Upphävd författning

Förordning (1996:571) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Version: 1998:1516

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:571 i lydelse enligt SFS 1998:1516
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1240) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar ärenden enligt 7 kap. 1 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

[S2]Nämnden skall genom sin verksamhet medverka till att stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Förordning (1998:1516).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden med undantag av 3-5, 10 och 12 §§, 13 § 4, 14, 17, 19-25, 27, 28 och 32-34 §§.

[S2]Det som gäller för styrelsen enligt 11 § och 13 § 1-3 verksförordningen skall gälla för generaldirektören.

[S3]Bestämmelserna i 26, 29 och 35 §§verksförordningen tillämpas dock endast i fråga om administrativa ärenden.

Organisation

3 §  Nämnden består av ordförande eller ställföreträdare för ordföranden samt ledamöter eller ersättare enligt vad som anges i 7 kap 2 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

[S2]I övrigt bestämmer myndighetens chef nämndens organisation. Förordning (1998:1516).

4 §  Ordföranden i nämnden är generaldirektör och chef för myndigheten.

[S2]En ställföreträdare för ordföranden är också ställföreträdande myndighetschef.

5 §  Generaldirektören skall hålla övriga ledamöter i nämnden informerade om verksamheten.

Handläggning av ärenden enligt lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område

Handläggning enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

6 §  Bestämmelser om beslutförhet, jäv och omröstning samt om handläggning av ärenden enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område finns i 7 kap.3-20 §§ nämnda lag. Förordning (1998:1516).

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut anges vem som skall vara föredragande.

8 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

9 §  Generaldirektören och ställföreträdaren får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande av nämndens beslut. Generaldirektören får utse andra tjänstemän vid kansliet att fullgöra dessa uppgifter.

10 §  Generaldirektören eller ställföreträdaren skall underrätta Socialstyrelsen om innehållet i en anmälan, när det kan ha betydelse för styrelsens verksamhet att ha kännedom om anmälan, samt om innehållet i de slutliga beslut som nämnden meddelar.

Anställningar m.m.

11 §  I 7 kap. 2 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område finns bestämmelser om hur ordförande och ledamöter i ansvarsnämnden utses samt om hur ställföreträdare och ersättare för dessa utses.

[S2]Av ansvarsnämndens ledamöter utses en efter gemensamt förslag av Landstingsförbundet och Svenska Kommunalförbundet, en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation och en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation. De fyra återstående ledamöterma utses bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse.

[S3]Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

[S4]Har förslag till ledamot eller ersättare inte lämnats, skall tillräckligt antal ledamöter och ersättare ändå utses. Förordning (1998:1516).

12 §  Generaldirektören utses av regeringen.

[S2]Annan personal vid nämnden anställs av generaldirektören. Ställföreträdaren för myndighetschefen utses för viss tid.

Ändringar

Förordning (1996:571) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

    Ikraftträder
    1996-07-01

Förordning (1998:1516) om ändring i förordningen (1996:571) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Omfattning
ändr. 1, 3, 6, 11 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2007:1019

Omfattning
upph.