Lag (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
SFS 2000:625 i lydelse enligt SFS 2022:1239
Ikraft
2000-08-01
Upphäver
Lag (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar
Lag (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
Lag (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

1 §  Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten består av arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmarknads- politiska insatser. Programmen och insatserna syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

[S2]Programmen och insatserna hanteras av Arbetsförmedlingen om inte något annat föreskrivs. Lag (2020:480).

Prop. 2019/20:117: Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

består av arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Programmen och insatserna syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett ...

 • HFD 2022:31:En förutsättning för att en allmän förvaltningsdomstol ska kunna pröva om en myndighet har haft stöd i rättsordningen för en vidtagen åtgärd är att den utgör ett förvaltningsbeslut som är överklagbart. Så har inte ansetts vara fallet med Arbetsförmedlingens beslut om att avregistrera en person som arbetssökande.

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetsgivare att till en myndighet lämna uppgifter som har betydelse för ett ärende om statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation som har slutit kollektivavtal om etableringsjobb att till en myndighet

 1. lämna in en kopia av avtalet, och
 2. lämna uppgifter som har betydelse för ett ärende om statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb. Lag (2020:480).

Prop. 2019/20:117: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetsgivare att till en myndighet lämna uppgifter som har betydelse för ett ärende om statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation som har slutit kollektivavtal ...

3 § Har upphävts genom lag (2007:809).

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en leverantör som utför arbets-marknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen att till Arbetsförmedlingen lämna uppgifter som myndigheten behöver i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Lag (2022:1239).

4 §  Den som på grund av anställning eller på något annat sätt deltar eller har deltagit i en leverantörs verksamhet att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon då har fått veta om en enskilds personliga för- hållanden eller affärs- eller driftförhållanden. Detsamma gäller den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos en underleverantör som medverkar till att fullgöra leverantörens uppdrag.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2022:1239).

5 §  Regeringen får föreskriva att den som anordnar ett arbetsmarknadspolitiskt program i vissa fall skall betala finansieringsbidrag till staten.

6 §  Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som tar emot eller har tagit emot stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen ska kunna genomföras.

[S2]Skyldigheten gäller även för arbetsgivare som har eller har haft anställda i etableringsjobb. Lag (2020:480).

Prop. 2019/20:117: Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som tar emot eller har tagit emot stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen ska kunna genomföras.

Skyldigheten gäller även för arbetsgivare som har eller har haft anställda i etableringsjobb.

Förslaget ...

7 §  Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller

 1. en anställning med anställningsstöd,
 2. en anställning med lönebidrag,
 3. skyddat arbete,
 4. reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin,
 5. reguljärt arbete inom ramen för jobbgarantin för ungdomar, eller
 6. en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).

[S2]När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet dock likställas med en arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160):

[S3]Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet. Lag (2016:1272).

Prop. 2006/07:89: Paragrafen anger att den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program inte skall anses som arbetstagare med undantag för den som har anställning med anställningsstöd eller lönebidrag, skyddat arbete, trygghetsanställning, reguljärt arbete inom ramen för aktivitetsgarantin eller för anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS). Även personer med reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin skall anses vara arbetstagare enligt denna bestämmelse och ...

Prop. 2008/09:5: Till följd av ändringarna i 3 kap. arbetsmiljölagen som kommenterats ovan har nuvarande hänvisningen till 3 kap. 7–14 §§ ersatts med en hänvisning till 3 kap. 6–13 §§. Se avsnitt 11.1.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.
 2. Genom lagen upphävs
  • lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar,
  • lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år, och
  • lagen (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
 3. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för de personer som anvisats verksamhet enligt förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar, förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:230, Prop. 1999/2000:98, Bet. 1999/2000:AU7
Ikraftträder
2000-08-01

Lag (2000:1360) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2000/01:103
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1216) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2001/02:115, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:AU1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1217) om ändring i lagen (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2001/02:115, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:AU1
Omfattning
ändr. 4 § i 2001:486

Lag (2002:1133) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid utbetalning av utvecklingsersättning som avser januari månad 2003.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:78, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:AU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:1098) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2003/04:70, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:AU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:1324) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2004/05:121, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:AU1
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2005-02-01

Lag (2005:1196) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2005/06:109, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:AU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1071) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 29 juni 2006 och tillämpas för tid efter ikraftträdandet.
 2. För månaderna april-juni 2006 lämnas ytterligare ersättning med 175 kronor per månad till dem som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan samt var berättigade till ersättning för minst femton dagars praktik eller annan verksamhet på heltid under det andra kvartalet 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:370
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-06-29

Lag (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2007 i fråga om 7 § och i övrigt den 1 januari 2008.
 2. För den som deltagit i aktivitetsgarantin gäller 7 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 7 §§
Ikraftträder
2007-07-02

Lag (2007:808) om ändring i lagen (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2007/08:9, Prop. 2006/07:118, Bet. 2007/08:AU2
Omfattning
utgår 2, 3 §§ i 2007:395

Lag (2007:809) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2007.
 2. Ungdomar som vid ikraftträdandet deltar i kommunala ungdomsprogram eller ungdomsgarantin får fullfölja deltagandet i insatsen. Under denna tid tillämpas bestämmelserna i deras äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:9, Prop. 2006/07:118, Bet. 2007/08:AU2
Omfattning
upph. 2, 3 §§; ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2007-12-01

Lag (2008:935) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2008/09:26, Prop. 2008/09:5, Bet. 2008/09:AU4
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2012:416) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Prop. 2011/12:107, Bet. 2011/12:AU12
Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2016:1272) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 2. För anställningar med stödet trygghetsanställning som har beslutats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:129, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:AU4
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2020:480) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2019/20:282, Prop. 2019/20:117, Bet. 2019/20:AU12
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 6 §§; ny 2 §
Ikraftträder
2020-10-01

Lag (2022:1239) om ändring i lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2021/22:426, Prop. 2021/22:216, Bet. 2021/22:AU15
Omfattning
nya 3, 4 §§
Ikraftträder
2022-12-01