Förordning (1996:1119) om marknadsföring av kristallglas

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1996-11-21
Ändring införd
SFS 1996:1119
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Förordningens ändamål

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas.

Förordningens tillämpningsområde

2 §  Förordningen gäller sådana produkter av glas som avses i 1 § lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas.

Beteckningar på och symboler för kristallglas

3 §  Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om beteckningar och symboler som skall vara skyddade i marknadsföringen av sådana produkter som avses i 2 § och om förutsättningarna för att de skall få användas.

  • KOVFS 2007:15: Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1998:11) om marknadsföring av kristallglas

Kompletterande information i vissa fall

4 §  Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om hur en framställning med ett varumärke som innehåller en sådan beteckning som avses i 3 § skall kompletteras så att det inte uppstår missförstånd om egenskaperna hos den vara som marknadsförs. Detsamma gäller om varumärket innehåller en beteckning som kan förväxlas med en beteckning som avses i 3 §. Vad som sägs om varumärke gäller också ett företagsnamn eller annan text som används i marknadsföringen av sådana produkter som avses i 2 §.

Analysmetoder

5 §  Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om hur en analys skall genomföras för att fastställa om förutsättningarna är uppfyllda för att en produkt skall få bära beteckningar och symboler av det slag som avses i 3 §.

Tillsyn

6 §  Konsumentverket skall se till att föreskrifterna i denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs.

Ändringar

Förordning (1996:1119) om marknadsföring av kristallglas

    CELEX-nr
    369L0493
    Ikraftträder
    1997-01-01