Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:732 i lydelse enligt SFS 2021:1030
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  I denna lag finns bestämmelser till skydd för gravfriden i vraket efter passagerarfartyget Estonia och i ett anslutande område i Östersjön. Det skyddade området är rektangulärt och har, enligt det geodetiska referenssystemet World Geodetic System 1984 (WGS 84), följande positioner som hörn.

[S2]1.59 grader 23,500 minuter nordlig bredd

[S3]21 grader 40,000 minuter östlig längd

[S4]2.59 grader 23,500 minuter nordlig bredd

[S5]21 grader 42,000 minuter östlig längd

[S6]3.59 grader 22,500 minuter nordlig bredd

21 grader 42,000 minuter östlig längd

[S8]4.59 grader 22,500 minuter nordlig bredd

21 grader 40,000 minuter östlig längd

2 §  Dykning och annan undervattensverksamhet får inte bedrivas i vraket efter passagerarfartyget Estonia eller inom det område som anges i 1 § andra stycket. Förbudet gäller dock inte verksamhet som avser att utreda förlisningen, att täcka över eller skydda vraket eller att förhindra förorening av den marina miljön från vraket, om verksamheten bedrivs av en myndighet i Estland, Finland eller Sverige eller på uppdrag av en sådan myndighet. Lag (2021:557).

Prop. 2020/21:165: I paragrafen anges att dykning och annan undervattensverksamhet, med vissa undantag, inte får bedrivas i det skyddade området. I paragrafens andra mening införs ett nytt undantag från förbudet. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Det nya undantaget omfattar verksamhet som avser att utreda förlisningen, vilket innefattar såväl orsaken till förlisningen som dess förlopp. Även utredningsåtgärder som ...

3 §  Den som uppsåtligen bryter mot 2 § döms till böter eller fängelse i högst två år. För försök döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken.

4 §  Föremål som någon har kommit över vid brott mot denna lag eller föremålets värde skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller ersättning som har lämnats till den som har begått ett sådant brott eller annat utbyte av brottet.

[S2]Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott mot denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:309).

Prop. 2004/05:135: I första stycket föreskrivs att föremål som någon har kommit över vid brott mot denna lag eller föremålets värde skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller ersättning som har lämnats till den som har begått ett sådant brott. Genom ändringen, som motiveras i avsnitt 9.5, utvidgas möjligheten att förverka till att även avse annat utbyte av brottet. Med utbyte avses detsamma som enligt ...

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

5 §  För brott mot denna lag döms vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig.

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

5 §  Svensk domstol är behörig att döma över brott mot denna lag även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken. Lag (2021:1030).

Ändringar

Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

Förarbeten
Rskr. 1994/95:377, Prop. 1994/95:190, Bet. 1994/95:JuU23
Ikraftträder
1995-07-01

Lag (2005:309) om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2021:557) om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

Förarbeten
Rskr. 2020/21:343, Prop. 2020/21:165, Bet. 2020/21:JuU36
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2021:1030) om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

Förarbeten
Rskr. 2021/22:20, Prop. 2020/21:204, Bet. 2021/22:JuU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2022-01-01