Upphävd författning

Förordning (1996:505) med instruktion för Kungl. biblioteket

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:505
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1994:2059) med instruktion för Kungl. biblioteket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §  Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och fullgör dokumentära uppgifter och serviceuppgifter. Biblioteket skall

 • samla, förvara, beskriva och hålla till handa den svenska tryckproduktionen i dess helhet samt vissa elektroniska dokument och därvid fullgöra de uppgifter som följer av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument samt förordningen (1993:1439) om pliktexemplar av dokument,
 • samla, förvara, beskriva och hålla till handa utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning,
 • samla, förvara, beskriva och hålla till handa en representativ samling utländsk litteratur,
 • vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat tryck, handskrifter, kartor och bilder,
 • svara för mikrofilmning av svensk dagspress,
 • framställa nationalbibliografiska produkter,
 • ansvara för samkatalogen över förvärv av utländsk litteratur till landets forskningsbibliotek samt svara för utbyte av bibliografisk information med utländska bibliografiska centraler,
 • svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS,
 • främja internationellt samarbete och därvid samverka med utländska institutioner och internationella organisationer,
 • ha ett nationellt ansvar för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek bl.a. i fråga om försörjning med litteratur samt utnyttjande och utveckling av tjänster baserade på informationsteknik,
 • i det sammanhanget utarbeta den rapport som nämns i 7 § första stycket, och
 • svara för vissa funktioner som är gemensamma för forskningsbiblioteken inom Stockholmsregionen.

2 §  Biblioteket skall svara för samordning, utveckling och visst utredningsarbete inom biblioteksområdet samt utse ansvarsbibliotek.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på biblioteket med undantag av 2 § och 4 § andra stycket.

Myndighetens ledning

4 §  Riksbibliotekarien är chef för biblioteket.

Styrelsen

5 §  Bibliotekets styrelse består av högst tio ledamöter, riksbibliotekarien inräknad.

Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på biblioteket.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) har styrelsen till uppgift att vart tredje år till regeringen ge in en rapport med en analys av utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet.

[S2]Styrelsen får överlåta till riksbibliotekarien att besluta om föreskrifter som inte är av principiell art eller i övrigt av större vikt.

Ändringar

Förordning (1996:505) med instruktion för Kungl. biblioteket

Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 2007:1066

Omfattning
upph.