskrivning och krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning får verket ta ut avgift. Avgifternas storlek bestäms av verket. Förordning (1999:1018).

4 a §  Totalförsvarets pliktverk skall, samtidigt som det lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in en förteckning över och kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som Totalförsvarets pliktverk ingått under året. För varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen. Förordning (2001:248).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Totalförsvarets pliktverk. Förordning (1996:115).

Myndighetens ledning

6 §  Totalförsvarets pliktverks generaldirektör är chef för myndigheten. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

7 § har upphävts genom förordning (1996:115).

8 §  har upphävts genom förordning (1996:115).

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Totalförsvarets pliktverk.

Inskrivningsnämnder

10 §  Vid Totalförsvarets pliktverk skall det finnas inskrivningsnämnder till det antal och med de verksamhetsområden som verket bestämmer.

[S2]En inskrivningsnämnd skall bestå av, förutom ordföranden, minst fyra ledamöter.

11 §  Till en inskrivningsnämnd skall en ledamot och en ersättare väljas för varje landsting och kommun som inte ingår i ett landsting inom nämndens verksamhetsområde. För Stockholms läns landsting skall dock två ledamöter och två ersättare väljas.

12 §  Enligt 11 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt utses ordföranden i en inskrivningsnämnd och ersättaren för denne av Totalförsvarets pliktverk.

[S2]Övriga ledamöter och ersättare skall utses genom val av landstingsfullmäktige. För kommuner som inte ingår i ett landsting utses ledamoten och ersättaren dock genom val av kommunfullmäktige. Valet av ledamöter skall vara proportionellt under den förutsättning som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet även bestämmas i vilken ordning de skall kallas till tjänstgöring.

13 §  Ledamöterna och ersättarna skall vara svenska medborgare. Bestämmelserna i 4 kap. 5 § kommunallagen (1991:900) skall tillämpas på ledamöterna och ersättarna.

14 §  Om en ledamot som har utsetts vid proportionella val avgår före tjänstgöringstidens utgång, skall en ersättare inträda enligt den ordning mellan ersättarna som har bestämts vid valet. Avgår en ledamot eller ersättare som inte har utsetts vid proportionella val, skall en ersättare utses för återstoden av tiden.

15 §  Inskrivningsnämnden är beslutför när minst hälften av de valda ledamöterna är närvarande.

[S2]Om ledamöterna inte kan enas om ett beslut, skall omröstning äga rum. Vid omröstningen skall ordföranden rösta först, därefter den yngste ledamoten och sedan var och en efter levnadsålder. Som nämndens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna är ense om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

16 §  De valda ledamöterna och ersättarna för dem får av allmänna medel samma arvode med tilläggsbelopp, reseersättningar och traktamenten som lämnas till nämndemän i länsrätterna enligt förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

[S2]Ersättning lämnas även för den tid då en ledamot eller ersättare deltar i studiebesök med anledning av uppdraget i en inskrivningsnämnd.

17 §  Beslut om ersättning enligt 16 § fattas av Totalförsvarets pliktverk.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1058).

18 § Har upphävts genom förordning (1996:115).

Anställning

19 §  Överdirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1996:115).

20 § Har upphävts genom förordning (2004:154).

Ändringar

Förordning (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:115) om ändring i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

  Omfattning
  upph. 7, 8, 18 §§, rubr. närmast före 7, 8, 18 §§; ändr. 5, 19 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:1472) om ändring av förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1058) om ändring i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1230) om ändring i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-10-24

Förordning (1999:1018) om ändring i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

Omfattning
ändr. 3, 4, 20 §§; ny 4 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:248) om ändring i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2004:154) om ändring i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

Omfattning
upph. 20 §
Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2004:512) om ändring i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1256) om ändring i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2006:776) om ändring i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1270) om ändring i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1263

Omfattning
upph.