Upphävd författning

Förordning (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-12-19
Ändring införd
SFS 1996:1559 i lydelse enligt SFS 1999:12
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Förordning (1992:1718) om statligt bidrag till vissa bemanningskostnader
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statligt bidrag lämnas enligt denna förordning till arbetsgivare för inbetald skatt på sjöinkomst och för arbetsgivarens kostnader för socialavgifter. Förordning (1997:1222).

2 §  Bidrag för inbetald skatt på sjöinkomst och kostnader för socialavgifter skall, om inte annat följer av 7 §, lämnas efter ansökan till svenska fysiska eller juridiska personer eller till svenska partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svenska handelsfartyg som huvudsakligen används i utrikestrafik av betydelse för den svenska utrikeshandeln eller den svenska tjänsteexporten. Förordning (1997:1222).

3 §  Bidrag till den som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på handelsfartyg som även får föra passagerare skall lämnas endast för den del av besättningen som ingår i säkerhetsbesättningen.

[S2]Bidrag skall inte lämnas när det är fråga om passagerarfartyg eller oljeplattformar. Med passagerarfartyg avses i denna förordning fartyg som transporterar även andra passagerare än chaufförer till lastbilar som transporteras med fartyget.

[S3]Bidrag skall lämnas endast till den som ställer utbildningsplatser ombord till förfogande enligt Sjöfartsverkets anvisningar och som visar att det under bidragsperioden finns tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift. Förordning (1999:12).

4 §  Bidrag till skatt på sjöinkomst som avses i 1 § skall lämnas med ett belopp som motsvarar det skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483) som arbetsgivaren skall göra på sjöinkomster och som har betalats in. Bidrag lämnas dock ej för den del av skatteavdraget som avser den allmänna pensionsavgiften. Förordning (1999:12).

5 §  Bidrag till kostnader för socialavgifter skall lämnas med 58 000 kr per kalenderår och årsarbetskraft, om inte annan beräkningsgrund skall tillämpas enligt 10 § andra stycket.

[S2]Som en årsarbetskraft räknas en sjöman som varit anställd i 365 dagar under ett kalenderår.

[S3]Har en sjöman varit anställd kortare tid än 365 dagar skall bidrag lämnas med ett i motsvarande mån reducerat belopp. Förordning (1999:12).

6 §  Beslut i frågor om bidrag fattas av Rederinämnden. Nämnden skall årligen ta ut en avgift på 2 000 kronor för varje fartyg ansökan omfattar.

7 §  Om det finns skäl till det får Rederinämnden, under de förutsättningar som anges nedan, avvika från de krav som ställs i 2 och 3 §§.

[S2]Om nämnden finner det uppenbart att beviljande av bidrag skulle strida mot syftet med rederistödet, får nämnden avslå en ansökan om bidrag trots att de formella kraven är uppfyllda.

[S3]Om nämnden anser att det finns synnerliga skäl till det, får nämnden bifalla en ansökan trots att de formella kraven inte är uppfyllda.

[S4]Om nämnden bedömer att beredskapsskäl skall läggas till grund för ett beslut om att bevilja bidrag, skall nämnden först samråda med Kommerskollegium och Överstyrelsen för civil beredskap.

8 §  Ansökan om bidrag till skatt på sjöinkomst skall ges in till Rederinämnden senast den 31 mars året efter det år för vilken skatten betalats. Ansökan får göras efter varje skatteinbetalning.

[S2]Ansökan om bidrag till kostnader för socialavgifter skall ges in till nämnden efter utgången av det kalenderår som ansökan avser, dock senast den 31 mars följande år. Förordning (1997:1222).

9 §  I ansökan om bidrag skall det anges vilka fartyg ansökan omfattar samt

[S2]för varje fartyg uppgift om

 1. den tid som sökanden bemannat fartyget,
 2. bruttolöner inklusive förmåner som de anställda erhållit,
 3. den skatt på sjöinkomst som vid varje inbetalningstillfälle betalats för de anställda,
 4. antal avlönade dagar,
 5. hur många utbildningsplatser sökanden kan erbjuda på det fartyg ansökan avser och
 6. vilka försäkringar som gäller för fartyget och dess drift.

[S3]Rederinämden får begära de ytterligare uppgifter av sökanden som behövs för prövning av ansökan.

[S4]Ansökan om bidrag skall undertecknas av den bidragssökande samt granskas och godkännas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (1997:1222).

9 a §  Skattemyndigheterna skall, på begäran från Rederinämnden, bistå nämnden med det underlag som behövs för nämndens kontroll av en ansökan om bidrag. Förordning (1997:1222).

10 §  I samband med att en ansökan om bidrag till kostnader för socialavgifter ges in skall i den omfattning Rederinämnden bestämmer uppgifter lämnas om hur bemanningskostnaderna har utvecklats för varje fartyg.

[S2]Om det vid prövningen av en ansökan om bidrag framstår som sannolikt att det finns möjligheter till rationaliseringar ombord på ett fartyg och dessa inte har genomförts, skall nämnden inhämta yttrande från Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets bedömning av antalet ombordanställda som krävs för en rationell och säker drift av fartyget skall vara utgångspunkt för nämndens beräkning av bidrag.

12 §  Om bidrag, på felaktiga grunder eller av annan anledning, har betalats ut med för högt belopp, får Rederinämnden återkräva vad som har betalats för mycket.

13 §  Rederinämndens beslut i frågor om bidrag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1718) om statligt bidrag till vissa bemanningskostnader.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag till inbetald sjömansskatt och kostnader för socialavgifter som belöper sig på lön och annan ersättning för tiden före den 1 januari 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:115, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:TU1
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:812) om ändring i förordningen (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1222) om ändring i förordningen (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag till inbetald sjömansskatt och kostnader för socialavgifter som belöper sig på lön och annan ersättning för tiden före den 1 januari 1998.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5, 8, 9 §§; ny 9 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:968) om ändring i förordningen (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas i fråga om bidrag till kostnader för socialavgifter som belöper sig på lön eller annan ersättning för tiden från och med den 1 juli 1998.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:317, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU27
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-08-05

Förordning (1999:12) om ändring i förordningen (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas i fråga om bidrag till skatt och kostnader för socialavgifter som belöper sig på lön eller annan ersättning för tiden från och med den 1 januari 1999.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:79, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:TU1
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
1999-03-01

Ändring, SFS 2001:770

Omfattning
upph.