Upphävd författning

Förordning (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel

Departement
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1983-03-17
Ändring införd
SFS 1983:142
Ikraft
1983-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om utövande av arbetsgivarens befogenheter i vissa fall enligt

 • affärsverksavtal (AVA),
 • sektoravtal för civila statsförvaltningen (SA-C),
 • sektoravtal för försvaret (SA-F),
 • avtal för tjänster inom högskolan (ATH),
 • avtal för kyrkliga tjänster (AKT),
 • avtal den 24 juni 1975 om inkomsttrygghet vid omplacering av vissa innehavare av statligt lönereglerade tjänster (1975 års inkomsttrygghetsavtal),
 • avtal om arbetstidsminskning m. m. i samband med delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring (delpensionsavtalet),
 • allmänt arbetsmiljöavtal (AMLA-89),
 • allmänt arbetsmiljöavtal för försäkringskasseområdet (AMLA-FK),
 • avtal om vissa anställningsvillkor för svenska medborgare som är lokalanställda vid utlandsmyndigheter (Lok-ARV),
 • förhandlingsprotokoll till medbestämmandeavtal för det statliga arbetstagarområdet (P MBA-S),
 • förhandlingsprotokoll till medbestämmandeavtal för försäkringskasseområdet-riksförsäkringsverksfrågor m. m. (P MBA-FK-RFV),
 • förhandlingsprotokoll till medbestämmandeavtal för försäkringskasseområdet-försäkringskassefrågor m. m. (P MBA-Fk),
 • avtal om medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden (MBA-R),
 • avtal om tjänstetyper och tjänsteförening (ATT). Förordning (1994:463).

2 §  Vid tillämpning av följande avtalsbestämmelser utövas arbetsgivarens befogenheter av regeringen.

AvtalBestämmelser
AVA1 avd. 4 § 2 mom.andra stycket första meningen
SA-CAllmänna bestämmelser bil. 3 punkterna 7 och 11 1 avd. 7 § 2 mom.andra stycket första meningen 1 avd. 46 § 1 mom. 3 B avd. 30 §
SA-F1 avd. 8 § 2 mom.andra stycket första meningen
ATH1 avd. 5 § 2 mom.andra stycket första meningen
AKT1 avd. 35 §
Lok-ARV3 § 2 mom.andra stycket första meningen
ATTSpecialbestämmelser om förening av tjänster tredje punkten Specialbestämmelser om förening av tjänst och vikariat andra punkten
Förordning (1993:1076).

3 §  Vid tillämpning av 1975 års inkomsttrygghetsavtal utövas arbetsgivarens befogenheter av regeringen, såvitt gäller 1 § andra stycket i avsnitt A och 1 § andra stycket i avsnitt B, samt av statens arbetsgivarverk eller av den myndighet som arbetsgivarverket bestämmer, såvitt gäller övriga fall.

4 §  Vid tillämpning av delpensionsavtalet utövas arbetsgivarens befogenheter av den myndighet som tillsätter den tjänst vars innehavare har ansökt om arbetstidsminskning eller, om det är regeringen som tillsätter tjänsten, av följande myndigheter.

 1. Den myndighet där tjänstemannen är anställd, om inte annat följer av 2--4.
 2. Regeringen, om tjänstemannen är chef för central förvaltningsmyndighet.
 3. Central förvaltningsmyndighet eller annan förvaltningsmyndighet som lyder direkt under regeringen, om tjänstemannen är chef för underställd myndighet.
 4. Domstolsverket, om tjänstemannen är ordinarie domare. Domstolsverket får lämna över befogenheterna till den myndighet där tjänstemannen är anställd.

5 §  Vid tillämpning av

 1. Central förvaltningsmyndighet eller annan förvaltningsmyndighet som lyder direkt under regeringen beträffande både myndighetens eget och underställda myndigheters verksamhetsområden, om inte annat följer av 2--5.
 2. Regeringskansliets förvaltningskontor även beträffande Statsrådsberedningen, departementen, utrikesrepresentationen och kommittéerna.
 3. Rikspolisstyrelsen även beträffande den lokala polisorganisationen.
 4. Riksskatteverket även beträffande kronofogdemyndighet.
 5. Riksförsäkringsverket även beträffande de allmänna försäkringskassorna. Förordning (1994:463).

6 §  Vid tillämpningen av MBA-R eller kollektivavtal med motsvarande innehåll utövas arbetsgivarens befogenheter av statsrådsberedningen och departementen inom deras verksamhetsområden.

[S2]I frågor som bara rör sådana arbetstagare inom regeringskansliet, utrikesrepresentationen och kommittéerna som avses i förordningen (1988:1147) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor skall i stället tillämpas vad som sägs i den förordningen. Förordning (1989:208).

Ändringar

Förordning (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel

Ikraftträder
1983-04-01

Förordning (1983:782) om ändring i förordningen (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1983-10-01

Förordning (1987:614) om ändring i förordningen (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:147
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; ny 6 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:556) om ändring i förordningen (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1173) om ändring i förordningen (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:208) om ändring i förordningen (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:1176) om ändring i förordningen (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1993:1076) om ändring i förordningen (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1993-11-01

Förordning (1994:463) om ändring i förordningen (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1996:1524

  Omfattning
  upph.