Upphävd författning

Förordning (1996:650) med instruktion för Forskningsrådsnämnden

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:650 i lydelse enligt SFS 1996:1577
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1201) med instruktion för Forskningsrådsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Forskningsrådsnämnden har till uppgift att ta initiativ till och stödja forskning främst inom områden som är angelägna från samhällets synpunkt. Nämnden skall härvid beakta behovet av tvär- och mångvetenskaplig forskning.

[S2]Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

[S3]Nämnden skall verka för att information om forskning och forskningsresultat sprids.

[S4]Nämnden skall samverka med andra myndigheter och organ inom forskningens område.

2 §  Nämnden skall särskilt

 1. främja samordning och samarbete mellan forskningsråden inom Social-, Utbildnings- och Jordbruksdepartementets verksamhetsområden,
 2. främja samarbetet mellan forskningsråden å ena sidan och andra myndigheter och organ å andra sidan i frågor som avser initiativ till forskning, vetenskaplig bedömning av forskning eller finansiering av forskning,
 3. samverka enligt förordningen (1996:1579) om en grupp för samverkan mellan vissa forskningsfinansierande myndigheter,
 4. svara för att nämndens och forskningsrådens verksamhetsformer och organisation fortlöpande ses över,
 5. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,
 6. fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning,
 7. allsidigt och öppet granska och utvärdera den forskning till vilken nämnden har fördelat medel,
 8. svara för en allmän och övergripande information om forskning och forskningsresultat,
 9. främja jämställdhets-, kvinno- och genusforskning, och
 10. främja internationellt forskningssamarbete på sådana områden där inte någon annan myndighet har detta som uppgift. Förordning (1996:1577).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]16 § om medverkan i EU-samarbetet,

[S3]18 § om myndighetens interna föreskrifter,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S7]30 § om ärendeförteckning,

[S8]31 § om myndighetens beslut.

4 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

Sammansättning

5 §  Nämnden består av en ordförande och sjutton andra ledamöter. Nämnden utser en vice ordförande inom sig.

Organisation

6 §  Vid nämnden finns en huvudsekreterare och en kanslichef.

[S2]Huvudsekreteraren svarar för beredningen av de ärenden som skall avgöras av nämnden, utom sådana ärenden som avses i tredje stycket. Under nämnden svarar huvudsekreteraren för planering och uppföljning av verksamheten.

[S3]Kanslichefen svarar för beredningen av de ärenden rörande kansliet som skall avgöras av nämnden och som inte till följd av huvudsekreterarens uppgifter ankommer på denne. Kanslichefen svarar under nämnden för den ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen.

[S4]Nämnden får inrätta beredande och rådgivande organ.

7 §  Inom nämnden finns Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna.

[S2]Närmare bestämmelser om institutet finns i förordningen (1996:173) om Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna.

Ärendenas handläggning

8 §  Nämnden avgör sina ärenden vid sammanträde med nämnden, om inte något annat följer av andra stycket eller 10 §.

[S2]Nämnden får lämna över till en tjänsteman eller ett beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden som inte behöver prövas av nämnden.

9 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst nio av de andra ledamöterna är närvarande.

10 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I fråga om ärenden som avgörs enligt 8 § andra stycket får dock nämnden bestämma att de inte behöver föredras.

Förordnanden och anställningar

12 §  Ordföranden och tio andra ledamöter utses av regeringen. Av övriga ledamöter utses en av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, en av Medicinska forskningsrådet, en av Naturvetenskapliga forskningsrådet, en av Socialvetenskapliga forskningsrådet, en av Teknikvetenskapliga forskningsrådet, en av Skogs- och jordbrukets forskningsråd samt en av Närings- och teknikutvecklingsverket.

[S2]Ordföranden och övriga ledamöter utses för tre år. Ledamöterna får inte utses för mer än två mandatperioder i följd.

13 §  Huvudsekreteraren anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Kanslichefen anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av nämnden.

Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373) lämnas av nämnden även i fråga om huvudsekreteraren och kanslichefen.

Medelsfördelning

15 §  Nämndens beslut om att bevilja medel får avse högst sex år.

[S2]Nämnden kan besluta att medel som den har beviljat inte längre skall betalas, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas.

16 §  Nämnden skall föreskriva om

 1. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
 2. skyldigheten för mottagarna att till nämnden lämna redogörelse för den verksamhet för vilken medel betalas.

17 §  Vid anvisning av medel för forskning bör nämnden, när det är lämpligt, sträva efter att stöd lämnas även från andra forskningsstödjande organ.

Överklagande

18 §  Nämndens beslut att bevilja eller avslå en ansökan om medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar

Förordning (1996:650) med instruktion för Forskningsrådsnämnden

  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1577) om ändring i förordningen (1996:650) med instruktion för Forskningsrådsnämnden

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1997-02-01

Ändring, SFS 2000:1199

Omfattning
upph.