Upphävd författning

Förordning (1988:1240) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1240 i lydelse enligt SFS 1990:242
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar ärenden enligt 13 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område.

[S2]Nämnden skall genom sin verksamhet medverka till att stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Förordning (1994:1288).

Organisation

2 §  Nämnden består av ordförande eller ställföreträdare för ordförande och ledamöter eller ersättare för ledamot enligt vad som anges i 14 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område. Förordning (1994:1288).

3 §  Ordföranden i nämnden är generaldirektör och chef för myndigheten.

[S2]En ställföreträdare för ordföranden är också ställföreträdande myndighetschef. Förordning (1994:1288).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med undantag av 1--3, 8 och 12 §§, 13 § 3, 14--15, 19--23 och 25--26 §§.

[S2]Det som gäller för styrelsen enligt 11 § och 13 §1 och 2verksförordningen skall gälla för generaldirektören.

[S3]Bestämmelserna i 17, 27, 28 och 30 §§verksförordningen tillämpas dock endast i fråga om administrativa ärenden. Förordning (1994:1288).

5 §  Generaldirektören skall hålla övriga ledamöter i nämnden informerade om verksamheten. Förordning (1994:1288).

Handläggning av ärenden enligt lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område

6 §  Bestämmelser om beslutförhet, jäv och omröstning samt om handläggning av ärenden enligt lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område finns i 15--33 §§ nämnda lag. Förordning (1994:1288).

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut anges vem som skall vara föredragande. Förordning (1994:1288).

8 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

9 §  Generaldirektören och ställföreträdaren för denne får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande av nämndens beslut. Generaldirektören får utse andra tjänstemän vid kansliet att fullgöra dessa uppgifter. Förordning (1994:1288).

10 §  Generaldirektören eller ställföreträdaren för denne skall underrätta Socialstyrelsen om innehållet i en anmälan, när det kan ha betydelse för styrelsens verksamhet att ha kännedom om anmälan, samt om innehållet i de slutliga beslut som nämnden meddelar. Förordning (1994:1288).

11 § har upphävts genom förordning (1994:1288).
12 § har upphävts genom förordning (1994:1288).
13 § har upphävts genom förordning (1994:1288).
14 § har upphävts genom förordning (1994:1288).

Anställningar m. m.

15 §  I 14 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område finns bestämmelser om hur ordförande och ledamöter i ansvarsnämnden utses samt om hur ställföreträdare och ersättare för dessa utses.

[S2]Av ansvarsnämndens ledamöter utses en efter förslag av Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation och en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation. De fyra återstående ledamöterna utses bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse.

[S3]Ersättare utses på motsvarande sätt som ledamot.

[S4]Har förslag till ledamot eller ersättare inte lämnats, skall tillräckligt antal ledamöter och ersättare ändå utses. Förordning (1994:1288).

16 §  Generaldirektören utses av regeringen för viss tid.

[S2]Annan personal vid nämnden anställs av generaldirektören. Ställföreträdaren för myndighetschefen utses för viss tid. Förordning (1994:1288).

17 § har upphävts genom förordning (1994:1288).

Ändringar

Förordning (1988:1240) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:242) om ändring i förordningen (1988:1240) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1990-07-01

Förordning (1994:1288) om ändring i förordningen (1988:1240) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

  Omfattning
  upph. 11, 12, 13, 14, 17 §§, rubr. närmast före 11, 17 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16 §§, rubr. närmast före 2, 6, 15 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-10-01

Ändring, SFS 1996:571

  Omfattning
  upph.