Lag (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
1997-05-29
Ändring införd
SFS 1997:240 i lydelse enligt SFS 1998:162
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Lag (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor träder i kraft den 1 januari 1998 då lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd upphör att gälla.

2 §  Arbetslöshetskassor som registrerats med stöd av äldre lagstiftning och som bedriver verksamhet enligt sådan lagstiftning vid utgången av år 1997 skall anses registrerade med rätt att enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handha arbetslöshetsförsäkringen.

Prop. 2023/24:128: Övervägandena finns i avsnitt 17.1.

Bestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 oktober 2025.

3 §  Stödtagare som enligt lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd påbörjat en ersättningsperiod före ikraftträdandet har rätt till fortsatt ersättning i den perioden. Längden av ersättningsperioden skall då beräknas enligt bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshets- försäkring. Ersättningen lämnas i form av grundbelopp.

4 §  Försäkrade enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring som påbörjat en ersättningsperiod före ikraftträdandet har rätt till de återstående antal dagar av ersättningsperioden som följer av 14 § i den lagen. Ersättningen lämnas i form av inkomstrelaterad ersättning.

5 §  Försäkrade enligt lagen (1973:370) om arbetslöshets- försäkring som fått kontant arbetsmarknadsstöd enligt 1 § 3 lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd är berättigade till ersättning enligt grundförsäkringen även om de inte uppfyller arbetsvillkoret.

5 a §  Med avvikelse från vad som anges i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gäller följande. Personer som med stöd av 3 b § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring eller 3 b § lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd tillerkänts tillfällig avgångsersättning är, under förutsättning att de är helt arbetslösa, berättigade till fortsatt sådan ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen eller grundförsäkringen till dess de fyller 65 år.

6 §  Med beslut om avstängning enligt 43-46 §§ och beslut om frånkännande enligt 66 § lagen (1997:238) om arbetslöshetförsäkring jämställs motsvarande beslut enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd.

7 §  Bestämmelsen i 13 § första stycket 3 och andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring tillämpas om anställningen upphört efter ikraftträdandet och avtalet om avgångsvederlag har träffats efter den 14 mars 1997.

[S2]Om en sökande, vars anställning upphört efter ikraftträdandet och som omfattas av ett avtal om avgångsvederlag som träffats före den 14 mars 1997, fått sin ersättningsrätt prövad under tiden den 1 januari - 31 maj 1998 skall arbetslöshetskassan göra en förnyad prövning av sökandens rätt till ersättning. Lag (1998:162).

8 §  Äldre föreskrifter i lagen (1973:370) om arbetslös- hetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant arbets- marknadsstöd gäller fortfarande i fråga om omprövning och överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet.

9 §  En anvisning om utbetalning av stöd enligt lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd som har kommit in till en allmän försäkringskassa före ikraftträdandet skall verkställas av den kassan. Övriga utbetalningar av kontant arbetsmarknadsstöd skall göras av arbetslöshetskassorna med tillämpning av bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Ändringar

Lag (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:162) om ändring i lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:166
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1998-06-01