Inaktuell version

Förordning (1995:665) om revisorer

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 2001:958
Upphäver
Förordning (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpningen av revisorslagen (2001:883). De termer och begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i revisorslagen. Förordning (2001:958).

Godkännande och auktorisation

2 §  Prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen samt lämplighetsprov, som avses i 4 - 7 §§revisorslagen (2001:883), anordnas av Revisorsnämnden. Förordning (2001:958).

3 §  Revisorsexamen skall säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision och förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet.

[S2]Högre revisorsexamen skall, utöver vad som framgår av första stycket, säkerställa att revisorn har teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision och förmåga att i praktiken tillämpa dessa kunskaper i företag som på grund av sin storlek eller av annan anledning är svåra att revidera.

[S3]Lämplighetsprov skall säkerställa att en utländsk revisor har de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra lagstadgad revision i Sverige som godkänd eller auktoriserad revisor.

4 §  Den teoretiska utbildningen för revisorsexamen och högre revisorsexamen skall omfatta följande ämnesområden

 1. räkenskaps- och förvaltningsrevision,
 2. räkenskapsanalys,
 3. extern redovisning,
 4. koncernredovisning,
 5. intern redovisning och ekonomistyrning,
 6. intern revision och kontroll,
 7. normer för upprättande av års- och koncernredovisning samt normer för metoder för värdering av balansposter och beräkning av resultatposter,
 8. rättsliga och yrkesmässiga normer för lagstadgad revision och för dem som utför sådan revision,
 9. associationsrätt,
 10. lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott,
 11. beskattningsrätt,
 12. civil- och handelsrätt,
 13. arbetsrätt och lagstiftning om social trygghet,
 14. informations- och databehandling,
 15. organisationslära och nationalekonomi,
 16. matematik och statistik, och
 17. grundläggande principer för finansiering.

[S2]Utbildningen skall omfatta de ämnesområden som anges i första stycket 9--17 i den utsträckning det har betydelse för revisionen.

5 §  För att få avlägga revisorsexamen fordras att sökanden

 1. avlagt kandidatexamen med företagsekonomisk inriktning eller med godkänt resultat genomgått annan likvärdig teoretisk utbildning, och
 2. genomgått en praktisk utbildning under minst tre år, som
  1. särskilt omfattar revision av årsbokslut och koncernbokslut eller liknande redovisningshandlingar, och
  2. sker under handledning av godkänd eller auktoriserad revisor.

[S2]Den som är godkänd revisor får avlägga revisorsexamen om han eller hon har varit godkänd under sammanlagt minst sju år, även om kraven enligt första stycket inte är uppfyllda. Förordning (2001:958).

6 §  För att få avlägga högre revisorsexamen fordras att sökanden

 1. avlagt kandidatexamen om minst 160 poäng, varav minst 120 poäng omfattar de ämnesområden som avses i 4 §, eller avlagt magisterexamen med ekonomisk inriktning eller genomgått annan likvärdig teoretisk utbildning, och
 2. genomgått en praktisk utbildning under minst fem år, som
  1. under tre år uppfyller de krav som anges i 5 § 2 och under ytterligare två år sker under handledning av auktoriserad revisor, och
  2. innefattar kvalificerad medverkan vid revision av företag som på grund av sin storlek eller av annan anledning är svåra att revidera.

Ansökningsförfarandet

7 §  Ansökan om godkännande, auktorisation och registrering görs skriftligen hos Revisorsnämnden. Detsamma gäller ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation eller registrering.

8 §  Ansökan om godkännande eller auktorisation skall innehålla

 1. uppgift om sökandens bostadsadress och tjänsteadress,
 2. personbevis med förvaltarbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande handlingar från annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om sökanden är bosatt i sådan stat,
 3. bevis om frihet från näringsförbud, och
 4. närmare uppgifter om sökandens yrkesverksamhet. Förordning (2001:958).

9 §  Till en ansökan om att ett handelsbolag skall registreras som revisionsbolag skall fogas bolagsavtal och utdrag ur handelsregistret. Till en ansökan om att ett aktiebolag skall registreras som revisionsbolag skall fogas bolagsordning, utdrag ur aktiebolagsregistret utvisande bolagsledningens sammansättning och avskrift av bolagets aktiebok. Förordning (2001:958).

Register

10 §  Revisorsnämnden skall med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över revisorer och registrerade revisionsbolag.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. allmän eller enskild verksamhet där revisorsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. aktualisering, komplettering eller kontroll av revisorsanknuten information som finns i medlemsregister eller liknande register, och
 3. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser revisorer eller registrerade revisionsbolag, eller
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till revisorsanknuten information. Förordning (2001:958).

10 a §  Revisorsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret. Förordning (2001:958).

10 b §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:958).

10 c §  Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol framgår av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:958).

11 §  Registret skall innehålla uppgift om

 1. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum samt bostadsadress och tjänsteadress för revisorer,
 2. firma, organisationsnummer och postadress för registrerade revisionsbolag,
 3. namn och postadress för ledamöter i registrerade revisionsbolags ledning, och
 4. namn och postadress för aktieägare eller andra delägare i registrerade revisionsbolag. Förordning (2001:958).

12 §  När Revisorsnämnden meddelat beslut om upphävande av godkännande, auktorisation eller registrering eller meddelat beslut om avslag på ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation eller registrering, skall uppgift om revisorn eller revisionsbolaget gallras ur registret så snart som möjligt efter det att beslutet vunnit laga kraft. Lag (1996:1547).

Intyg om behörighet m.m.

13 §  Revisorsnämnden skall lämna de upplysningar och utfärda de intyg om behörighet, yrkesverksamhet eller liknande förhållanden som behöriga myndigheter och organisationer i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet begär.

14 §  Om en godkänd eller auktoriserad revisor, som har genomgått lämplighetsprov i Sverige, har motsvarande godkännande eller auktorisation i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall Revisorsnämnden underrätta behörig myndighet eller organisation i den staten, om nämnden meddelat beslut om upphävande av godkännande eller auktorisation på disciplinär grund eller beslut om varning. Sådan underrättelse skall ske sedan beslutet vunnit laga kraft.

Avgifter

15 §  För prövning av ansökan om godkännande, auktorisation eller registrering skall sökanden betala en ansökningsavgift med 2 000 kronor.

[S2]Om ansökan beviljas, skall revisorn eller revisionsbolaget betala en årsavgift med 3 200 kronor. Förordning (2000:456).

16 §  För prövning av frågor enligt följande bestämmelser skall sökanden betala en avgift: 4 § andra stycket, 5 § andra stycket, 8 § andra stycket, 12 § andra stycket, 13 § andra stycket, 16 §, 22 §, 25 § andra stycket och 27 § andra stycketrevisorslagen (2001:883). I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 skall tillämpas. Förordning (2001:958).

17 §  Revisorsnämnden får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, meddela särskilda föreskrifter om de avgifter som sökanden skall betala för att få avlägga revisorsexamen, högre revisorsexamen och lämplighetsprov. Förordning (1998:473).

Ytterligare föreskrifter

18 §  Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om teoretisk och praktisk utbildning, revisorsexamen, högre revisorsexamen och lämplighetsprov.

[S2]Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter även om godkännande, auktorisation och registrering samt om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Föreskrifterna får innehålla undantag från bestämmelserna i 24 § revisorslagen (2001:883). Förordning (2001:958).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:665) om revisorer

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995, då förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer skall upphöra att gälla. Revisorer och revisionsbolag som meddelats godkännande eller auktorisation att gälla från och med den 1 augusti 1994 och senast från och med den 1 juli 1995 och som betalat ansökningsavgift enligt äldre bestämmelser skall betala årsavgift först från och med den 1 juli 1996.
  CELEX-nr
  389L0048
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:351) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1547) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:216) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:473) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2000:454) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:958) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:1150) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:5) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 3, 17 §§
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2007:1232) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2008-01-15

Förordning (2008:1047) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 17 §; nya 17 a, 17 b, 17 c §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:574 ) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
upph. 4 §; nuvarande 5, 6 §§ betecknas 4, 5 §§, nuvarande 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11, 12 §§ betecknas 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ nuvarande 13, 14, 15, 16, 17, 17 a, 17 b, 17 c, 18 §§ becknas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§; ändr. 2, 7, 8, 9 §§ de nya 4, 5, 11, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 29 §§; nya 6, 10, 17, 18, 19, 20, rubr. närmast före 18, 19 §§
CELEX-nr
32006L0043
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:901) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2009-09-01

Förordning (2009:941) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
rubr. närmast före 10, 13, 15 §§ sätts närmast före 11, 21, 23 §§, rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 29 §
Ikraftträder
2009-11-01

Förordning (2009:1147) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2013:226) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 2, 3, 4, 7, 8, 10 a, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 29 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:739) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2013-11-01

Förordning (2014:455) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2016:445) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §; ändr. 9, 15, 19, 20, 22, 24, 26 §§; nya 18, 22 a, 22 b §§, rubr. närmast före 18, 22, 22 b §§
Ikraftträder
2016-07-02

Förordning (2016:1344) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 2, 4, 7, 9, 10 a, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 b, 25, 26, 27, 29 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2018:292) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
upph. 13, 14 §§; ändr. 12, 24 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:640) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1818) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2019-01-01