Upphävd författning

Förordning (1988:1113) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1113 i lydelse enligt SFS 1996:94
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1981:1102) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är central förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska frågor.

2 §  Institutet skall inhämta och förmedla kunskaper om landets meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska förhållanden.

[S2]Institutet skall särskilt

 1. svara för den allmänna vädertjänsten,
 2. svara för den allmänna hydrologiska och oceanografiska tjänsten,
 3. bedriva uppdragsverksamhet samt tillämpad forskning och utveckling inom sitt verksamhetsområde,
 4. samarbeta med svenska myndigheter, utländska institutioner och internationella organisationer,
 5. samråda med Försvarsmakten i frågor av allmän militär betydelse. Förordning (1994:177).

3 §  Institutet får ta ut ersättning för utförda uppdrag. Grunderna för ersättningen bestäms av institutet.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut med undantag av 18 och 30 §§.

Institutets ledning

5 §  Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 §  Institutets styrelse består av högst sju personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst två av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 §  Inom institutet finns en avdelning för intern service samt fyra andra avdelningar (affärsområden) med den fördelning av uppgifterna som institutet bestämmer. Inom institutet finns dessutom en central stabsenhet.

[S2]Varje avdelning leds av en chef. En av cheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1992:140).

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

Personalansvarsnämnden

9 §  Institutets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av cheferna för institutets avdelningar.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Utöver vad som anges i 11--13 §§verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen särskilt ägna sig åt den långsiktiga utvecklingen av institutets verksamhet.

Anställningar m.m.

11 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Övriga anställningar beslutas av institutet. Förordning (1996:94).

12 § har upphävts genom förordning (1996:94).

13 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i styrelsen.

Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om cheferna för avdelningarna.

15 §  Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 § förordningen (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel utövar institutet arbetsgivarens befogenheter vid tillämpningen av första avdelningen 8 § 2 mom.andra stycket första meningen sektoravtalet för civil statsförvaltning.

Överklagande

16 §  Institutets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Institutets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret

17 §  Föreskrifter om institutets medverkan i totalförsvaret finns i beredskapsförordningen (1993:242). Förordning (1993:271).

Ändringar

Förordning (1988:1113) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1992:140) om ändring i förordningen (1988:1113) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:271) om ändring i förordningen (1988:1113) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:177) om ändring i förordningen (1988:1113) med instruktion för Sveriges meteorologíska och hydrologiska institut

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:94) om ändring i förordningen (1988:1113) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Omfattning
upph. 12 §; ändr. 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
1996-04-01

Ändring, SFS 1996:280

  Omfattning
  upph.