Inaktuell version

Förordning (1995:665) om revisorer

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 2009:941
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpningen av revisorslagen (2001:883). De termer och begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i revisorslagen. Förordning (2001:958).

Godkännande och auktorisation

2 §  Prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen samt lämplighetsprov, som avses i 4–7 §§ revisorslagen (2001:883), anordnas av Revisorsnämnden. Prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen ska innehålla minst ett skriftligt moment. Förordning (2009:574).

3 §  Revisorsexamen skall säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision och förmåga att i praktiken tilllämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet.

[S2]Högre revisorsexamen skall, utöver vad som framgår av första stycket, säkerställa att revisorn har teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision och förmåga att i praktiken tillämpa dessa kunskaper i företag som på grund av sin storlek eller av annan anledning är svåra att revidera.

[S3]Lämplighetsprov skall säkerställa att en utländsk revisor har de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra lagstadgad revision i Sverige som godkänd eller auktoriserad revisor. Provet skall vara anpassat till den utländska revisorns utbildning och yrkeserfarenhet. Förordning (2005:5).

4 §  För att få avlägga revisorsexamen krävs att sökanden har

 1. avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med företagsekonomi som huvudområde för utbildningen eller med godkänt resultat genomgått annan motsvarande utbildning, och
 2. genomgått en praktisk utbildning under minst tre år, som särskilt omfattar revision av årsbokslut och koncernbokslut eller liknande redovisningshandlingar.

[S2]Den praktiska utbildningen ska under minst två år ha fullgjorts i en stat inom EES under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor eller av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision i en stat inom det området. Den resterande delen av den praktiska utbildningen ska ha fullgjorts på samma sätt som har sagts nu eller i en annan stat under handledning av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision i den staten och som Revisorsnämnden bedömer som lämplig att vara handledare.

[S3]Den som är godkänd revisor får avlägga revisorsexamen om han eller hon har varit godkänd under sammanlagt minst sju år, även om kraven enligt första och andra styckena inte är uppfyllda. Förordning (2009:574).

5 §  För att få avlägga högre revisorsexamen krävs att sökanden har

 1. avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) och genomgått ytterligare utbildning om minst 60 högskolepoäng, eller avlagt magisterexamen med ekonomisk inriktning eller genomgått annan motsvarande utbildning, och
 2. genomgått en praktisk utbildning under minst fem år, som
  1. under minst tre år uppfyller de krav som anges i 4 § första stycket 2, och
  2. innefattar kvalificerad medverkan vid revision av företag som på grund av sin storlek eller av annan anledning är svåra att revidera.

[S2]Den praktiska utbildningen ska under tre och ett halvt år ha fullgjorts i en stat inom EES under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor eller av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision i en stat inom det området. Om den resterande delen av den praktiska utbildningen har fullgjorts i en stat inom EES, ska den ha skett under handledning av en auktoriserad revisor eller en fysisk person som får utföra lagstadgad revision utan behörighetsbegränsningar i en stat inom det området. Om den resterande delen av den praktiska utbildningen har fullgjorts i en stat utanför EES, ska den ha skett under handledning av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision utan behörighetsbegränsningar i den staten och som Revisorsnämnden bedömer som lämplig att vara handledare. Förordning (2009:574).

6 §  En revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som avses i 3 §. Förordning (2009:574).

Ansökningsförfarandet

7 §  En ansökan om godkännande, auktorisation eller registrering görs skriftligen hos Revisorsnämnden. Detsamma gäller en ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation eller registrering.

[S2]Ansökan ska vara undertecknad av sökanden. Förordning (2009:574).

8 §  En ansökan om godkännande eller auktorisation ska innehålla

 1. personbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande handlingar från en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,
 2. bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande handling från en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,
 3. en försäkran om att sökanden inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 4. närmare uppgifter om sökandens yrkesverksamhet, och
 5. de uppgifter som avses i 15 § första och tredje styckena med undantag för uppgifter om registernummer. Förordning (2009:574).

9 §  En ansökan om registrering som revisionsbolag ska innehålla de uppgifter som avses i 15 § andra och tredje styckena.

[S2]Till en ansökan om att ett handelsbolag ska registreras som revisionsbolag ska fogas bolagsavtal och utdrag ur handelsregistret.

[S3]Till en ansökan om att ett aktiebolag ska registreras som revisionsbolag ska fogas bolagsordning, utdrag ur aktiebolagsregistret utvisande bolagsledningens sammansättning och avskrift av bolagets aktiebok. Revisorsnämnden får tillåta att bolaget i stället för att ge in en avskrift av aktieboken anger var aktieboken hålls tillgänglig. Förordning (2009:574).

10 §  En ansökan om registrering som revisor från tredjeland ska innehålla uppgifter som motsvarar de som avses i 8 § 5 respektive 9 § första stycket. Av ansökan ska även framgå att den person eller det företag som ansöker om registrering uppfyller kraven för att utöva revisionsverksamhet enligt vad som gäller i detta tredjeland. Förordning (2009:574).

10 a § Ny beteckning 12 § genom förordning (2009:574).
10 b § Ny beteckning 13 § genom förordning (2009:574).
10 c § Ny beteckning 14 § genom förordning (2009:574).

/Träder i kraft I: 2009-11-01/

Register

11 §  Revisorsnämnden ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland.

[S2]I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. allmän eller enskild verksamhet där revisorsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. aktualisering, komplettering eller kontroll av revisorsanknuten information som finns i medlemsregister eller liknande register, och
 3. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser revisorer, registrerade revisionsbolag eller revisorer från tredjeland, eller
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till revisorsanknuten information. Förordning (2009:574).

12 §  Revisorsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret. Förordning (2009:574).

13 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2009:574).

14 §  Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol framgår av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2009:574).

[S2]/Upphör att gälla U:2009-11-01/ Avgifter

15 §  Registret ska för varje revisor innehålla uppgift om

 1. namn, registernummer och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
 2. bostadsadress och tjänsteadress, samt
 3. i förekommande fall firma, organisationsnummer, postadress och webbplats för det registrerade revisionsbolag som revisorn utövar verksamhet i.

[S2]Registret ska för varje registrerat revisionsbolag innehålla uppgift om

 1. firma, organisationsnummer och bolagsform,
 2. kontaktperson, postadress och, i förekommande fall, webbplats,
 3. adresser till bolagets samtliga verksamhetsställen i Sverige,
 4. namn och registernummer för samtliga godkända eller auktoriserade revisorer i bolaget,
 5. namn och tjänsteadress för varje styrelseledamot,
 6. namn och tjänsteadress eller adress till verksamhetsställe för varje ägare samt registernummer för de ägare som är revisorer, eller uppgift om var denna information finns tillgänglig, och
 7. firma och postadress för de revisionsföretag som ingår i samma nätverk som det registrerade revisionsbolaget eller uppgift om var denna information finns tillgänglig.

[S3]Om en revisor är registrerad eller ett registrerat revisionsbolag är registrerat i ett motsvarande register i en annan stat, ska Revisorsnämndens register innehålla uppgift om vilken utländsk myndighet som ansvarar för registreringen samt, i förekommande fall, om revisorns eller det registrerade revisionsbolagets utländska registernummer.

[S4]Första–tredje styckena tillämpas på motsvarande sätt såvitt avser uppgifter om revisorer från tredjeland. Förordning (2009:574).

16 §  En revisor, ett registrerat revisionsbolag och en revisor från tredjeland ska snarast möjligt anmäla varje förändring av sådana förhållanden som framgår av registret. Anmälan ska vara undertecknad av revisorn, en behörig företrädare för det registrerade revisionsbolaget eller, på motsvarande sätt, revisorn från tredjeland.

[S2]När Revisorsnämnden meddelat beslut om upphävande av godkännande, auktorisation eller registrering eller meddelat beslut om avslag på ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation eller registrering, ska uppgift om revisorn eller revisionsbolaget gallras ur registret så snart som möjligt efter det att beslutet vunnit laga kraft. Förordning (2009:574).

17 §  De uppgifter i registret som framgår av 15 § ska hållas tillgängliga på Revisorsnämndens webbplats. Detta gäller dock inte uppgifterna om personnummer och bostadsadresser. Förordning (2009:574).

17 a § Ny beteckning 26 § genom förordning (2009:574).
17 b § Ny beteckning 27 § genom förordning (2009:574).
17 c § Ny beteckning 28 § genom förordning (2009:574).

Årlig rapport

18 §  En sådan rapport som avses i 22 a § revisorslagen (2001:883) ska minst innehålla uppgift om när den senaste kvalitetskontrollen utfördes.

[S2]Om rapporten upprättas av ett registrerat revisionsbolag eller en revisor som utövar revisionsverksamhet i ett sådant bolag, ska rapporten även innehålla följande uppgifter om det registrerade revisionsbolaget:

 1. bolagsformen och ägarförhållandena,
 2. huruvida bolaget utgör en del av ett eller flera nätverk samt dessa nätverks struktur,
 3. bolagsledningens organisation,
 4. systemet för intern kvalitetssäkring av revisionsverksamheten och ett uttalande från styrelsen eller bolagsmännen om systemets effektivitet,
 5. vilka företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, som bolaget eller i bolaget verksamma revisorer under det närmast föregående räkenskapsåret hade revisionsuppdrag i,
 6. hur kraven på revisorers och registrerade revisionsbolags opartiskhet och självständighet tillämpas i bolaget samt en försäkran om att en intern kontroll har utförts av tillämpningen,
 7. hur sådan fortbildning för revisorer som avses i 6 § möjliggörs,
 8. omsättningen med uppdelning på de ersättningar som avser revisionsuppdrag, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdragen, skatterådgivning respektive övriga tjänster, och
 9. principerna för ersättning till delägare. Förordning (2009:574).

Kvalitetskontroll

19 §  De personer som utför periodiskt återkommande kvalitetskontroller utses av Revisorsnämnden eller i den ordning som Revisorsnämnden bestämmer. Kontrollanterna ska ha den utbildning och yrkeserfarenhet som är nödvändig för att kunna utföra kontrollerna. Förordning (2009:574).

20 §  En periodiskt återkommande kvalitetskontroll ska innefatta en granskning av ett lämpligt urval revisionshandlingar. Vid kontrollen ska minst bedömas

 1. efterlevnaden av tillämpliga revisionsstandarder,
 2. hur kraven på revisorers och registrerade revisionsbolags opartiskhet och självständighet tillämpas,
 3. omfattningen av och kvaliteten på de resurser som har lagts ned på revisionsuppdragen,
 4. ersättningarna för revisionsuppdragen, och
 5. det interna kvalitetssäkringsarbetet, om kontrollen avser ett registrerat revisionsbolag.

[S2]Efter varje kontroll ska en rapport med de huvudsakliga slutsatserna från kontrollen upprättas.

[S3]Revisorsnämnden ska varje år sammanfatta och offentliggöra de övergripande iakttagelser som har gjorts vid kontrollerna under året dessförinnan. Förordning (2009:574).

/Träder i kraft I: 2009-11-01/

Intyg om behörighet m.m.

21 §  Revisorsnämnden ska lämna de upplysningar och utfärda de intyg om behörighet, yrkesverksamhet eller liknande förhållanden som behöriga myndigheter och organisationer i andra stater inom EES begär. Förordning (2009:574).

22 §  Om den som har godkänts eller auktoriserats som revisor har ett motsvarande godkännande eller en motsvarande auktorisation i ett annat land inom EES, ska Revisorsnämnden underrätta behörig myndighet eller organisation i den staten, om nämnden har meddelat beslut om upphävande av godkännande eller auktorisation eller beslut om varning. Av underrättelsen ska skälen för beslutet framgå. Sådan underrättelse ska ske sedan beslutet vunnit laga kraft. Förordning (2009:574).

/Träder i kraft I: 2009-11-01/

Avgifter

23 §  För prövning av ansökan om godkännande, auktorisation eller registrering ska sökanden betala en ansökningsavgift om 2 600 kronor.

[S2]Om ansökan beviljas, ska revisorn eller revisionsbolaget betala en årsavgift om 4 300 kronor. Förordning (2009:901).

24 §  För prövning av frågor enligt följande bestämmelser skall sökanden betala en avgift: 4 § andra stycket, 5 § andra stycket, 8 § andra stycket, 12 § andra stycket, 13 § andra stycket, 16 §, 22 §, 25 § andra stycket och 27 § andra stycketrevisorslagen (2001:883). I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 skall tillämpas. Förordning (2009:574).

25 §  Revisorsnämnden ska ta ut en avgift av sökanden för avläggande av revisorsexamen, högre revisorsexamen och lämplighetsprov. Revisorsnämnden bestämmer storleken på avgifterna. Förordning (2009:574).

26 §  Revisorsnämnden ska ta ut en avgift för sådan periodiskt återkommande kvalitetskontroll som utförs av nämnden. Avgiften ska betalas av de revisorer som ska vara föremål för kontroller.

[S2]Revisorer som har revisionsuppdrag i företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, ska betala avgiften i form av en särskild årsavgift. Denna ska bestämmas med hänsyn till det antal revisionsuppdrag som varje revisor den 1 november varje år har i sådana företag samt till hur stora dessa företag är.

[S3]Revisorsnämnden får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna paragraf. Förordning (2009:574).

27 §  Revisorer ska senast den 15 november varje år lämna de uppgifter till Revisorsnämnden som behövs för att nämnden ska kunna besluta om de särskilda årsavgifternas storlek.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får nämnden besluta att ett visst sådant uppdrag som avses i 26 § andra stycket helt eller delvis inte ska påverka storleken på en särskild årsavgift. Förordning (2009:574).

28 §  Vad som sägs i 26 och 27 §§ om särskild årsavgift gäller även för registrerade revisionsbolag. Förordning (2009:574).

/Träder i kraft I: 2009-11-01/

Ytterligare föreskrifter

29 §  Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om teoretisk och praktisk utbildning, revisorsexamen, högre revisorsexamen och lämplighetsprov.

[S2]Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter även om godkännande, auktorisation och registrering, kvalitetskontroll samt villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Föreskrifterna får innehålla undantag från bestämmelserna i 24 § revisorslagen (2001:883). Förordning (2009:574).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:665) om revisorer

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995, då förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer skall upphöra att gälla. Revisorer och revisionsbolag som meddelats godkännande eller auktorisation att gälla från och med den 1 augusti 1994 och senast från och med den 1 juli 1995 och som betalat ansökningsavgift enligt äldre bestämmelser skall betala årsavgift först från och med den 1 juli 1996.
  CELEX-nr
  389L0048
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:351) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1547) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:216) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:473) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2000:454) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:958) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:1150) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:5) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 3, 17 §§
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2007:1232) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2008-01-15

Förordning (2008:1047) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. I fråga om de årsavgifter som tas ut under 2009, ska de tidpunkter som anges i 17 a § andra stycket och 17 b § första stycket i stället vara den 1 januari 2009 respektive den 30 januari 2009.
Omfattning
ändr. 17 §; nya 17 a, 17 b, 17 c §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:574 ) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
 2. Revisorer och registrerade revisionsbolag ska senast den 30 oktober 2009, med tillämpning av nya 16 § första stycket andra meningen, till Revisorsnämnden anmäla de uppgifter i nya 15 § som inte omfattas av tidigare 11 §.
Omfattning
upph. 4 §; nuvarande 5, 6 §§ betecknas 4, 5 §§, nuvarande 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11, 12 §§ betecknas 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ nuvarande 13, 14, 15, 16, 17, 17 a, 17 b, 17 c, 18 §§ becknas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§; ändr. 2, 7, 8, 9 §§ de nya 4, 5, 11, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 29 §§; nya 6, 10, 17, 18, 19, 20, rubr. närmast före 18, 19 §§
CELEX-nr
32006L0043
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:901) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009. Äldre föreskrifter gäller i fråga om storleken på de årsavgifter som tas ut under 2009.
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2009-09-01

Förordning (2009:941) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
rubr. närmast före 10, 13, 15 §§ sätts närmast före 11, 21, 23 §§, rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 29 §
Ikraftträder
2009-11-01

Förordning (2009:1147) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2013:226) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 2, 3, 4, 7, 8, 10 a, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 29 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:739) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2013-11-01

Förordning (2014:455) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2016:445) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §; ändr. 9, 15, 19, 20, 22, 24, 26 §§; nya 18, 22 a, 22 b §§, rubr. närmast före 18, 22, 22 b §§
Ikraftträder
2016-07-02

Förordning (2016:1344) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 2, 4, 7, 9, 10 a, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 b, 25, 26, 27, 29 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2018:292) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
upph. 13, 14 §§; ändr. 12, 24 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:640) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1818) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2019-01-01