Upphävd författning

Förordning (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997:1278 i lydelse enligt SFS 1998:1794
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Länsarbetsnämnden skall ta initiativ till överläggningar med kommunerna i länet för att komma överens med kommunerna om att de skall åta sig en skyldighet att i enlighet med bestämmelserna i lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år erbjuda arbetslösa ungdomar en aktiverande och utvecklande insats på heltid.

Handlingsplan

2 §  I de kommuner som åtagit sig en sådan skyldighet som avses i 1 § skall senast inom 90 dagar från det att den unge anmälde sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen den unge tillsammans med företrädare för kommunen och arbetsförmedlingen ha arbetat fram en individuell handlingsplan.

Utvecklingsinsatsen

3 §  De individuellt anpassade utvecklingsinsatserna skall enligt 4 § andra stycket lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år erbjudas inom 10 dagar från det att kommunens skyldighet inträdde.

4 §  Kommunen kan anvisa en ny utvecklingsinsats till samma person först sedan den unge under tre månader efter fullföljd utvecklingsinsats prövat sina möjligheter att få ett arbete eller påbörja en reguljär utbildning.

5 §  Om den unge utan godtagbara skäl vägrar att delta i en utvecklingsinsats eller om kommunen enligt 11 § lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år beslutat att den unge skall skiljas från verksamheten skall kommunen lämna uppgift om detta till arbetslöshetskassan, om den unge omfattas av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Arbetsförmedlingsnämndens uppgifter

6 §  I en kommun som åtagit sig en skyldighet att erbjuda ungdomar en aktiverande och utvecklande insats på heltid enligt 1 § skall det finnas en arbetsförmedlingsnämnd. För en sådan nämnd gäller, förutom de uppgifter som anges i 34 § förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket, också att nämnden skall utföra de uppgifter som anges i 7 § denna förordning.

7 §  Arbetsförmedlingsnämndens uppgifter är att

 • ansvara för att överenskommelser mellan stat och kommun om anordnande av utvecklingsinsatserna ingås,
 • ansvara för utbetalning av det belopp som staten skall ersätta kommunerna med och som avser försörjning för ungdomar som varken uppbär arbetslöshetsersättning eller har rätt till socialbidrag,
 • ansvara för utbetalning av det belopp som staten skall ersätta kommunerna med och som avser aktiveringskostnader för ungdomarna, och
 • ansvara för att handlingsplan enligt 2 § upprättas.

Bestämmelse om verkställighetsföreskrifter

Försäkring

7 a §  När deltagare har rätt till utbildningsbidrag i verksamhet som bedrivs av en kommun enligt denna förordning gäller förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering m.m. och förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl. Förordning (1998:1794).

8 §  Arbetsmarknadsstyrelsen meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1794) om ändring i förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år

Omfattning
ny 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2000:634

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för personer som anvisats verksamhet enligt dem.
Omfattning
upph.