Upphävd författning

Lag (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
SFS 1996:1621 i lydelse enligt SFS 1999:64
Ikraft
1997-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Domstolsverket har rätt att, på samma sätt som en part, överklaga ett beslut av domstol om ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken eller om ersättning av allmänna medel till målsägande, enskild part, försvarare, målsägandebiträde, vittne, sakkunnig eller annan som inte är part. Detsamma gäller beslut om förordnande eller byte av offentlig försvarare eller målsägandebiträde samt beslut om återbetalningsskyldighet för försvararkostnader enligt 31 kap. 1 § rättegångsbalken eller kostnader för målsägandebiträde enligt 8 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.
Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del av beslutet, får Domstolsverket ändå inte överklaga beslutet senare än två månader från dagen för beslutet. Domstolsverket får överklaga ett beslut även till förmån för en enskild part. Lag (1999:64).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
    Ikraftträder
    1997-12-01

Lag (1999:64) om ändring i lagen (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.
  2. De nya bestämmelserna skall inte tillämpas på beslut som meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:132, Prop. 1998/99:10, Bet. 1998/99:JuU6
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-04-01

Ändring, SFS 2005:73

Omfattning
upph.