Upphävd författning

Förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-09-26
Ändring införd
SFS 1996:933 i lydelse enligt SFS 2010:1373
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser för verksamhetschef som anges i 29 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

2 §  Verksamhetschefen skall ansvara för

  1. att någon närstående omedelbart underrättas när en patient avlider eller en patients tillstånd allvarligt försämras,
  2. att den som varit intagen på sjukhus på begäran avgiftsfritt får intyg om orsaken till intagningen och om tiden för intagningen och utskrivningen,
  3. att överförmyndaren underrättas när en intagen person kan antas behöva god man eller förvaltare enligt föräldrabalken samt när ett förvaltaruppdrag bör upphöra,
  4. att om en patient som lämnar eller avser att lämna sjukhuset är farlig för någon annans personliga säkerhet eller sitt eget liv, någon närstående till patienten omedelbart underrättas och att, om patienten är farlig för viss person, även denna samt, om det behövs, lämplig myndighet omedelbart underrättas.

3 §  Verksamhetschefen ska utse en eller flera läkare att ha det ansvar som avses i 7 kap. 2 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Förordning (2010:1373).

Ändringar

Förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården

    Ikraftträder
    1997-01-01

Förordning (1998:1517) om ändring i förordningen (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2010:1373) om ändring i förordningen (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2017:80

Omfattning
upph.