Upphävd författning

Förordning (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-12-17
Ändring införd
SFS 1996:1476 i lydelse enligt SFS 2006:1200
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Förordning (1994:713) med instruktion för Militärhögskolan
Förordning (1988:550) med instruktion för Försvarshögskolan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Försvarshögskolan har till uppgift att bedriva

 • högskoleutbildning av yrkes- och reservofficerare på högre nivåer för krigs- och fredsbefattningar,
 • kompetensuppbyggnad och chefsutveckling för främst totalförsvarets behov genom utbildning av civil och militär personal,
 • annan kursverksamhet för främst totalförsvarets behov.

[S2]Vid Försvarshögskolan skall det också bedrivas forskning.

[S3]Utbildningen och forskningen skall bedrivas främst inom ämnena säkerhets-, försvars- och utrikespolitik, internationella förhållanden, svenskt totalförsvar, ledarskap och ledningsvetenskap, krigsvetenskap, militärhistoria, militärteknik samt ekonomi och logistik med avseende på försvaret. Förordning (2003:295).

1 a §  Försvarshögskolan skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred. Verksamheten inom samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Försvarshögskolan skall planera och genomföra sådan utbildningsverksamhet som samarbetet föranleder.

[S2]Försvarshögskolan skall vara svenskt kontaktorgan för deltagande i Konsortiet av försvarsakademiker och säkerhetspolitiska institut inom ramen för Partnerskap för fred. Förordning (2006:1200).

2 §  Försvarshögskolan skall samverka med universitet, andra högskolor, Totalförsvarets forskningsinstitut samt andra institutioner och myndigheter för att hålla sig underrättad om sådan forskning och annan utveckling som är av betydelse för Försvarshögskolans verksamhetsområde.

[S2]Försvarshögskolan skall stödja utbildningen vid Försvarsmaktens skolor, verka för att en hög kvalitet nås i skolornas utbildningar och bistå med utvärdering av utbildningarnas kvalitet. Försvarshögskolan skall även verka för en kvalitetssäkring av utbildningarna vid militärhögskolorna.

[S3]Försvarshögskolan skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordning (2000:911).

3 §  Försvarshögskolan får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek bestäms av högskolan.

[S2]Försvarshögskolan får bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde, om detta är förenligt med myndighetens uppgifter i övrigt. Förordning (2002:776).

[S3]3 a Försvarshögskolan skall, samtidigt som den lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in en förteckning över och kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som Försvarshögskolan ingått under året. För varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen.

[S4]Försvarshögskolan skall samtidigt med årsredovisningen även lämna en redogörelse för fleråriga finansiella åtaganden i samarbetsprojekt med utländska myndigheter. För varje överenskommelse som ingåtts skall en kopia sändas in till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Förordning (2001:249).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Försvarshögskolan med undantag av 3-5, 12, 30 och 34 §§.

[S2]Vad som sägs i 6-9 §§verksförordningen om myndighetens chef skall i stället gälla styrelsen. Förordning (2002:5).

Myndighetens ledning

5 §  Försvarshögskolan leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

[S2]Försvarshögskolans rektor är chef för myndigheten och ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Vid Försvarshögskolan finns en prorektor som är rektorns ställföreträdare. Förordning (2002:5).

6 §  Försvarshögskolans styrelse består av högst femton personer, rektorn medräknad. Fyra av ledamöterna i styrelsen utses genom val bland lärarna och de studerande, varav två skall representera lärarna och två de studerande. Förordning (2002:5).

Forsknings- och utbildningsnämnd

7 §  Försvarshögskolan skall ha en forsknings- och utbildningsnämnd. Nämnden skall, utöver vad som sägs i 10 § andra stycket, svara för de uppgifter som styrelsen bestämmer. Nämnden skall bestå av minst elva ledamöter. Förordning (2003:295).

8 §  Forsknings- och utbildningsnämndens ledamöter skall utses genom val. Val skall förrättas med slutna valsedlar. Bland forsknings- och utbildningsnämndens ledamöter skall båda könen vara representerade och flertalet ledamöter skall vara personer som

 1. innehar eller uppehåller anställning som professor,
 2. innehar eller uppehåller anställning som lärare eller forskare för vilken det krävs lägst doktorsexamen eller motsvarande kompetens,
 3. innehar eller uppehåller anställning som lärare inom ett visst ämnesområde och är officerare samt har fullgjort chefsprogrammet enligt officersförordningen (1994:882) eller motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser vid högskolan, eller
 4. innehar eller uppehåller anställning vid ett forskningsråd, om anställningen motsvarar anställning under 2 och anställningen är knuten till Försvarshögskolan.

[S2]Röstberättigade är de som är anställda vid Försvarshögskolan enligt vad som sägs i 22 §. De anställningar som ligger till grund för att avgöra vilka som är röstberättigade respektive vilka som är valbara, skall minst omfatta halvtidstjänstgöring och gälla tills vidare eller för en viss tid som inte är kortare än två år.

[S3]Styrelsen har, utöver vad som framgår i första stycket om hur forsknings- och utbildningsnämndens ledamöter skall tillsättas, rätt att utse ytterligare högst tre ledamöter som skall vara lämpliga för uppdraget och inte vara anställda vid Försvarshögskolan. Därtill har de studerande vid Försvarshögskolan rätt att vara representerade i nämnden med minst två ledamöter. Förordning (2003:295).

9 §  Forsknings- och utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande utses av styrelsen. De anställda som är röstberättigade enligt 8 § får lämna förslag på vilka som skall utses. Såväl ordföranden som vice ordföranden kan vara någon annan än de till nämnden valda ledamöterna. Förordning (2003:295).

Förslagsnämnd för anställningsärenden

10 §  För handläggning av ärenden om förslag till anställning som professor och lektor skall det finnas en förslagsnämnd för anställningsärenden. I denna nämnd skall det ingå en ordförande, en vice ordförande och ytterligare två ledamöter vilka utses för två år. När det gäller förslag till anställning som professor skall det dessutom ingå tre ledamöter som utses för varje ärende och som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde. När det gäller förslag till anställning som lektor skall det utöver vad som framgår av första meningen ingå två ledamöter som utses för varje ärende och som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde.

[S2]Ledamöterna i nämnden utses av forsknings- och utbildningsnämnden.

[S3]Utöver de ledamöter som avses i första stycket har de studerande rätt att vara representerade i nämnden med en ledamot. Denna ledamot utses för ett år. Förordning (1998:1326).

11 §  För var och en av de ledamöter i förslagsnämnden som inte utsetts särskilt för ett ärende skall det finnas en suppleant.

[S2]Bland ledamöterna skall båda könen finnas representerade. Detta gäller även för de ledamöter som utses för ett särskilt ärende, om det inte finns synnerliga skäl. Förordning (2003:295).

12 §  Av de ledamöter som skall utses för varje ärende när det gäller förslag till anställning som professor får högst en tillhöra forsknings- och utbildningsnämnden.

[S2]Den avgående innehavaren av en anställning som skall tillsättas med oförändrat eller i huvudsak oförändrat ämnesinnehåll får inte ingå i förslagsnämnden för anställningsärenden när ett ärende som rör den anställningen handläggs, om det inte finns synnerliga skäl. Förordning (2003:295).

Delegationen för militärhistorisk forskning

13 §  Vid Försvarshögskolan finns en delegation för militärhistorisk forskning. Delegationen har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning.

[S2]Delegationen skall särskilt

 1. dela ut bidrag till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,
 2. allsidigt och öppet granska den forskning som det har begärts bidrag för hos delegationen och utvärdera den forskning som delegationen har delat ut bidrag till,
 3. främja publicering av vetenskapliga resultat.

[S3]Delegationen kan besluta att bidrag som delegationen har beviljat inte längre skall lämnas, om den verksamhet som bidraget avser inte uppfyller de krav som bör ställas. Förordning (1998:1326).

14 §  Delegationen skall bedriva sin verksamhet i samverkan med Vetenskapsrådet. Förordning (2000:1206).

15 §  Delegationen består av rektorn och högst åtta andra ledamöter. Rektorn är ordförande i delegationen. Två av ledamöterna utses av Vetenskapsrådet. Övriga ledamöter utses av Försvarhögskolansstyrelse. En av dessa utses efter förslag av Försvarsmakten. Andra ledamöter än rektorn utses för en bestämd tid. Förordning (2000:1206).

16 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1998:1326).

17 §  Delegationens beslut får inte överklagas. Förordning (1998:1326).

Personalföreträdare

19 § Har upphävts genom förordning (2002:5).

Bibliotek

20 §  Vid Försvarshögskolan skall det finnas ett vetenskapligt bibliotek. Förordning (1998:1326).

Anställning m.m.

21 § Har upphävts genom förordning (2004:152).

22 §  Försvarshögskolan får som lärare anställa professorer (inbegripet adjungerande professorer), lektorer, adjunkter, forskarassistenter, utländska lektorer, timlärare, gästlärare, facklärare och officerare.

[S2]I fråga om anställning som professor, lektor, adjunkt och forskarassistent skall bestämmelserna i 4 kap.5, 7, 9-13, 15- 18, 21-28, 30, 33 och 34 §§högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Därvid skall vad som sägs om fakultetsnämnd eller motsvarande organ i stället avse forsknings- och utbildningsnämnden. Förordning (1998:1326).

23 §  I fråga om anställning vid Försvarshögskolan av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373). Förordning (1998:1326).

Ändringar

Förordning (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:28) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (1997:347) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

  Omfattning
  nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e §§, rubr. närmast före 10 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:889) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1326) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Omfattning
nuvarande 10 a-16 §§ betecknas 13-23 §§; ändr. 7, 10, den nya 22 §, rubr. närmast före 10 §; nya 11, 12 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:695) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder
1999-08-15

Förordning (1999:1016) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 21 §; nya 1 a, 3 a §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:559) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 1 a, 21 §§
Ikraftträder
2000-07-10

Förordning (2000:911) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1206) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 14, 15 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:249) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:5) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Omfattning
upph. 19 §, rubr. närmast före 6, 19 §§; ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2002:776) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-12-15

Förordning (2003:295) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 9, 11, 12 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2003-07-14

Förordning (2004:152) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Omfattning
upph. 21 §
Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2006:1200) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1164

Omfattning
upph.