Upphävd författning

Förordning (1996:1378) om statligt investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996:1378 i lydelse enligt SFS 1998:1179
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Förordning (1995:1044) om bidrag till ekologisk omställning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förutsättningar för bidrag

1 §  Enligt denna förordning lämnas statsbidrag till verksamhet eller åtgärder som främjar en ekologiskt hållbar utveckling när det gäller byggnader och teknisk infrastruktur (investeringsbidrag). Bidrag lämnas även till myndigheter för studier om behovet av sådana projekt.

2 §  Bidrag får lämnas till verksamhet eller åtgärder som syftar till att

 1. minska total mängd genererat avfall eller minska avfallets farlighet,
 2. återvinna och utnyttja avfallsfraktioner,
 3. separera olika avfallsfraktioner,
 4. avskilja farligt avfall,
 5. återanvända byggnadsmaterial,
 6. kretsloppsanpassa renovering av byggnader,
 7. minska utsläpp av kväve och fosfor från avloppsvatten,
 8. separera avloppsvatten, eller
 9. ekologiskt förbättra dagvattenhanteringen.

[S2]I särskilda fall får bidrag lämnas även till annat som främjar en ekologiskt hållbar utveckling. Förordning (1997:112).

3 §  Bidrag lämnas i den utsträckning det finns medel. Bidrag lämnas i första hand för verksamhet och åtgärder som rör befintliga byggnader och teknisk infrastruktur.

4 §  För bidrag krävs det att verksamheten eller åtgärderna kan antas

 1. medföra en påtaglig förbättring av miljön,
 2. bidra till utveckling av ny teknik eller nya arbetsmetoder, och
 3. öka sysselsättningen.

[S2]Verksamheten eller åtgärderna skall vara genomförda senast den 31 december 2001.

[S3]Om verksamheten eller åtgärderna uförs av ett företag eller en företagare, skall de utföras av någon som innehar F-skattebevis eller, i fråga om utländska företag, visar upp intyg eller någon annan handling på att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt är underkastad motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter som den som här i landet innehar F-skattebevis.

5 §  Bidrag får inte lämnas

 1. för åtgärder som ändå måste vidtas för att uppfylla gällande föreskrifter,
 2. till verksamhet som påbörjats före beslut om investeringsbidrag,
 3. till verksamhet som bedöms vara lönsam utan bidrag, eller
 4. till en sökande som är försatt i konkurs vid prövningstillfället.

Bidragets storlek

6 §  Bidrag får lämnas med högst 30 procent av den skäliga kostnad som kan antas ha tillkommit för att åtgärderna ges den inriktning som anges i 1 §.

[S2]Om projektet eller åtgärden omfattas av något annat statligt investeringsbidrag får de sammanlagda statliga bidragen inte överstiga 30 procent. Om bidrag riktas till vissa sektorer, företag eller stödkategorier som omfattas av särskilda gemenskapsregler, måste de villkor som anges i sådana gemenskapsregler beaktas.

[S3]Bidrag får inte lämnas om kostnaden enligt första stycket understiger 100 000 kronor.

Ansökningsförfarandet

7 §  Ansökan om bidrag skall göras på en blankett som Miljödepartementet tillhandahåller. Ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där byggnaden eller anläggningen som omfattas av verksamheten är belägen.

8 §  Till ansökan skall fogas följande handlingar:

 1. en åtgärds- eller verksamhetsbeskrivning,
 2. en miljökonsekvensbeskrivning som innehåller de uppgifter som behövs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på miljön, inbegripet kulturmiljön och den arkitektoniska kvaliteten i övrigt, som verksamheten kan antas medföra,
 3. en beskrivning av hur och på vilket sätt verksamheten eller åtgärden bidrar till utveckling av ny teknik eller utnyttjande av nya arbetsmetoder,
 4. en beskrivning av hur och på vilket sätt sysselsättningen påverkas,
 5. en ekonomisk kalkyl, och
 6. om prövningsmyndigheten kräver det, ett yttrande från en sakkunnig som styrker att de sökta åtgärderna kan medföra en påtaglig förbättring av miljön eller kan bidra till utvecklingen av ny teknik eller nya arbetsmetoder.

Prövningsmyndighet

9 §  Länsstyrelsen beslutar om bidrag i de fall kostnaderna enligt 6 § uppgår till högst 8 000 000 kronor.

[S2]Om kostnaderna avser högre belopp skall länsstyrelsen med ett eget yttrande lämna över ärendet till regeringen för regeringens avgörande.

Beslut om bidrag

10 §  Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om

 1. mottagaren av bidraget,
 2. kostnaden enligt 6 § och bidragets storlek,
 3. mottagarens skyldighet att lämna uppgift om bidragets användning och slutlig redovisning av den bidragsberättigade verksamheten,
 4. att ansökan om utbetalning av bidrag skall göras inom sex månader efter den genomförandetidpunkt som anges i ansökan, och
 5. övriga villkor för bidraget.

[S2]Länsstyrelsen skall sända en kopia av beslutet till regeringen.

11 §  Om en underrättelse enligt 17 § kommer in till prövningsmyndigheten skall myndigheten pröva om bidragsbeslutet skall bestå, ändras eller återkallas.

Utbetalning av bidrag

12 §  Ansökan om utbetalning av bidragsbeloppet skall göras på en blankett som Miljödepartementet tillhandahåller. Ansökan ges in till prövningsmyndigheten.

[S2]Högst hälften av bidragsbeloppet betalas ut när åtgärderna eller verksamheten har påbörjats. Prövningsmyndigheten får begära att intyg om påbörjandet bifogas.

[S3]För ansökan om utbetalning av återstående del gäller vad som sägs i första stycket. Prövningsmyndigheten får begära intyg om att åtgärderna slutförts i enlighet med beslutet om bidrag.

[S4]Ansökan om utbetalning skall ha kommit in till prövningsmyndigheten senast den 30 juni 2002.

13 §  Till ansökan enligt 12 § tredje stycket om utbetalning av bidrag skall fogas:

 1. en utvärdering av vilken effekt som uppnåtts enligt 4 § första stycket, och
 2. en kopia på fakturor eller motsvarande handlingar som visar kostnaderna för åtgärderna.

14 §  Prövningsmyndigheten beslutar om utbetalning av bidrag.

[S2]Boverket verkställer utbetalningen av bidrag som beslutats av länsstyrelsen.

Tillsyn

15 §  Prövningsmyndigheten skall utöva tillsyn över att bidrag utnyttjas för avsedda ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor.

Informationsskyldighet

16 §  Den som beviljats bidrag skall

 1. efter uppmaning ge prövningsmyndigheten en skriftlig redovisning av den verksamhet eller åtgärd bidraget gäller och för bidragets utnyttjande samt i förekommande fall lämna en plan för det fortsatta utnyttjandet,
 2. ge prövningsmyndigheten eller den som denna utser tillfälle att besiktiga verksamheten och på begäran lämna ytterligare uppgifter om verksamheten.

17 §  Bidragsmottagaren skall skriftligen underrätta prövningsmyndigheten om den verksamhet för vilken bidrag meddelats övergår till någon annan.

Återbetalning av bidrag

18 §  Prövningsmyndigheten skall besluta att bidraget helt eller delvis skall återbetalas, om

 1. verksamheten eller åtgärden, när den slutförts, inte uppfyller de villkor som gäller för bidraget,
 2. den som sökt eller tagit emot bidraget underlåter att lämna uppgifter i en handling eller genom oriktiga uppgifter i en handling eller på något annat sätt orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp,
 3. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 4. den som tagit emot bidraget bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för bidraget, eller
 5. någon väsentlig del av verksamheten eller åtgärden inte genomförs eller ändrar inriktning.

[S2]Beslut om återbetalning får dock meddelas endast om avvikelsen inte är av mindre betydelse. Beslut om återbetalning får inte meddelas om mer än tre år gått från det att bidragsbeloppet slutligt betalats ut.

Överklagande

19 §  Länsstyrelsens beslut i särskilda fall enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:1179).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1378) om statligt investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997, då förordningen (1995:1044) om bidrag till ekologisk omställning skall upphöra att gälla.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut om bidrag som beviljats före den 1 janauri 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:112) om ändring i förordningen (1996:1378) om statligt investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1998:1179) om ändring i förordningen (1996:1378) om statligt investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling

Omfattning
ny 19 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:754) om upphävande av förordningen (1996:1378) om statligt investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om beslut om bidrag som fattats före den 1 november 1999.
Omfattning
upph.