Förordning (1996:65) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-02-08
Ändring införd
SFS 1996:65 i lydelse enligt SFS 2002:435
Ikraft
1996-03-01
Tidsbegränsad
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

2 §  Förordningen tillämpas på sådana avtal i vilka endast två företag är parter och enligt vilka den ena avtalsparten förbinder sig att inom ett visst område inom den gemensamma marknaden för återförsäljning leverera 1) endast till den andra parten, eller 2) endast till den andra parten och till ett angivet antal andra företag inom säljorganisationen vissa med tre eller flera hjul försedda motorfordon avsedda för användning på allmänna vägar samt reservdelar till dessa.

3 §  I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1475/95 av den 28 juni 1995 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av försäljnings- och serviceavtal för motorfordon1 på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 1, 7, 8, 11 och 13. Dock skall i artikel 4.2 "artikel 85.1" ersättas med "6 § konkurrenslagen (1993:20)" samt i artikel 5.2.2 "denna giltighetstid förkortas" ersättas med "denna uppsägningstid förkortas". Vidare skall hänvisningar till artikel 1 avse 1 § i förening med 2 §. Förordning (1999:723).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:65) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996 och gäller till utgången av september 2002.
  Förordningen (1993:74) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon, som enligt förordningen (1995:1385) om fortsatt giltighet av förordningen (1993:74) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon gäller till utgången av februari 1996, skall under perioden från och med den 1 mars 1996 till och med den 30 september 1996 fortfarande gälla beträffande avtal som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning.
  CELEX-nr
  395R1475
  Ikraftträder
  1996-03-01

Förordning (1999:723) om ändring i förordningen (1996:65) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
395R1475
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2002:435) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:65) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon

Omfattning
forts. giltighet