Upphävd författning

Förordning (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.

Departement
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1996-08-22
Ändring införd
SFS 1996:882 i lydelse enligt SFS 1999:36
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Förordning (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Förordningen gäller för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. För affärsverken gäller 2 och 6 §§, 7 § första stycket, 8 § samt 20-22 §§. I de fall affärsverken disponerar anslag på statsbudgeten gäller även 12 och 15 §§.

2 §  Förordningen skall tillämpas bara om något annat inte följer av lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

Gemensamma bestämmelser om årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag

3 §  Myndigheten skall årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag.

[S2]Myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag skall kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av myndighetens verksamhet.

4 §  Årsredovisningen, delårsrapporten och budgetunderlaget skall avse all den verksamhet som myndigheten ansvarar för, oavsett hur verksamheten finansieras eller i vilken form verksamheten bedrivs.

Årsredovisningen

5 §  Myndigheten skall senast den 1 mars varje år lämna en årsredovisning till regeringen avseende det senast avslutade räkenskapsåret.

[S2]Årsredovisningen skall bestå av

 • resultatredovisning,
 • resultaträkning,
 • balansräkning,
 • anslagsredovisning,
 • finansieringsanalys, samt
 • noter.

[S3]Myndighetens årsredovisning skall även innehålla en sammanställning över väsentliga uppgifter från resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning. Sammanställningen skall även innehålla uppgifter om låneram, anslagskredit samt vissa nyckeltal.

6 §  Myndigheten skall i årsredovisningen redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra förmåner som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida åtaganden som avtalats för var och en av

 1. ledamöterna i myndighetens styrelse,
 2. de ledamöter i myndighetens råd som utsetts av regeringen, och
 3. de ledande befattningshavare vid myndigheten som utsetts av regeringen.

[S2]För dessa personer skall myndigheten också uppge uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. Förordning (1996:1202).

7 §  Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Årsredovisningshandlingarna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna i årsredovisningen skall konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.

[S2]Av årsredovisningens resultatredovisning skall framgå hur verksamhetens kostnader och intäkter fördelar sig enligt den indelning för återrapportering av verksamheten som regeringen beslutat.

[S3]Myndigheten skall i årsredovisningen även lämna information om andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten.

8 §  Årsredovisningen skall skrivas under av myndighetens chef och i de fall myndigheten har en styrelse, av samtliga styrelseledamöter.

9 §  Myndigheten skall, samtidigt som den lämnar årsredovisningen till regeringen, lämna kopior av årsredovisningen till Riksrevisionsverket och Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:444).

Resultatredovisningen

10 §  Myndigheten skall redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de mål och i enlighet med de krav på återrapportering som regeringen har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut.

[S2]I de fall regeringen inte beslutat om krav på återrapportering skall myndigheten redovisa och kommentera hur prestationerna har utvecklats med avseende på volym, intäkter, kostnader och kvalitet.

Resultaträkningen och balansräkningen

11 §  Resultaträkningen och balansräkningen skall utformas enligt bestämmelserna i bokföringsförordningen (1979:1212).

Anslagsredovisningen och finansieringsanalysen

12 §  I anslagsredovisningen skall myndigheten redovisa utfallet på de anslag myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar mot i enlighet med den indelning som framgår av regleringsbrev eller något annat beslut av regeringen eller myndighet som har fördelat dispositionsrätt. Utfallet skall ställas mot tilldelade eller fördelade belopp per anslag eller anslagspost respektive beräknade belopp per inkomsttitel. Avvikelser skall analyseras.

[S2]Av anslagsredovisningen skall även framgå i vilken utsträckning myndigheten med stöd av ett tilldelat särskilt bemyndigande beställt varor eller tjänster eller beslutat om bidrag, ersättning, lån eller liknande som medför utgifter följande budgetår men som saknar täckning av anslag som myndigheten disponerar.

[S3]Av anslagsredovisningen skall också framgå hur myndigheten har uppfyllt andra finansiella villkor som regeringen har angett. Förordning (1996:1202).

13 §  Finansieringsanalysen skall visa myndighetens betalningar fördelade på drift, investeringar, uppbörd och transfereringar. Av analysen skall framgå hur dessa verksamheter har finansierats och hur myndighetens likvida ställning har förändrats. I anslutning till finansieringsanalysen skall myndigheten lämna de kommentarer och förklaringar som är nödvändiga för att bedöma finansieringsanalysen.

Delårsrapport

14 §  Myndigheten skall senast den 15 augusti varje år lämna en delårsrapport till regeringen. Delårsrapporten skall avse de första sex månaderna av det pågående räkenskapsåret.

[S2]Delårsrapporten skall bestå av

 • resultaträkning,
 • balansräkning,
 • anslagsredovisning, samt
 • prognos för det pågående räkenskapsåret över utfallet på anslag och inkomsttitlar samt verksamhetens kostnader och intäkter.

[S3]Delårsrapporten skall skrivas under av myndighetens chef. För delårsrapporten gäller i övrigt 7 § första och tredje styckena samt 9 §. Förordning (1999:36).

Budgetunderlaget

15 §  Myndigheten skall senast den 1 mars varje år lämna ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget skall innehålla myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren. Underlaget skall även innehålla de förslag till bemyndiganden som myndigheten behöver för att få göra åtaganden om framtida utgifter som inte täcks av beräknade tilldelade anslag.

[S2]Om den ackumulerade anslagsbehållningen på ett anslag myndigheten disponerar vid det senaste räkenskapsårets slut uppgår till mer än tre procent av anslaget, skall myndigheten redovisa den planerade användningen av anslagsbehållningen under såväl det pågående som de tre följande räkenskapsåren.

[S3]Myndighetens förslag skall rymmas inom ramen för regeringens beslut om verksamheten. Förordning (1997:1004).

Underlag för fördjupad prövning

16 §  Regeringen beslutar varje år vilka verksamheter som skall genomgå fördjupad prövning.

[S2]Underlaget för regeringens fördjupade prövning skall lämnas i en särskild rapport senast den 15 januari det år regeringen bestämmer.

17 §  Underlaget för fördjupad prövning skall innehålla en sammanfattande resultatanalys och förslag till inriktning och finansiering av verksamheten för det eller de budgetår underlaget avser. I resultatanalysen skall verksamheten utvärderas och redovisas i förhållande till de mål för verksamheten som regeringen fastställt.

[S2]Underlaget skall även innehålla en sammanfattande omvärldsanalys och resursanalys.

Gemensamma bestämmelser om budgetunderlag och underlag för fördjupad prövning

18 §  Om myndigheten lämnar förslag som beräknas leda till ökade kostnader eller minskade intäkter, skall den redovisa förslag till åtgärder inom den egna verksamheten som leder till motsvarande minskning av kostnaderna. Om det finns särskilda skäl får förslagen även avse andra verksamheter.

19 §  Myndigheten skall pröva ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten. Om myndighetens förslag förutsätter ändringar i en författning skall förslag till ändring redovisas. Författningsförslag skall utformas enligt principerna för författningsskrivning.

Särskilda bestämmelser för affärsverken

20 §  Affärsverket skall senast den 1 april varje år till regeringen lämna en av Riksrevisionsverket granskad årsredovisning avseende det senast avslutade räkenskapsåret. Årsredovisningen skall omfatta affärsverket och, i förekommande fall, affärsverkskoncernen. Årsredovisningen skall bestå av

 • förvaltningsberättelse,
 • resultaträkning,
 • balansräkning,
 • finansieringsanalys, och
 • noter.

[S2]Den underskrivna årsredovisningen skall senast den 15 mars lämnas till Riksrevisionsverket för granskning. Förordning (1996:1202).

21 §  Affärsverket skall senast den 1 juli och den 1 november varje år till regeringen lämna delårsrapport för affärsverket eller, i förekommande fall, affärsverkskoncernen. Rapporterna skall avse fyra respektive åtta månader av det pågående räkenskapsåret.

[S2]Delårsrapporten skall innehålla en resultaträkning samt en balansräkning i sammandrag. Resultaträkningen skall utformas på samma sätt som i årsredovisningen och baseras på samma principer. Utvecklingen av omsättning, resultat m.m. skall kommenteras, liksom under perioden inträffade händelser av väsentlig betydelse för affärsverket eller affärsverkskoncernen.

[S3]Den delårsrapport som skall lämnas senast den 1 november skall vara granskad av Riksrevisionsverket.

22 §  Affärsverket skall senast den 1 mars varje år till regeringen lämna förslag till verksamhetsplan för de tre följande räkenskapsåren. I verksamhetsplanen skall verket beskriva sin verksamhet och redogöra för vilka strategier verket beslutat för att uppnå de verksamhetsmål och ekonomiska mål som har lagts fast för verket. Verksamhetsplanen skall också innehålla en investeringsplan, samt i de fall verket disponerar anslag på statsbudgeten, anslagsredovisning och budgetunderlag.

[S2]I investeringsplanen skall verket redovisa inriktningen av investeringarna och planerad fördelning på olika investeringsområden samt hur investeringarna avses finansieras.

Tillämpningsföreskrifter

23 §  Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1998:444).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning.
  2. I fråga om årsredovisningen för räkenskapsåret 1995/96 gäller 9-13 §§ förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning samt 3-9 §§ denna förordning.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1202) om ändring i förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning

  Omfattning
  ändr. 6, 12, 20, 21 §§

Förordning (1997:1004) om ändring i förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.

  Omfattning
  ändr. 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:444) om ändring i förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.

Omfattning
ändr. 9, 23 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:36) om ändring i förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1999-04-01

Ändring, SFS 2000:605

Omfattning
upph.