Upphävd författning

Förordning (1997:186) om högsta tillåtna koncentration av vissa tungmetaller i förpackningar

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1997-04-03
Ändring införd
SFS 1997:186
Ikraft
1997-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om tungmetallhalter i förpackningsmaterial gäller utöver förordningen (1985:835) om kemiska produkter och förordningen (1985:839) om kadmium bestämmelserna i denna förordning.

2 §  Förpackningar och förpackningskomponenter får inte till- verkas, saluföras eller överlåtas om summan av koncentra- tionerna av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom överstiger följande värden:

  1. 600 µg/g efter den 30 juni 1998,
  2. 250 µg/g efter den 30 juni 1999,
  3. 100 µg/g efter den 30 juni 2001.

[S2]Beträffande användning av kadmiumämne för ytbehandling eller som stabilisator eller som färgämne finns särskilda bestämmelser i förordningen (1985:839) om kadmium.

[S3]Första stycket gäller inte förpackningar som varit i bruk före den 31 december 1994.

3 §  Bestämmelserna i 2 § gäller inte förpackningar eller förpackningskomponenter som uteslutande är framställda av sådant blykristallglas som avses i rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas .

4 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om avsteg eller i det enskilda fallet medge undantag från bestämmelserna i denna förordning, i den utsträckning det behövs för att iaktta de beslut som Europeiska gemenskapernas kommission fattat enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall.

5 §  Bestämmelserna i 26-28 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter skall tillämpas i fråga om tillsyn över efterlevnaden av denna förordning.

6 §  Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

7 §  Bestämmelserna i 33-35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter om överklagande skall tillämpas i ärenden som avses i denna förordning.

Ändringar

Förordning (1997:186) om högsta tillåtna koncentration av vissa tungmetaller i förpackningar

CELEX-nr
394L0062
Ikraftträder
1997-06-01

Ändring, SFS 1998:944

Omfattning
upph.