Upphävd författning

Förordning (1996:280) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Version: 2006:1298

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1996-04-11
Ändring införd
SFS 1996:280 i lydelse enligt SFS 2006:1298
Ikraft
1996-06-01
Upphäver
Förordning (1988:1113) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är central förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska frågor.

2 §  Institutet skall inhämta och förmedla kunskaper om landets meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska förhållanden.

[S2]Institutet skall särskilt

  1. svara för den allmänna vädertjänsten,
  2. svara för den allmänna hydrologiska och oceanografiska tjänsten,
  3. bedriva uppdragsverksamhet samt tillämpad forskning och utveckling inom sitt verksamhetsområde,
  4. samarbeta med svenska myndigheter, utländska institutioner och internationella organisationer,
  5. samråda med Försvarsmakten i frågor av allmän militär betydelse.

3 §  Institutet får ta ut ersättning för utförda uppdrag. Grunderna för ersättningen bestäms av institutet.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut med undantag av 30 §. Förordning (2006:1298).

Institutets ledning

5 §  Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen särskilt ägna sig åt den långsiktiga utvecklingen av institutets verksamhet.

Bisysslor

8 §  Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 § förordningen (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel utövar institutet arbetsgivarens befogenheter vid tillämpningen av första avdelningen 7 § 2 mom.andra stycket första meningen sektoravtalet för civil statsförvaltning.

9 § Har upphävts genom förordning (2006:1298).
10 § Har upphävts genom förordning (2002:523).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:280) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

    Ikraftträder
    1996-06-01

Förordning (1998:1081) om ändring i förordningen (1996:280) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2002:523) om ändring i förordningen (1996:280) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Omfattning
upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2006:1298) om ändring i förordningen (1996:280) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1053

Omfattning
upph.