Upphävd författning

Förordning (1996:615) med instruktion för Institutet för psykosocial medicin

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:615 i lydelse enligt SFS 2004:565
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1242) med instruktion för Statens institut för psykosocial miljömedicin
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Institutet för psykosocial medicin har till uppgift att bedriva och främja forskning i psykosocial medicin. Förordning (2004:565).

2 §  Institutet skall särskilt

  1. bedriva forskning som är inriktad på praktisk tillämpning inom social-, hälsovårds- och arbetsmarknadsområdena samt på problem med anknytning till dessa områden,
  2. ägna uppmärksamhet åt teori- och metodutveckling för vetenskaplig forskning inom institutets verksamhetsområde,
  3. fullgöra forskningsuppdrag för i första hand statliga och kommunala myndigheter och organ samt arbetsmarknadens parter,
  4. samverka med myndigheter, institutioner och organisationer inom området för institutets verksamhet i syfte att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av de samlade resurserna inom området psykosocial medicin,
  5. biträda Socialstyrelsen i dess utvecklingsarbete inom den psykosociala medicinen,
  6. verka för att erfarenheter och rön från den psykosociala medicinska forskningen blir kända och nyttiggjorda. Förordning (2004:565).

3 §  Institutet får ta betalt för sina tjänster enligt grunder som beslutas av institutet.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med undantag av 4 § andra stycket, 19, 20 och 32 §§.

Myndighetens ledning

5 §  Föreståndaren är chef för myndigheten.

Styrelse

6 §  Institutets styrelse består av högst elva personer, föreståndaren medräknad. Föreståndaren är styrelsens ordförande.

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

Anställningar m.m.

8 §  Föreståndaren anställs genom beslut av regeringen. Annan personal anställs av institutet.

[S2]Vid anställning av enhetschef skall yttrande från sakkunniga inhämtas. Förordning (2004:565).

Ändringar

Förordning (1996:615) med instruktion för Institutet för psykosocial medicin

    Ikraftträder
    1996-07-01

Förordning (2004:565) om ändring i förordningen (1996:615) med instruktion för Statens institut för psykosocial miljömedicin

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 8 §§
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2007:715) om upphävande av förordningen (1996:615) med instruktion för Institutet för psykosocial medicin

Omfattning
upph.