Upphävd författning

Förordning (1997:581) om interpraktikstipendier

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-06-12
Ändring införd
SFS 1997:581 i lydelse enligt SFS 2000:633
Ikraft
1997-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om stipendier till arbetslösa ungdomar för praktik på arbetsplatser utanför Sverige.

Villkor för stipendier

2 §  Stipendier enligt denna förordning kan, efter rekommendation av länsarbetsnämnden, beviljas ungdomar som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Stipendier kan beviljas från och med den dag ungdomarna fyller 20 år till och med den dag de fyller 30 år. Ungdomar som saknar grundläggande utbildning och som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden skall särskilt beaktas.

[S2]Interpraktikstipendier kan även beviljas ungdomar som omfattas av 3 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program. Förordning (2000:633).

3 §  Stipendier får inte lämnas för praktik i enskilt hem.

4 §  Stipendier lämnas som ersättning för resekostnad, uppehälle och försäkring.

[S2]Stipendier lämnas med skäligt belopp, dock högst 11 000 kronor per person i genomsnitt per kalendermånad.

5 §  Stipendier lämnas under högst sex månader.

Handläggningen av ärenden om stipendier

6 §  Stipendier söks hos Internationella programkontoret för utbildningsområdet (programkontoret). Förordning (2000:139).

7 §  Programkontoret

 1. beslutar och betalar ut stipendier, och
 2. prövar frågor om återbetalningsskyldighet enligt 9 §. Förordning (1997:1289).

8 §  Programkontoret skall se till att stipendier används på föreskrivet sätt. Den som har fått ett stipendium skall ge programkontoret de upplysningar som behövs för granskningen. Förordning (1997:1289).

Återkrav m.m.

9 §  Om någon har fått ersättning som avses i denna förordning utan att vara berättigad till det, skall det som mottagaren har fått för mycket betalas tillbaka. Programkontoret får i ett sådant fall vid en senare utbetalning dra av ett skäligt belopp. Om det finns särskilda skäl får programkontoret helt eller delvis befria den som tagit emot ersättningen från återbetalningsskyldighet. Förordning (2000:633).

10 §  Länsarbetsnämndens eller programkontorets beslut får inte överklagas. Förordning (1997:1289).

Verkställighetsföreskrifter

11 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för länsarbetsnämndens tillämpning av denna förordning.

[S2]Programkontoret får efter samråd med Arbetsmarknadsstyrelsen meddela ytterligare föreskrifter som behövs vid tillämpningen av 2 §. Förordning (2000:139).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:581) om interpraktikstipendier

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Ikraftträder
  1997-10-01

Förordning (1997:1289) om ändring i förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier

  Omfattning
  ändr. 2, 6, 7, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:575) om ändring i förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier

Förarbeten
Rskr. 1997/98:317, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU27
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2000:139) om ändring i förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier

Omfattning
ändr. 2, 6, 11 §§
Ikraftträder
2000-05-15

Förordning (2000:633) om ändring i förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier

Omfattning
ändr. 2, 9 §§
Ikraftträder
2000-08-01

Ändring, SFS 2004:1325

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005 i fråga om 7, 8, 14, 14 a och 26 §§ och i övrigt den 1 januari 2005. Genom förordningen upphävs förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för den som beviljats ett interpraktikstipendium enligt den förordningen.
Omfattning
upph.