Upphävd författning

Förordning (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1996-12-19
Ändring införd
SFS 1996:1593 i lydelse enligt SFS 2006:1479
Ikraft
1997-02-01
Upphäver
Förordning (1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmän samlingslokal

1 §  Med allmän samlingslokal avses i denna förordning en lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.

Förutsättningar för bidrag

2 §  Statligt bidrag enligt denna förordning får i mån av tillgång på medel lämnas som

 1. investeringsbidrag, och
 2. verksamhetsutvecklingsbidrag. Förordning (2006:1479).

3 §  Med investeringsbidrag avses i denna förordning bidrag för

 1. köp,
 2. ny- eller tillbyggnad,
 3. ombyggnad eller standardhöjande reparationer som inte är av ringa omfattning, eller
 4. tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionshinder.

[S2]För bidrag för en åtgärd enligt första stycket 1, 2 eller 3 krävs att kommunen, lämnar ekonomiskt eller likvärdigt bidrag som motsvarar minst 30 procent av det bidragsunderlag som berättigar till det statliga bidraget. Förordning (2006:1479).

4 §  För att få investeringsbidrag krävs att

 1. det finns ett varaktigt behov av lokalen på orten,
 2. lokalen kommer att fylla skäliga krav på god standard,
 3. lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor,
 4. lokalen har eller förväntas få en allsidig användning, och
 5. det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. Förordning (2006:1479).

5 §  Investeringsbidrag för ett köp som är fullbordat när en ansökan om bidrag prövas lämnas endast om sökanden haft synnerliga skäl för att genomföra köpet före bidragsbeslutet. På samma sätt lämnas investeringsbidrag för en ny-, till- eller ombyggnad som har påbörjats när en ansökan om bidrag prövas endast om sökanden haft synnerliga skäl för att påbörja arbetena före bidragsbeslutet. Förordning (2006:1479).

6 §  Med verksamhetsutvecklingsbidrag avses i denna förordning bidrag för att

 1. anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet,
 2. stimulera sådan verksamhet och i sådan lokal som avses i 1, eller
 3. utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet. Förordning (2006:1479).

7 §  För att få verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 §1 eller 2 krävs att det finns ett behov på orten av att möta eller stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet samt att kraven enligt 4 § 1-5 är uppfyllda. Förordning (2006:1479).

Vem kan få bidrag?

8 §  Investeringsbidrag får lämnas till sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte och är fristående från en kommun eller kommunala företag.

[S2]Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 §1 eller 2 får lämnas till sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte, är fristående från en kommun eller kommunala företag och tillhandahåller allmänna samlingslokaler. Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 § 3 får lämnas till riksorganisationer som organiserar sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar. Förordning (2006:1479).

Bidragsunderlag

9 §  Investeringsbidrag för sådana åtgärder som avses i 3 § första stycket 1 eller 2 beräknas på grundval av ett bidragsunderlag som motsvarar kostnaden för en åtgärd av den allmänna samlingslokalens ytor upp till högst 1 000 kvadratmeter och som är skälig med hänsyn till projektets art och omfattning. För sådana åtgärder som avses i 3 § första stycket 3 beräknas bidraget på grundval av ett bidragsunderlag som är skäligt med hänsyn till projektets art och omfattning.

[S2]I bidragsunderlaget får det även räknas in kostnader för

 1. utrymmen för ungdomsverksamhet om de inryms i samma byggnad,
 2. utrymmen för den allmänna samlingslokalens skötsel, och
 3. konstnärlig utsmyckning som uppgår till högst en procent av bidragsunderlaget.

[S3]Om det finns särskilda skäl får kostnader för konstnärlig utsmyckning eller anskaffning av inventarier som sammanlagt uppgår till högst fem procent av bidragsunderlaget räknas in i underlaget. Förordning (2006:1479).

Bidragets storlek

10 §  Investeringsbidrag enligt 3 § första stycket 1, 2 eller 3 får lämnas med ett belopp som uppgår till högst 50 procent av bidragsunderlaget. Förordning (2006:1479).

11 §  Investeringsbidrag enligt 3 § första stycket 4 får lämnas till hela kostnaden, dock högst med 200 000 kronor. En förutsättning är att kostnaden för en sådan anpassning inte ingår i bidragsunderlaget för någon annan åtgärd som det lämnas bidrag för enligt denna förordning. Förordning (2006:1479).

12 §  Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 § får lämnas till hela kostnaden. En förutsättning för bidrag enligt 6 § 1 är att kostnaden för en sådan anpassning inte ingår i bidragsunderlaget för någon annan åtgärd som det lämnas bidrag för enligt denna förordning. Förordning (2006:1479).

Förfarandet i bidragsärenden

13 §  Ansökan om bidrag ges in till Boverket. Sådana uppgifter i en ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete. Förordning (2006:1479).

14 §  En ansökan om investeringsbidrag skall även innehålla en plan för lokalernas användning. Sökanden är också skyldig att lämna Boverket en långtidsbudget när verket begär det för prövning av ansökan.

[S2]Ansökningar om investeringsbidrag som har kommit in till Boverket senast den 31 december prövas vid ett tillfälle före utgången av maj månad följande år. Förordning (2006:1479).

15 §  Tillsammans med en ansökan om verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 §1 eller 2 skall sökanden lämna ett yttrande från kommunen om behovet på orten av att möta eller stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet. Sökanden är också skyldig att lämna Boverket en plan för lokalernas användning när verket begär det för prövning av ansökan.

[S2]Ansökningar om verksamhetsutvecklingsbidrag som har kommit in till Boverket senast den 31 augusti prövas vid ett tillfälle före utgången av december månad samma år. Förordning (2006:1479).

16 §  Om en ansökan avser bidrag till ett byggnadsprojekt enligt 3 § eller 6 § 1, skall den sökande förbinda sig att

 1. utföra projektet inom den tid som Boverket beslutar,
 2. iaktta vad verket i övrigt beslutar om projektets utförande,
 3. lämna verket en fullständig redovisning av kostnaderna för projektet, och
 4. hålla byggnaden tillgänglig för sådan besiktning som avses i 18 §. Förordning (2006:1479).

17 §  Ett beslut om investeringsbidrag eller verksamhetsutvecklingsbidrag får förenas med villkor. Förordning (2006:1479).

18 §  När ett byggnadsprojekt enligt 3 § har färdigställts skall byggnaden besiktas. Boverket får besluta att även ett färdigställt byggnadsprojekt enligt 6 § 1 skall besiktas. Besiktning sker på den sökandes bekostnad genom en besiktningsman som Boverket godkänt. Förordning (2006:1479).

19 §  Den som har tagit emot verksamhetsutvecklingsbidrag skall lämna en slutredovisning av projektet till Boverket i enlighet med vad verket beslutar. Förordning (2006:1479).

20 §  Boverket får återkalla ett bidragsbeslut, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns och bidraget inte har betalats ut.

21 §  Om bidraget har betalats ut, får Boverket besluta att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis endast om

 1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp,
 2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 3. lokalen utan medgivande av Boverket upphör att vara allmän samlingslokal innan 25 år gått från den dag då ansökan om bidrag enligt 3 § eller 6 § 1 gavs in till verket,
 4. villkoren för bidraget inte har följts, eller
 5. slutredovisning som avses i 19 § inte har lämnats. Förordning (2006:1479).

Bemyndigande

22 §  Boverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

23 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om återkallelse av bidragsbeslut enligt 20 § denna förordning får dock inte överklagas. Förordning (2006:1479).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler

Förarbeten
Rskr. 1996/97:132, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:KrU1
Ikraftträder
1997-02-01

Förordning (2006:1479) om ändring i förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Boverket före den 1 januari 2007 samt för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:38, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:KrU1
Omfattning
nuvarande 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ betecknas 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23 §§; ändr. 2 § de nya 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23 §§, rubr. närmast före den nya 22 §, rubr. närmast före 5, 6, 7, 9, 14, 15 §§ sätts närmast före 8, 9, 10, 13, 22, 23 §§; nya 3, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 19 §§; omtryck
Ikraftträder
2007-02-01

Ändring, SFS 2016:1367

Omfattning
upph.