Lag (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1996-07-18
Ändring införd
SFS 1996:837
Ikraft
1996-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Vid tillämpning av 8 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter skall i stället för vad som där stadgas gälla följande. Skatten enligt första och andra styckena är fem respektive tio kronor för varje fullt tusental kronor av egendomens värde om förvärvet sker under tiden den 12 juni 1996-31 december 1997 och inskrivning beviljas senast den 31 mars 1998.

Prop. 1995/96:222: I paragrafen anges de allmänna förutsättningarna för att stämpelskatte n vid förvärv av fast egendom och tomträtter i vissa fall skall sättas ned.

  • RH 1998:102:Lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall har ansetts tillämplig då en fastighet förvärvats genom ett köpekontrakt, som dagtecknats den 31 maj 1996 men undertecknats av säljarna tidigast den 17 juni samma år.

2 §  Har fast egendom eller tomträtter förvärvats efter den 11 juni 1996 och har inskrivning beviljats under tiden den 12 juni 1996-31 juli 1996 och har stämpelskatt fastställts enligt bestämmelserna i 8 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter skall två tredjedelar av den inbetalda skatten återbetalas med tillämpning av bestämmelserna i 40 § nämnda lag. Detsamma gäller den dröjsmålsavgift som kan ha påförts den skattskyldige.

[S2]Beslut om återbetalning enligt denna bestämmelse skall vid tillämpning av lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter anses utgöra ett beslut enligt den lagen.

Prop. 1995/96:222: Paragrafen tar sikte på förvärv som skett under tiden den 12 juni 1996 -31 juli 1996 och där skattskyldighet inträtt senast sistnämnda dag. Eftersom lagen träder i kraft den 1 augusti 1996 har skatten i nu avsedda fall beräknats med tillämpning av de nu gällande högre skattesatserna. Skattenedsättningen sker retroaktivt och av skäl som berörts i den allmänn a motiveringen (avsnitt 4.2.2) skall i så fall återbetalning ...

  • NJA 1997 s. 610:När förvärv av fast egendom sker genom inrop på exekutiv auktion skall förvärvet, vid tillämpning av lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall, anses ha skett vid auktionen.

Ändringar

Lag (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall

    Förarbeten
    Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
    Ikraftträder
    1996-08-01