Lag (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1996-07-25
Ändring införd
SFS 1996:870 i lydelse enligt SFS 1998:1782
Ikraft
1996-11-01
Tidsbegränsad
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som av länsarbetsnämnden anvisats en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i form av ett offentligt tillfälligt arbete för äldre arbetslösa skall inte anses som arbetstagare hos den arbetsgivare som tillhandahåller platsen. Han eller hon skall dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap.1-9 §§, 3 kap.1-4 §§ och 7-14 §§, 4 kap.1-4 och 8-10 §§ samt 7-9 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160).

2 §  Den tid under vilken en person deltagit i ett offentligt tillfälligt arbete i enlighet med länsarbetsnämndens anvisning utgör sådan med utfört arbete jämställd tid som avses i 19 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Vid bestämmande av ramtid enligt nämnda lag räknas inte tid då personen varit hindrad att arbeta på grund av deltagandet, i den mån tiden inte jämställs enligt vad som nyss sagts. Lag (1997:255).

3 §  När det gäller avstängning från rätt till ersättning skall vad som föreskrivs om arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 46 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gälla också i fråga om verksamhet som avses i 1 §. Lag (1997:255).

Ändringar

Lag (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Ikraftträder
  1996-11-01

Lag (1996:986) om ändring i lagen (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:12, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:AU5
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best.

Lag (1996:1423) om ändring i lagen (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:105
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:255) om ändring i lagen (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:1782) om fortsatt giltighet av lagen (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa

Förarbeten
Rskr. 1998/99:105, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:AU1
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1999-01-01