Upphävd författning

Förordning (1988:1131) med instruktion för Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1131 i lydelse enligt SFS 1996:1312
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Myndigheten Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer består av Riksantikvarieämbetet och följande museer:

 1. Statens historiska museum,
 2. Kungl. myntkabinettet, statens museum för mynt-, medalj- och penninghistoria (Kungl. myntkabinettet),
 3. Medelhavsmuseet.

[S2]Inom Riksantikvarieämbetet och museerna finns de avdelningar som styrelsen bestämmer.

[S3]Myndigheten förvaltar Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens bibliotek och arkiv. Förordning (1996:1312).

Uppgifter

2 §  Myndigheten är central förvaltningsmyndighet för frågor om kulturmiljövård. Myndigheten skall bevara och levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige samt belysa penningväsendets historia, medaljkonsten och kulturerna i länderna kring Medelhavet och i Främre Orienten.

3 §  Myndighetens museer skall

 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts dem,
 2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
 3. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer.

4 §  Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 3 §2 och 3 får myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten. Avgift får dock inte läggas på sådana råd som skall lämnas enligt förvaltningslagen (1986:223).

Verksförordningens tillämpning

Myndighetens ledning

6 §  Riksantikvarien är chef för myndigheten.

Styrelsen

7 §  Myndighetens styrelse består av riksantikvarien och högst åtta andra ledamöter. En ledamot är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden, riksantikvarien och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1996:1312).

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

8 §  Inom myndigheten utgör Riksantikvarieämbetet och vart och ett av museerna en huvudenhet. Riksantikvarieämbetet leds av riksantikvarien. De tre museerna leds av var sin museidirektör.

[S2]Vid myndigheten finns en överantikvarie, som är riksantikvariens ställföreträdare, och minst en verksjurist. Förordning (1996:1312).

9 §  Riksantikvarieämbetet skall

 1. bevaka kulturmiljövårdens intressen i samhällsplaneringen och vid bebyggelse och annan markanvändning,
 2. leda arbetet med att planmässigt inventera och bygga upp kunskapen om kulturmiljöer och kulturminnen och se till att resultat från forsknings-, utvecklings- och undersökningsverksamhet utnyttjas inom kulturmiljövården,
 3. handlägga frågor om vård och bevarande av kulturmiljön och kulturminnen samt tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987: 10) och lagen (1987: 12) om hushållning med naturresurser m. m.,
 4. utarbeta allmänna råd samt främja utbildning och information om kulturmiljövården,
 5. följa den regionala kulturmiljövården och biträda länsstyrelserna i ärenden som rör denna,
 6. medverka i det internationella arbetet med vård av kulturmiljön,
 7. svara för konservering och vård av kulturminnen och kulturföremål samt bygga upp kunskapen på området,
 8. ha ett specialbibliotek inom området kulturmiljövård, arkeologi, medeltidens konsthistoria och numismatik som skall ge litteratur- och referensservice till såväl myndigheten som till forskning och utveckling. Förordning (1995:322).

9 a § har upphävts genom förordning (1993:380).
10 § har upphävts genom förordning (1995:322).

11 §  Statens historiska museum skall bevara och levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige, framför allt från förhistorisk tid och medeltid. Denna uppgift skall fullgöras mot bakgrund av den europeiska kulturutvecklingen.

[S2]Samlingsområdet för museet är föremål från i första hand förhistorisk tid och medeltid samt, när det gäller kyrklig konst, föremål från nyare tid.

[S3]Museet är ansvarsmuseum för de delar av området kulturhistoria som inte faller inom ansvarsområdet för folkens museum - etnografiska eller stiftelsen Nordiska museet.

12 §  Statens historiska museum skall som ansvarsmuseum särskilt

 1. verka för lämplig samordning av museiväsendet, framför allt mellan museer på central och regional nivå,
 2. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och omvärlden och därvid företräda museiväsendet.

[S2]Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå.

13 §  Kungl. myntkabinettet skall belysa penningväsendets historia och medaljkonsten. Vid fullgörandet av uppgiften skall den ekonomiska utveckling som sammanhänger med penningväsendets historia beaktas.

[S2]Samlingsområdet för myntkabinettet är mynt och andra betalningsmedel samt medaljer.

14 §  Medelhavsmuseet skall belysa kulturerna i länderna kring Medelhavet och i Främre Orienten, med tonvikt på de forntida kulturerna.

[S2]Samlingsområdet för museet är föremål av främst arkeologiskt och konstvetenskapligt slag, som härrör från länderna kring Medelhavet och i Främre Orienten.

15 § har upphävts genom förordning (1995:322).
16 § har upphävts genom förordning (1995:322).

Personalföreträdare

Personalansvarsnämnd

18 §  Myndighetens personalansvarsnämnd bestŒr - förutom av riksantikvarien och personalföreträdarna - av en verksjurist, en avdelningschef och en museidirektör, utsedda av styrelsen. Riksantikvarien är nämndens ordförande. Förordning (1996:1312).

Styrelsens ansvar

19 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor av principiellt intresse som berör mer än en av huvudenheterna och som hänskjuts till styrelsen av riksantikvarien. Förordning (1996:455).

Ansvarsfördelningen mellan riksantikvarien och museidirektörerna

20 §  Riksantikvarien skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden. Ett ärende som enbart berör ett museum avgörs dock av museidirektören, om inte riksantikvarien särskilt beslutar om något annat.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av riksantikvarien eller någon av museidirektörerna, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1996:1312).

Ärendenas handläggning

21 §  När en museidirektör inte är i tjänst eller i övrigt har förhinder, sköts hans eller hennes uppgifter av den tjänsteman som museidirektören bestämmer. Förordning (1996:1312).

22 §  En museidirektör får utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras. Förordning (1996:1312).

Anställningar m.m.

23 §  Riksantikvarien anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Överantikvarien anställs av regeringen efter anmälan av riksantikvarien. Museidirektörer anställs av regeringen för en bestämd tid efter anmälan av riksantikvarien.

[S3]Myndigheten anställer övrig personal. Förordning (1996:455).

24 § har upphävts genom förordning (1996:455).
25 § har upphävts genom förordning (1995:322).

Övriga bestämmelser

26 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 2 och 3 §§ får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning motsvarande kostnaden för verksamheten.

27 § har upphävts genom förordning (1993:380).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1131) med instruktion för Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer skall upphöra att gälla.
  2. För den som innehar tjänst som riksantikvarie eller museidirektör vid denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid ikraftträdandet fortsätta att gälla.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:417) om ändring i förordningen (1988:1131) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

  Omfattning
  nya 9 a, 27 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:922) om ändring i förordningen (1988:1131) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

  Omfattning
  ändr. 1, 8, 15, 18, 23 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:286) om ändring i förordningen (1988:1131) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Bestämmelsen om tillsättning av chefen för institutionen för konservering tillämpas först när nuvarande innehavare avgår från tjänsten.
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1993:380) om ändring i förordningen (1988:1131) med instruktion för Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

  Omfattning
  upph. 9 a, 27 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:322) om ändring i förordningen (1988:1131) med instruktion för Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

  Omfattning
  upph. 10, 15, 16, 25 §§, rubr. närmast före 25 §; ändr. 1, 8, 9, 18, 23 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1996:455) om ändring i förordningen (1988:1131) med instruktion för Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

  Omfattning
  upph. 24 §; ändr. 5, 18, 19, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1312) om ändring i förordningen (1988:1131) med instruktion för Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 18, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1997:1171

  Omfattning
  upph.