Upphävd författning

Förordning (1995:943) med instruktion för Verket för högskoleservice

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:943 i lydelse enligt SFS 1998:1198
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1992:397) med instruktion för Verket för högskoleservice
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Verket för högskoleservice skall på uppdrag av universitet och högskolor biträda

 • vid antagning av studenter,
 • med juridisk rådgivning och service,
 • med rådgivning och service i fråga om administrativ utveckling och ADB, samt
 • vid upphandling av i första hand utrustning.

[S2]Verket får utföra andra uppdrag än som avses i första stycket samt utföra uppdrag även åt andra än universitet och högskolor.

2 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket:

[S2]18 § om myndighetens interna föreskrifter,

[S3]27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

[S4]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S5]31 § om myndighetens beslut,

[S6]35 § om överklagande. Förordning (1998:1198).

Myndighetens ledning

3 §  Verket leds av en styrelse som består av högst elva ledamöter, ordföranden medräknad. Styrelsen utser vice ordförande inom sig.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Förordning (1996:567).

4 §  Under styrelsen finns en direktör.

Styrelsens ansvar och uppgifter

5 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:567).

6 §  Styrelsen får överlåta till direktören att besluta i ärenden.

Direktörens ansvar och uppgifter

7 §  Direktören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar om.

8 §  Direktören skall biträda styrelsen och föreslå den de åtgärder som direktören finner motiverade.

Anställningar m.m.

9 §  Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Verket beslutar om anställningar vid verket.

Rätt att ta ut ersättning

10 §  Verket har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar

Förordning (1995:943) med instruktion för Verket för högskoleservice

  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:567) om ändring i förordningen (1995:943) med instruktion för Verket för högskoleservice

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1198) om ändring i förordningen (1995:943) med instruktion för Verket för högskoleservice

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 2007:1291

Omfattning
upph.