Förordning (1997:143) om biverkningsregister angående läkemedel

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-04-17
Ändring införd
SFS 1997:143 i lydelse enligt SFS 2000:885
Ikraft
1997-06-01
Tidsbegränsad
2001-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Läkemedelsverket får för de ändamål som anges i 2 § utföra automatiserad behandling av personuppgifter i ett särskilt register över läkemedelsbiverkningar (biverkningsregistret). Med läkemedel likställs andra varor på vilka läkemedelslagen (1992:859) tillämpas. Förordning (1998:1336).

Registerändamål

2 §  Uppgifterna i biverkningsregistret får användas endast för forskning och framställning av statistik.

Registeransvar

3 §  Läkemedelsverket är registeransvarigt för biverkningsregistret.

Registerinnehåll

4 §  Biverkningsregistret får innehålla uppgifter om personer som utsatts för läkemedelsbiverkning och om rapporterande eller behandlande hälso- och sjukvårdspersonal. Registret får endast innehålla uppgifter som

 1. tillförs registret enligt 9 §, eller
 2. lämnas av annan med uttryckligt samtycke till registrering från den som uppgiften avser.

5 §  För biverkningsdrabbade personer som avses i 4 § får det i registret finnas uppgifter om

 1. personnummer eller födelsedatum samt kön,
 2. ålder och datum då biverkningen uppträdde,
 3. biverkningen eller biverkningarna, förlopp och biverkningsnämndens bedömning av orsakssamband,
 4. det eller de läkemedel som misstänks ha orsakat biverkningen,
 5. läkemedlets form, dos och administrationssätt samt behandlingstid och behandlingsindikation,
 6. motsvarande uppgifter om andra läkemedel som patienten behandlats med.

6 §  För hälso- och sjukvårdspersonal som avses i 4 § får det i registret finnas uppgifter om befattning, namn, adress, klinik och län.

7 §  I biverkningsregistret får det också finnas uppgifter om tidpunkt för registrerade förhållanden samt tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålet med registret.

Terminalåtkomst

8 §  Extern terminalåtkomst till biverkningsregistret skall anordnas på sådant sätt att personuppgifter som kan visa den registrerades identitet inte avslöjas.

Inhämtande av vissa uppgifter

9 §  I förordningen (1993:1057) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården finns föreskrifter om skyldighet för den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården att lämna uppgifter till biverkningsregistret. Förordning (1998:1336).

Utlämnande av uppgifter

10 §  I datalagen (1973:289) och i sekretesslagen (1980:100) finns föreskrifter om utlämnande av uppgifter.

Information

11 §  Läkemedelsverket skall på lämpligt sätt se till att personer som omfattas av biverkningsregistret och allmänheten i övrigt får information om registret. Informationen skall innehålla upplysningar om ändamålet med registret och dess innehåll samt rätten att få registerutdrag och rättelse enligt datalagen (1973:289). Läkemedelsverket bör dessutom på lämpligt sätt informera om de sekretess- och säkerhetsbestämmelser samt begränsningar i fråga om terminalåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling som gäller för registret. Förordning (1998:1336).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:143) om biverkningsregister angående läkemedel

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997 och gäller till utgången av år 1998. Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1997.
  2. Utan hinder av 4 § får biverkningsregistret innehålla uppgifter som vid ikraftträdandet finns i det vid Läkemedelsverket förda läkemedelsbiverkningsregistret.
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1998:1336) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1997:143) om biverkningsregister angående läkemedel, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1, 9, 11 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1179) om fortsatt giltighet av förordningen (1997:143) om biverkningsregister angående läkemedel

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:885) om fortsatt giltighet av förordningen (1997:143) om biverkningsregister angående läkemedel

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2001-01-01