Förordning (1997:1205) om tillfälligt driftsstöd

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1997-12-11
Ändring införd
SFS 1997:1205
Ikraft
1997-12-23
Tidsbegränsad
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillfälligt driftsstöd som kan lämnas under åren 1997 och 1998 till företag som ger ut dagstidningar.

[S2]Om inte annat sägs i denna förordning skall bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524) tillämpas.

2 §  För en högfrekvent storstadstidning som berättigar till allmänt driftsstöd enligt presstödsförordningen får tillfälligt driftsstöd lämnas.

[S2]För en högfrekvent storstadstidning som får allmänt driftsstöd under maximibeloppet lämnas tillfälligt driftsstöd med 1 000 000 kr för år 1997 och 900 000 kr för år 1998.

[S3]För en högfrekvent storstadstidning som får allmänt driftsstöd med maximibeloppet lämnas tillfälligt driftsstöd med 4 000 000 kr för år 1997 och 3 000 000 kr för år 1998.

3 §  För en högfrekvent dagstidning som berättigar till allmänt driftsstöd enligt presstödsförordningen får tillfälligt driftsstöd lämnas.

[S2]För en högfrekvent tidning som får allmänt driftsstöd under maximibeloppet lämnas tillfälligt driftsstöd med 400 000 kr för år 1997 och 350 000 kr för år 1998.

[S3]För en högfrekvent tidning som får allmänt driftsstöd med maximibeloppet lämnas tillfälligt driftsstöd med 800 000 kr för år 1997 och 700 000 kr för år 1998.

4 §  För en medelfrekvent dagstidning som berättigar till allmänt driftsstöd enligt presstödsförordningen får tillfälligt driftsstöd lämnas.

[S2]För en medelfrekvent tidning som får allmänt driftsstöd under maximibeloppet lämnas tillfälligt driftsstöd med 300 000 kr för år 1997 och 250 000 kr för år 1998.

[S3]För en medelfrekvent tidning som får allmänt driftsstöd med maximibeloppet lämnas tillfälligt driftsstöd med 600 000 kr för år 1997 och 500 000 kr för år 1998.

5 §  För en lågfrekvent dagstidning som berättigar till allmänt driftsstöd enligt presstödsförordningen, kommer ut en eller två gånger per vecka och har en abonnerad upplaga om minst 7 000 exemplar lämnas tillfälligt driftsstöd med 300 000 kr för år 1997 och 250 000 kr för år 1998.

6 §  För en lågfrekvent dagstidning som berättigar till allmänt driftsstöd enligt presstödsförordningen och har en abonnerad upplaga som är lägre än 7 000 exemplar lämnas tillfälligt driftsstöd med 250 000 kr för år 1997 och 200 000 kr för år 1998.

7 §  För en dagstidning som berättigar till begränsat driftsstöd och för en tidning som berättigar till driftsstöd i särskilt fall enligt presstödsförordningen kan tillfälligt driftsstöd lämnas. Storleken på stödet bestäms av Pressstödsnämnden efter vad som i det enskilda fallet är skäligt. Stödet får dock inte överstiga 250 000 kr för år 1997 och 200 000 kr för år 1998.

[S2]Detsamma gäller för elektroniskt distribuerade dagstidningar som får driftsstöd enligt presstödsförordningen.

8 §  En dagstidning som får reducerat driftsstöd enligt 2 kap. 15 § pressstödsförordningen berättigar inte till tillfälligt driftsstöd.

9 §  Tillfälligt driftsstöd för år 1997 får betalas ut vid ett tillfälle.

10 §  Har någon ansökt om allmänt driftsstöd enligt presstödsförordningen skall Presstödsnämnden även prövas om tillfälligt driftsstöd enligt 2-6 §§ denna förordning skall lämnas.

[S2]Ett tidningsföretag som vill ha tillfälligt driftsstöd enligt 7 § denna förordning skall särskilt ansöka om det. Ansökan skall vara skriftlig. Den skall ges in till Presstödsnämnden som prövar ansökan.

Ändringar

Förordning (1997:1205) om tillfälligt driftsstöd

Förarbeten
Rskr. 1997/98:94, Rskr. 1997/98:45, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU11
Ikraftträder
1997-12-23