Upphävd författning

Lag (1997:158) om röstlängdsregister

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1997-04-17
Ändring införd
SFS 1997:158 i lydelse enligt SFS 1999:953
Ikraft
1997-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  För de ändamål som anges i 2 § får skattemyndigheterna och Riksskatteverket med hjälp av automatisk databehandling föra register för tillhandahållande av röstlängder för hela landet (röstlängdsregister).

Registerändamål

2 §  Röstlängdsregister får användas för framställning av

 1. röstlängder och röstkort enligt vallagen (1997:157) och folkomröstningslagen (1979:369),
 2. röstlängder och röstkort vid folkomröstning i en kommun eller i ett landsting,
 3. duplettröstkort, tillsyn, planering och uppföljning av val eller omröstning, och
 4. statistik. Lag (1999:953).

Registeransvar

3 §  Skattemyndigheten är registeransvarig för det röstlängdsregister som förs inom myndighetens ansvarsområde. Riksskatteverket är registeransvarigt för alla registren.

Registerinnehåll

4 §  Ett röstlängdsregister får innehålla uppgifter om

1.svenska medborgare som är eller som har varit folkbokförda i landet och som är eller fyller 18 år senast den dag som val eller folkomröstning skall hållas,
2.unionsmedborgare samt medborgare från Island och Norge som fyller 18 år senast på valdagen och som är folkbokförda i landet, och
3.andra utlänningar som sammanhängande varit folkbokförda i landet tre år i följd före valdagen eller dagen för omröstningen.

5 §  För den som avses i 4 § får registret innehålla uppgifter om

 1. namn, personnummer, adress och den församling som personen är folkbokförd i enligt folkbokföringslagen (1991:481), och
 2. medborgarskap.

[S2]För den som inte är folkbokförd i landet får i registret också anges när de utvandrade. Lag (1999:953).

6 §  Utöver de uppgifter som sägs i 5 § får registret innehålla uppgifter om valdistrikt, vallokaler och vallokalernas öppettider samt adress till valnämnden.

[S2]Ett röstlängdsregister får även innehålla de tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret.

Sökbegrepp

7 §  I ett röstlängdsregister får som sökbegrepp bara användas uppgift om

 1. namn eller personnummer,
 2. medborgarskap i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge,
 3. medborgarskap i ett land inom eller utom Europeiska unionen (unionsmedborgarskap eller icke unionsmedborgarskap), eller
 4. valdistrikt. Lag (1999:953).

Direktåtkomst

8 §  Riksskatteverket, skattemyndigheterna och länsstyrelserna får ha direktåtkomst till alla röstlängdsregister.

Utlämnande av uppgifter

9 §  Uppgifter i registret får lämnas ut på medium för automatisk databehandling bara om detta följer av lag eller förordning eller regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har medgett detta eller om uppgiften skall användas för framställning av statistik.

10 §  Begär en enskild att få information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), skall informationen lämnas av skattemyndigheten. Lag (1998:738).

Gallring av uppgifter

11 §  En månad efter att det val eller den omröstning för vilket röstlängdsregistret upprättades har vunnit laga kraft skall uppgifterna om personer i registret gallras.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:158) om röstlängdsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:177, Prop. 1996/97:70, Bet. 1996/97:KU16
  Ikraftträder
  1997-06-01

Lag (1998:738) om ändring i lagen (1997:158) om röstlängdsregister

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 10 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (1999:953) om ändring i lagen (1997:158) om röstlängdsregister

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
ändr. 2, 5, 7 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2001:183

Omfattning
upph.