Upphävd författning

Förordning (1996:284) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-04-11
Ändring införd
SFS 1996:284 i lydelse enligt SFS 2007:311
Ikraft
1996-06-01
Upphäver
Förordning (1993:679) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens väg- och transportforskningsinstitut har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och transporter. I institutets forsknings- och utvecklingsarbete skall det ingå analyser av transportsektorns effekter på miljön och energiförbrukningen. Förordning (2000:5).

2 §  Institutet utför forsknings- och utvecklingsarbete åt myndigheter och andra uppdragsgivare. Uppdragen får utföras mot ersättning. Grunderna för ersättningen bestäms av institutet.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens väg- och transportforskningsinstitut med undantag av 19, 20 och 30 §§. Förordning (2007:311).

Institutets ledning

4 §  Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsens ansvar och uppgifter

5 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen särskilt ägna sig åt den långsiktiga utvecklingen av institutets verksamhet.

Anställning av professorer

6 §  Institutet får anställa en forskare som professor inom området trafiksäkerhet och en forskare som professor inom området transportsystemets infrastruktur. Dessutom får institutet anställa tre forskare som professorer inom valfritt område av sin verksamhet.

[S2]Beslut om sådana anställningar fattas av styrelsen. Förordning (2004:1019).

7 §  Behörig att anställas som professor är den som har vetenskaplig skicklighet. I fråga om bedömningsgrunder vid anställning som professor gäller 4 kap.15-17 §§högskoleförordningen (1993:100). Vad som sägs i 16 § om en högskola och i 17 § om fakultetsnämnden eller motsvarande skall i stället gälla institutets styrelse. Förordning (2000:5).

8 §  I fråga om ledigkungörande av anställning som professor gäller 4 kap. 18 § första stycket och andra stycket 1 högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2000:5).

9 §  Vid anställning av en professor skall styrelsen hämta in yttrande från minst tre personer som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde. Högst en av dessa får vara anställd vid institutet. Både män och kvinnor skall vara representerade, om inte synnerliga skäl talar emot det.

[S2]Institutets forskningschefskollegium skall få tillfälle att yttra sig i ärendet.

[S3]Var och en av de personer som avses i första stycket skall lämna ett skriftligt yttrande till styrelsen. Yttrandet skall innehålla en redogörelse för skickligheten hos de sökande som främst bör komma i fråga för anställning, ordningen mellan dem samt en motivering av valet. De sökande skall få tillfälle att yttra sig över de sakkunnigas yttranden. Förordning (2000:5).

Överklagande

10 § Har upphävts genom förordning (2007:311).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:284) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

    Ikraftträder
    1996-06-01

Förordning (1998:1085) om ändring i förordningen (1996:284) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:5) om ändring i förordningen (1996:284) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Omfattning
nuvarande 6 § betecknas 10 §, rubr. närmast före nuvarande 6 § sätts närmast före den nya 10 §; ändr. 1 §; nya 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 6 §; omtryck
Ikraftträder
2000-03-01

Förordning (2004:1019) om ändring i förordningen (1996:284) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:311) om ändring i förordningen (1996:284) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 10 §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:964

Omfattning
upph.