Upphävd författning

Förordning (1995:672) om utvecklingsstöd till lokal idell verksamhet

Departement
Inrikesdepartementet FOLK
Utfärdad
1995-05-24
Ändring införd
SFS 1995:672
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1993:568) om statsbidrag till ideell verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om stöd till utveckling av lokal ideell verksamhet.

2 §  Frågor om utvecklingsstöd prövas av regeringen.

3 §  Utvecklingsstöd lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel.

Förutsättningar för utvecklingsstöd

4 §  Utvecklingsstöd kan lämnas till

 1. lokala organisationer för att utveckla och förnya formerna för lokal ideell verksamhet, eller
 2. organisationer som lämnar information eller råd till lokala organisationer i frågor som avses i 1.

[S2]Med organisationer avses i första stycket ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser.

5 §  Ansökan om utvecklingsstöd skall göras skriftligen hos Inrieksdepartementet.

[S2]Till ansökan skall organisationen foga sina stadgar och en verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. Organisationen är skyldig att lämna också andra uppgifter som behövs för att pröva ansökan. Förordning (1996:818).

Övriga bestämmelser

6 §  En organisation som har tagit emot utvecklingsstöd är skyldig att lämna en redovisning av stödets användning.

7 §  Regeringen kan besluta att utvecklingsstöd som inte har kommit till avsedd användning eller som inte redovisats enligt 6 § skall betalas tillbaka.

Ändringar

Förordning (1995:672) om utvecklingsstöd till lokal ideell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 1994/95:351, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:KrU27
Ikraftträder
1995-07-01

Förordning (1996:818) om ändring i förordningen (1995:672) om utvecklingsstöd till lokal ideell verksamhet

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-08-01

Förordning (1998:63) om upphävande av förordningen (1995:672) om utvecklingsstöd till lokal ideell verksamhet

  Omfattning
  upph.