Upphävd författning

Förordning (1996:649) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

Version: 1996:649

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:649
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1199) med instruktion för Polarforskningssekretariatet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja och samordna svensk polarforskning och utvecklingsverksamhet med anknytning till den.

[S2]Sekretariatet fullgör också uppgifter enligt lagen (1993:1614) om Antarktis och förordningen (1994:95) om svensk verksamhet i Antarktis.

2 §  Sekretariatet skall särskilt

  1. planera forskning och utvecklingsarbete med inriktning på polarområdena,
  2. organisera och genomföra expeditioner till polarområdena,
  3. fortlöpande följa nationell och internationell forskning och utvecklingsverksamhet som avser polarområdena,
  4. främja en ökad förståelse och ett förbättrat skydd för miljön i polarområdena genom forsknings och utvecklingsprogram, och
  5. bistå med nödvändig expertis vid internationella förhandlingar och internationellt samarbete.

3 §  Sekretariatet skall samverka med myndigheter, andra organ och organisationer vars verksamhet har anknytning till polarforskning.

[S2]Sekretariatet bör vid behandlingen av forskningsfrågor hämta in råd från Vetenskapsakademiens polarforskningskommitté samt samverka med Naturvetenskapliga forskningsrådet och andra organ som finansierar forskning.

[S3]Sekretariatet bör i frågor med teknisk och industriell inriktning samverka med organisationer och företag som har kompetens och verksamhet inom arktisk teknik.

Styrelsen

4 §  Sekretariatet leds av en styrelse. Den består av en ordförande, sekretariatets föreståndare och fyra andra ledamöter.

Organisation

5 §  Hos sekretariatet finns en föreståndare, som svarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på sekretariatet:

[S2]14 § om beslutförhet,

[S3]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S4]18 § om interna föreskrifter,

[S5]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S7]30 § om ärendeförteckning,

[S8]31 § om myndighetens beslut.

7 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

8 §  Styrelsen får lämna över till föreståndaren att avgöra ärenden som inte behöver prövas av styrelsen.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I fråga om ärenden som avgörs av föreståndaren får dock styrelsen bestämma att de inte behöver föredras.

Förordnanden och anställningar

11 §  Ordföranden och andra styrelseledamöter än föreståndaren utses av regeringen för högst tre år.

12 §  Föreståndaren anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av sekretariatet.

Bisysslor

13 §  Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373) lämnas av styrelsen även i fråga om föreståndaren.

Överklagande

14 §  Sekretariatets beslut att bevilja eller avslå en ansökan om medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar

Förordning (1996:649) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

    Ikraftträder
    1996-07-01

Ändring, SFS 1998:414

Omfattning
upph.