Upphävd författning

Förordning (1996:1426) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1996-12-12
Ändring införd
SFS 1996:1426 i lydelse enligt SFS 2003:123
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering skall främja, stödja och genomföra

 1. utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder,
 2. studier av arbetsmarknadens funktionssätt och
 3. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.

[S2]Institutet skall sprida information om resultaten av sina utvärderingar och studier till myndigheter och andra intressenter. Förordning (2003:123).

Myndighetens ledning

2 §  Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]Vid myndigheten finns en styrelse. Styrelsen består av en ordförande, institutets chef och högst åtta andra ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1997:648).

Referensgrupp

3 §  Till institutet knyts en referensgrupp bestående av representanter från arbetsgivarsidan och representanter från arbetstagarsidan samt från berörda departement och myndigheter.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering med undantag av 4, 5, 19, 20, 34 och 35 §§. Förordning (1997:648).

5 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § samma förordning. Förordning (1997:648).

Handläggning av ärenden om bidrag

6 §  Ärenden om ansökningar om bidrag från institutet avgörs av styrelsen. Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till institutets chef att avgöra sådana ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen. Chefen får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden. Förordning (1997:648).

7 § har upphävts genom förordning (1997:648).

8 §  Om ett ärende om bidrag från institutet är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1997:648).

9 § har upphävts genom förordning (1997:648).

Överklagande

10 §  Institutets beslut i ärenden om bidrag från institutet får inte överklagas.

[S2]Övriga beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1998:1137).

Ändringar

Förordning (1996:1426) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:102, Prop. 1996/97:5, Bet. 1996/97:AU1
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:648) om ändring i förordningen (1996:1426) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

  Omfattning
  upph. 7, 9 §§; ändr. 2, 4, 5, 6, 8 §§, rubr. närmast före 2, 6 §§; ny rubr. närmast före 10 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1998:1137) om ändring i förordningen (1996:1426) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2001:138) om ändring i förordningen (1996:1426) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-05-01

Förordning (2003:123) om ändring i förordningen (1996:1426) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-06-01

Ändring, SFS 2007:180

Omfattning
upph.