Upphävd författning

Lag (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:706 i lydelse enligt SFS 1998:566
Ikraft
1995-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun får anordna praktik eller annan verksamhet på heltid för arbetslösa ungdomar som inte genomgår gymnasieskola eller liknande utbildning till dess de fyller 20 år. Lag (1998:566).

2 §  Kommunen har rätt till ersättning från staten för sådan verksamhet som anges i 1 § för de ungdomar som deltar i verksamhet enligt denna lag. Rätten till ersättning gäller under förutsättning att avtal träffas med regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. I ett sådant avtal skall anges de villkor som skall gälla för att ersättning skall lämnas. Kommunen beslutar om vilken ersättning som skall lämnas till den som deltar i verksamhet som avses i 1 §.

3 §  Ungdomar som deltar i verksamhet enligt denna lag skall inte anses som arbetstagare när de deltar i verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall deltagaren dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1-9§§, 3 kap.1-4 och 7-14 §§, 4 kap.1-4 och 8-10 §§, 5 kap.1 och 3 §§ samt 7-9 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160). Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för verksamhet enligt denna lag. Lag (1997:579).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:398, Prop. 1994/95:218, Bet. 1994/95:AU15
  Ikraftträder
  1995-10-01

Lag (1997:579) om ändring i lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:566) om ändring i lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar

Förarbeten
Rskr. 1997/98:317, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU27
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-07-01

Ändring, SFS 2000:625

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för de personer som anvisats verksamhet enligt förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar, förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
Omfattning
upph.