Upphävd författning

Förordning (1996:612) med instruktion för Alkoholinspektionen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:612 i lydelse enligt SFS 2000:10
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1994:2047) med instruktion för Alkoholinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Alkoholinspektionen är central förvaltningsmyndighet för tillståndsgivning, kontroll och tillsyn avseende hanteringen av alkoholdrycker och sprit i enlighet med vad som anges i alkohollagen (1994:1738).

2 §  Alkoholinspektionen skall särskilt

 1. svara för tillståndsgivning, kontroll och tillsyn enligt vad som föreskrivs i alkohollagen (1994:1738),
 2. löpande kontrollera att den som har meddelats tillstånd av inspektionen följer de bestämmelser som gäller enligt alkohollagen,
 3. följa upp kommunernas tillståndsgivning m.m. beträffande serveringstillstånd,
 4. meddela föreskrifter och allmänna råd för tillämpningen av alkohollagen inom de områden där inspektionen utövar central tillsyn,
 5. bevaka och sprida kännedom om rättstillämpningen,
 6. utforma och insamla den statistik som behövs för att kontrollera och följa upp alkoholhanteringen,
 7. samverka med skattemyndigheter och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter,
 8. samråda med Konsumentverket i frågor som rör marknadsföring av alkoholdrycker, samt
 9. svara för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom det internationella samarbetet.

[S2]Alkoholinspektionen skall verka för att berörda myndigheter samt de som har meddelats tillstånd av inspektionen har nödvändig kunskap och information om det alkoholpolitiska regelverket, samt verka för att utbildningsmaterial tas fram för innehavare av serveringstillstånd och för serveringspersonal.

[S3]Alkoholinspektionen skall ha ansvar för kontrollen av dokument m.m. och meddela föreskrifter, som har anknytning till kontrollen, för vintransporter i enlighet med vad som anges i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. Förordning (2000:10).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Alkoholinspektionen med undantag av 4 §.

Myndighetens ledning

4 §  Alkoholinspektionens generaldirektör är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

5 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Alkoholinspektionen.

Ändringar

Förordning (1996:612) med instruktion för Alkoholinspektionen

  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1999:1012) om ändring i förordningen (1996:612) med instruktion för Alkoholinspektionen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:10) om ändring i förordningen (1996:612) med instruktion för Alkoholinspektionen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-02-15

Förordning (2001:310) om upphävande av förordningen (1996:612) med instruktion för Alkoholinspektionen

Omfattning
upph.