Lag (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1996-11-21
Ändring införd
SFS 1996:1118 i lydelse enligt SFS 2022:1113
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring av sådana produkter av glas som omfattas av nummer 7013 i Europeiska unionens tulltaxa i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. 5Lag (2011:1212).

Beteckningar på och symboler för kristallglas

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beteckningar och symboler som skall vara skyddade i marknadsföringen av sådana produkter som avses i 1 § och om förutsättningarna för att de skall få användas.

Kompletterande information i vissa fall

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en framställning med ett varumärke som innehåller en sådan beteckning som avses i 2 § skall kompletteras så att det inte uppstår missförstånd om egenskaperna hos den vara som marknadsförs. Detsamma gäller om varumärket innehåller en beteckning som kan förväxlas med en beteckning som avses i 2 §.

[S2]Det som sägs om varumärke skall också gälla ett företagsnamn eller annan text som används i marknadsföringen av sådana produkter som avses i 1 §.

Analysmetoder

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en analys skall genomföras för att fastställa om förutsättningarna är uppfyllda för att en produkt skall få bära beteckningar och symboler av det slag som avses i 2 §.

Marknadskontroll och sanktioner

5 §  Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

[S2]Den myndighet som regeringen bestämmer är marknadskontrollmyndighet.

[S3]Marknadskontrollmyndigheten ska se till att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs. Lag (2022:1113).

6 §  Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har marknadskontrollmyndigheten befogenhet

  1. att enligt artikel 14.4 a-14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,
  2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter,
  3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel,
  4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
  5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk,
  6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
  7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varuprover, och
  8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

[S2]Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

[S3]Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.

[S4]När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte längre ska gälla. Lag (2022:1113).

7 §  Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att förordning (EU) 2019/1020 ska följas. Lag (2022:1113).

8 §  Ett beslut om föreläggande enligt 6 eller 7 § får förenas med vite. Lag (2022:1113).

9 §  Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt 6 eller 7 §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart. Lag (2022:1113).

10 §  Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt 6 §.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

  1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
  2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2022:1113).

11 §  Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2022:1113).

12 §  Vid en prövning av om föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag har överträtts tillämpas marknadsföringslagen (2008:486), med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Lag (2022:1113).

Överklagande

13 §  Marknadskontrollmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2022:1113).

Ändringar

Lag (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

Förarbeten
Rskr. 1996/97:33, Prop. 1995/96:225, Bet. 1996/97:LU1
CELEX-nr
395R1359
Ikraftträder
1997-01-01

Lag (2008:500) om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2011:1212) om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

Förarbeten
Rskr. 2011/12:30, Prop. 2010/11:164, Bet. 2011/12:CU4
Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
31987R2658
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2022:1113) om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

Förarbeten
Rskr. 2021/22:441, Prop. 2021/22:238, Bet. 2021/22:NU26
Omfattning
nuvarande 6 § betecknas 12 §; ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §; nya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2022-07-25