Inaktuell version

Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
1997-05-15
Ändring införd
SFS 1997:263 i lydelse enligt SFS 2017:943
Ikraft
1997-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Inom varje län ska det upprättas en länsplan till ledning vid fördelning av medel för investeringar och förbättringsåtgärder. Om det bedöms ändamålsenligt får en gemensam plan för två eller flera län upprättas.

[S2]Länsstyrelsen upprättar planen om inte annat följer av 17 § i denna förordning. Förordning (2009:239).

2 §  Länsplanen skall upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom en region.

3 §  Länsplanen ska avse tolv år och omfatta

 1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
 2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
 3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
 4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, och
 5. bidrag för icke statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.

[S2]Som villkor för bidrag enligt första stycket 5 gäller att flygplatsen antingen omfattas av ett av kommissionen godkänt förordnande enligt kommissionens meddelande (2012/C 8/03) om Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster eller att bidraget används för att finansiera driften av flygplatsen på ett sätt som är förenligt med kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1084. Bidraget lämnas till den kommun som meddelat förordnandet eller till den kommun där flygplatsen ligger. Bidraget får täcka det faktiska underskottet för det aktuella verksamhetsåret vid flygplatsen. Eventuellt överskott ska återbetalas eller avräknas påföljande verksamhetsår.

[S3]Om kommunen enligt 2 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler återkräver stöd från flygplatsen som lämnats för förordnandet enligt andra stycket, ska bidraget återbetalas till staten. Förordning (2017:943).

3 a §  Länsplanen får avse investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

[S2]Länsplanen får även avse byggande och drift av enskilda vägar. Förordning (2010:137).

4 §  Länsplanen ska ange

 1. standard på anläggningarna,
 2. den inriktning på åtgärder enligt 3 och 3 a §§ som bedöms ha störst effekt för att nå de transportpolitiska målen,
 3. redovisning av de objekt som beräknas kosta minst 25 miljoner kronor och som bedöms bli utförda under planens giltighetstid,
 4. redovisning av åtgärdernas beräknade kostnader,
 5. redovisning av överenskommelser om icke-statlig medfinansiering,
 6. redovisning av beräknade årliga medel i statlig medfinansiering för olika ändamål, och
 7. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen. Förordning (2010:137).

4 a §  Den regionala planen för transportinfrastruktur ska innefatta en beskrivning av ett för personer med funktionsnedsättning prioriterat regionalt transportnät inom vilket infrastrukturen, stationerna och fordonen ska kunna användas av alla. Förordning (2009:239).

5 § Har upphävts genom förordning (2009:239).

6 §  Trafikverket ska bistå länsstyrelsen när länsplanen upprättas. Vid beredningen har länsstyrelsen ansvaret för samordning av åtgärdsförslagen så att dessa, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidrar till att uppnå de transportpolitiska målen. Förordning (2016:128).

7 §  Trafikverket ska lämna underlag till länsplanen. Underlaget ska avse gällande nationella planeringsförutsättningar och ange inriktningsmål inom respektive trafikslag samt vilka särskilda regionala aspekter som bör beaktas. Trafikverket ska därutöver lämna förslag till vilka regionala infrastrukturobjekt som bör genomföras och lämna en redovisning av objektens beräknade kostnader.

[S2]Länsstyrelsen ska också begära in förslag om vilka objekt som bör utföras i länet från regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, landstinget och andra berörda myndigheter. Förordning (2011:1127).

8 § Har upphävts genom förordning (2002:76).
9 § Har upphävts genom förordning (2002:76).

10 §  Länsplanen fastställs av länsstyrelsen om inte annat följer av 17 §. Innan dess ska yttrande inhämtas över den upprättade länsplanen från de förslagsgivare som anges i 7 §. Även Försvarsmakten och andra berörda statliga myndigheter samt berörda organisationer ska höras. Förordning (2009:239).

11 §  Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om innehållet i en fastställd länsplan, ska länsstyrelsen eller det organ som enligt 17 § fastställt planen ändra den.

[S2]Innan ett beslut om ändring av en plan fattas ska yttrande inhämtas från de förslagsgivare som anges i 7 §. Förordning (2009:239).

12 §  Länsstyrelsen eller det organ som enligt 17 § fastställt en länsplan ska skicka en kopia av den fastställda länsplanen till regeringen och de förslagsgivare som anges i 7 §. Förordning (2009:239).

13 §  Länsstyrelsen skall i länsstyrelsens författningssamling föra in meddelande om beslut att fastställa en länsplan och om ändring av en sådan plan.

14 §  Trafikverket skall fortlöpande underrätta länsstyrelserna om genomförandet av åtgärderna i länsplanen.

[S2]Trafikverket skall årligen till regeringen redovisa hur de fastställda länsplanerna genomförts. Redovisningen skall ske regionvis och omfatta uppgifter om genomförda åtgärder, uppnådda effekter, hur de nationella inriktningsmålen har uppfyllts, kostnader och anslagsförbrukning. Förordning (2010:137).

15 § Har upphävts genom förordning (2009:239).
16 § Har upphävts genom förordning (2002:76).

17 §  I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att vissa landsting har till uppgift att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Dessa bestämmelser ska dock inte gälla åtgärd enligt 13 §.

[S2]Ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska fastställa länsplanen efter samråd med länsstyrelsen. Förordning (2010:1753).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första gången på de länsplaner som upprättas och fastställs för åren 1998-2007.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:174, Prop. 1996/97:53, Bet. 1996/97:TU7
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (2001:139) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-05-01

Förordning (2002:76) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förarbeten
Rskr. 2001/02:126, Prop. 2001/02:20, Bet. 2001/02:TU2
Omfattning
upph. 8, 9, 16 §§; ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 10 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:851) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:1125) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:1183) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:239) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009 och tillämpas första gången på de länsplaner som upprättas och fastställs för åren 2010–2021.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:145, Prop. 2008/09:35, Bet. 2008/09:TU2
Omfattning
upph. 5, 15 §§; ändr. 1, 3, 3 a, 4, 10, 11, 12 §§; ny 4 a §
Ikraftträder
2009-04-14

Förordning (2010:137) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 3, 3 a, 4, 6, 7, 14 §§
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:1753) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1127) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:1569) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2016:128) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2017:943) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:2009) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
upph. 13, 17 §§; ändr. 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14 §§
Ikraftträder
2019-01-01