Upphävd författning

Officersförordning (1994:882)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:882 i lydelse enligt SFS 2007:440
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Reservofficersförordning (1990:202)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Innehåll och definitioner

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om grundläggande officersutbildning, vidareutbildning av officerare samt om anställning och befordran av officerare i Försvarsmakten. Förordning (2004:148).

2 §  I denna förordning avses med

 • officersaspirant: den som är antagen till grundläggande yrkesofficers- eller reservofficersutbildning,
 • officer: den som är yrkesofficer eller reservofficer,
 • yrkesofficer: den som är anställd som militär tjänsteman och inte är reservofficer,
 • reservofficer: den som är anställd som militär tjänsteman enligt 27 eller

[S2]30 § denna förordning,

Allmänt om utbildningen

3 §  Försvarsmakten skall besluta om antagning till och skiljande från utbildning vid myndighetens skolor. Försvarshögskolan skall besluta om antagning till och skiljande från utbildning vid Försvarshögskolan. Förordning (2004:148).

4 §  Grundläggande officersutbildning och vidareutbildning av officerare bedrivs i form av kurser som får sammanföras till utbildningar.

[S2]Antagning till en kurs eller en utbildning enligt denna förordning sker efter ansökan. Förordning (2004:148).

5 §  Omfattningen av grundläggande officersutbildning och vidareutbildning av officerare skall anges enligt ett poängsystem, där varje poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Kursens poängtal fastställs av Försvarsmakten i samråd med Försvarshögskolan. Förordning (2004:148).

5 a §  För varje utbildning enligt denna förordning skall det finnas en utbildningsplan. I utbildningsplanen skall anges

 1. de kurser som utbildningen omfattar,
 2. den huvudsakliga uppläggningen av utbildningen, samt
 3. de krav på särskilda förkunskaper och andra villkor som

[S2]gäller för att bli antagen till utbildningen. Förordning (2004:148).

6 §  För varje kurs skall det finnas en kursplan. I kursplanen skall anges

 1. kursens benämning,
 2. kursens poängtal och fördjupningsnivå i förhållande till poängfordringarna,
 3. syftet med kursen,
 4. kursens huvudsakliga innehåll,
 5. den kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas,
 6. de krav på särskilda förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen till kursen,
 7. formerna för att bedöma elevernas prestationer,
 8. det betygssystem som skall användas, samt
 9. om kursen är uppdelad i särskilda avsnitt. Förordning (2004:148).

7 §  Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall betyg sättas på en genomgången kurs.

Officersutbildning

8 §  Officersutbildningarna enligt denna förordning är

 1. grundläggande yrkesofficersutbildning,
 2. grundläggande reservofficersutbildning,
 3. befattningsutbildning,
 4. stabsutbildning,
 5. chefsutbildning, samt
 6. en högre reservofficersutbildning.

[S2]Försvarsmaktens skolor ansvarar för utbildningarna enligt 1-3 och Försvarshögskolan för utbildningarna enligt 4-6. Förordning (2004:148).

9 §  För att bli antagen som officersaspirant skall en sökande

 1. ha grundläggande behörighet enligt högskoleförordningen (1993:100) för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå,
 2. ha fullgjort militär grundutbildning eller annan kompletterande militär utbildning eller tjänstgöring som Försvarsmakten bestämmer,
 3. ha de särskilda kunskaper i allmänna ämnen eller den särskilda behörighet som Försvarsmakten bestämmer, och
 4. ha visat lämplighet som befäl. Förordning (2007:440).

10 § har upphävts genom förordning (2004:148).

11 §  En yrkesofficersaspirant skall genomgå yrkesofficersutbildning. Yrkesofficersexamen uppnås efter fullgjord utbildning med godkända betyg.

[S2]Utbildningen skall, utöver den förmåga som anges i 1 kap. 9 § första och andra stycket högskolelagen (1992:1434), ge yrkesofficersaspiranten kunskap och färdighet att på lägre förbandsnivå tjänstgöra

 1. som utbildare,
 2. som chef eller delsystemledare, samt
 3. i militär internationell verksamhet. Förordning (2004:148).

12 §  En reservofficersaspirant skall genomgå reservofficersutbildning. Reservofficersexamen uppnås efter fullgjord utbildning med godkända betyg.

[S2]Utbildningen skall, utöver den förmåga som anges i 1 kap. 9 § första och andra stycket högskolelagen (1992:1434), ge reservofficersaspiranten kunskap och färdighet att tjänstgöra

 1. som chef i insatsorganisationen och som instruktör i grundorganisationen samt
 2. i militär internationell verksamhet. Förordning (2004:148).

13 § har upphävts genom förordning (2004:148).
14 § har upphävts genom förordning (1999:697).
15 § har upphävts genom förordning (2004:148).
16 § har upphävts genom förordning (2004:148).
17 § har upphävts genom förordning (2004:148).
17 a § har upphävts genom förordning (2004:148).
17 b § har upphävts genom förordning (2004:148).
17 c § har upphävts genom förordning (2004:148).
18 § har upphävts genom förordning (2004:148).
19 § har upphävts genom förordning (2004:148).
20 § har upphävts genom förordning (2004:148).
21 § har upphävts genom förordning (1999:697).

Skiljande från utbildning

22 §  Från utbildning enligt denna förordning får den skiljas som

 1. själv ansöker om det,
 2. visar sig olämplig för fortsatt utbildning, eller
 3. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han eller hon inte kan tillgodogöra sig den.

Antagningsnämnd

23 §  Vid Försvarsmakten skall det finnas antagningsnämnder. Försvarsmakten och Försvarshögskolan skall höra en antagningsnämnd i ärenden om antagning till och skiljande från utbildning enligt denna förordning.

24 §  En antagningsnämnd skall bestå av en ordförande och ytterligare ledamöter till det antal som Försvarsmakten bestämmer. Företrädare för den anställda militära personalen skall ingå i nämnden.

Förmåner

25 §  Officersaspiranter och de som genomgår sådan kompletterande utbildning som avses i 9 § 2 har rätt till samma förmåner som tillkommer dem som genomgår grundutbildning som är längre än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförvarsplikt. Förmånerna framgår av förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Bestämmelserna i 2 kap.6-8 §§, 5 kap. 5 § och 10 kap.9-11 §§ förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga skall dock inte gälla.

[S2]Dagersättningen skall dock alltid bestämmas till 140 kronor. Dagersättning skall inte utges för tid då ersättning uppbärs enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S3]Av lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. framgår att officersaspiranter och de som genomgår sådan kompletterande utbildning som avses i 9 § 2 har rätt till ersättning för personskada. Förordning (2002:506).

26 §  Den som efter avlagd reservofficersexamen har tjänstgjort som reservofficer under en tid av sammanlagt 12 månader får en premie som motsvarar två prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Den som avlagt yrkesofficersexamen och inte uppburit någon premie som reservofficer får en utbildningspremie som uppgår till 13 500 kronor. Förordning (2002:506).

26 a §  Den som skiljs från yrkesofficers- eller reservofficersutbildningen får avgångsvederlag från och med den dag utbildningen avbryts till och med den 30:e dagen från det beslutet om att skilja honom eller henne från utbildningen meddelades. Avgångsvederlaget betalas per dag med belopp motsvarande den dagersättning som officersaspiranten hade då han eller hon skildes från utbildningen. Förordning (2004:148).

Anställning m.m.

27 §  Den som avlagt reservofficers- eller yrkesofficersexamen får anställas som reservofficer. Ingen får vara anställd som reservofficer efter utgången av det kalenderår då han eller hon fyller 67 år. För tjänstgöring i grundorganisationen får reservofficer, utöver den tid som anges i 26 §, anställas under högst tre år inom en period om åtta år. Anställningen får förnyas.

[S2]Anställning som reservofficer med tjänstegraden generalmajor eller konteramiral och högre beslutas av regeringen. Regeringen fattar, med undantag för den som varit anställd som överbefälhavare eller ställföreträdande överbefälhavare, beslut efter anmälan av Försvarsmakten. Anställning som reservofficer i övrigt beslutas av Försvarsmakten. Förordning (2004:148).

28 §  För den som anställs som reservofficer skall det finnas en plan för tjänstgöringen.

[S2]Av anställningsavtalet skall framgå att en reservofficer förutom under höjd beredskap är skyldig att tjänstgöra också när totalförsvarspliktiga är skyldiga att fullgöra beredskapstjänstgöring. Av avtalet skall också framgå att en reservofficer är skyldig att tjänstgöra i den omfattning som behövs för att han eller hon skall kunna utveckla och behålla sin kompetens. Förordning (2003:174).

29 §  Den som avlagt yrkesofficersexamen får anställas som yrkesofficer i Försvarsmakten.

[S2]Då en yrkesofficer anställs i Försvarsmakten skall det framgå av det enskilda anställningsavtalet om arbetsskyldigheten omfattar tjänstgöring i internationell verksamhet utomlands för de syften som anges i 1 § tredje stycket lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.

[S3]Bestämmelser om anställning som militär tjänsteman finns i 34- 37 §§ förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten. Förordning (2004:148).

30 §  Försvarsmakten får anställa den som inte avlagt yrkes- eller reservofficersexamen som yrkes- eller reservofficer om detta behövs för att tillgodose Försvarsmaktens behov av yrkes- eller reservofficerare med särskild kompetens. Den anställde skall genomgå en särskild officersutbildning. Utbildningen skall ge den anställde kunskap och färdighet enligt de grunder som anges i 11 och 12 §§. Försvarsmakten bestämmer närmare om utbildningens innehåll. Förordning (2004:148).

Befordran

31 §  Försvarsmakten får besluta att befordra officerare. Beslutet får avse högst tjänstegraden brigadgeneral eller flottiljamiral. Övriga befordringar beslutas av regeringen. Förordning (2004:148).

32 § har upphävts genom förordning (2004:148).
33 § har upphävts genom förordning (2004:148).
34 § har upphävts genom förordning (2004:148).
35 § har upphävts genom förordning (2004:148).

Överklagande

35 a §  Beslut om antagning till och skiljande från utbildning enligt denna förordning får överklagas hos Överklagandenämnden för totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

36 § har upphävts genom förordning (2004:148).
37 § har upphävts genom förordning (2004:148).

Övriga bestämmelser

38 §  Tjänstgöringsbetyg som gäller arbetsprestation och skicklighet skall sättas på fullgjord tjänstgöring i befattning.

[S2]Försvarsmakten får dock föreskriva att den som har fyllt 45 år inte skall tilldelas tjänstgöringsbetyg, om han eller hon anmäler önskemål om att inte tilldelas betyg.

39 §  Försvarsmakten och Försvarshögskolan får var och en inom sitt område, efter hörande av den andra myndigheten, meddela föreskrifter för verkställighet av denna förordning.

Bilaga

Tjänstegrader General/Amiral Generallöjtnant/Viceamiral Generalmajor/Konteramiral Brigadgeneral/Flottiljamiral Överste/Kommendör Överstelöjtnant/Kommendörkapten Major/Örlogskapten Kapten Löjtnant Fänrik Fanjunkare Sergeant Överfurir Furir Korpral

Ändringar och övergångsbestämmelser

Officersförordning (1994:882)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
 2. Genom förordningen upphävs reservofficersförordningen (1990:202).
 3. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.
 4. Den som är anställd som yrkesofficer vid förordningens ikraftträdande och som uppfyller anställningskrav eller krav för befordran enligt äldre bestämmelser skall anses uppfylla motsvarande krav vid tillämpningen av den nya förordningen.
 5. För den som är anställd i reserv, på reservstat eller enligt reservofficersförordningen (1990:202) vid förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.
Ikraftträder
1994-07-01

Förordning (1994:1365) om ändring i officersförordningen (1994:882)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 23, 24 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:624) om ändring i officersförordningen (1994:882)

  Omfattning
  ändr. 16, 17, 20, 21, 25, 26, 34, 36 §§; nya 26 a, 35 a §§, rubr. närmast före 35 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:878) om ändring i officersförordningen (1994:882)

  Omfattning
  ändr. 13, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 36 §§
  Ikraftträder
  1996-10-01

Förordning (1996:1486) om ändring i officersförordningen (1994:882)

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 33, 34 §§, rubr. närmast före 16 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:623) om ändring i officersförordningen (1994:882)

  Omfattning
  ändr. 9, 36 §§
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1998:1325) om ändring i officersförordningen (1994:882)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:697) om ändring i officersförordningen (1994:882)

Omfattning
upph. 14, 21 §§, rubr. närmast före 9, 13 §§; ändr. 2-13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 26 a, 27, 30, 31 32, 33, 34, 36 §§, rubr. närmast före 16 §; nya 5 a, 17 a, 17 b, 17 c, 38, 39 §§; omtryck
Ikraftträder
1999-08-15

Förordning (2000:556) om ändring i officersförordningen (1994:882)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2000. Den som enligt äldre bestämmelser innehar tjänstegraden överste av 1. graden eller kommendör av 1. graden skall även fortsättningsvis inneha den graden till dess annat beslutas. Tjänstegraden överste av 1. graden och kommendör av 1. graden är därvid placerad mellan tjänstegraden brigadgeneral/flottiljamiral och tjänstegraden överste/kommendör.
Omfattning
ändr. 3, 27, 28, 34, bil.
Ikraftträder
2000-07-10

Förordning (2001:251) om ändring i officersförordningen (1994:882)

Omfattning
ändr. 27, 35 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:506) om ändring i officersförordningen (1994:882)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Äldre bestämmelser i 26 och 31 §§ gäller för den som avlagt reservofficersexamen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 12, 25, 26, 31 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:174) om ändring i officersförordningen (1994:882)

Omfattning
ändr. 26 a, 28, 29 §§
Ikraftträder
2003-06-01

Förordning (2004:148) om ändring i officersförordningen (1994:882)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har påbörjat en utbildning före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§, rubr. närmast före 16 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 26 a, 27, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast före 8 §; rubr. närmast före 30, 36 §§ sätts närmast före 31, 38 §§; omtryck
Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2007:440) om ändring i officersförordningen (1994:882)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1268

Omfattning
upph.