Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1997-06-12
Ändring införd
SFS 1997:595
Upphäver
Tillkännagivande (1987:342) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
De överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall har trätt i kraft respektive upphört att vara bindande i förhållande till Sverige vid de tidpunkter som anges nedan.
____________________________________________________________________________ Tillämplig internationell Dag då över- Dag då över- År och nr 1. överenskommelse enskommelsen enskommelsen Sveriges trätt i kraft upphör att internationella för Sveriges vara bindande överens- del för Sverige kommelser (SÖ) ____________________________________________________________________________
1. Stadga den 26 juni 1945 för den internationella domstolen1946-11-19-1946:1
2. Konventionen den 13 februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter;1947-01-01-1947:26
Avtal den 31 augusti och den 30 september 1985 mellan Sverige och Förenta nationeras Höge Kommisarie för flyktingar (UNHCR) om ett regionkontor för UNHCR1986-01-01-1985:89
3. Konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan1951-09-12- (ILO, FAO, UNESCO, ICAO, IMF IBRD, WHO UPU, ITU) 1953:60 (WMO) 1960:30 (IMCO, IFC, FAO, WHO) 1962:36 (IDA) 1968:45 (IMCO) 1979:5 (WIPO, IFAD)1951:84
Avtal den 9 februari mellan Sverige och den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om världssjöfartsuniversitetet1983-05-01- (IMO, WMU)1983:48
4. Allmän överenskommelse den 2 september 1949 rörande Europa rådets privilegier och immunitet jämte tilläggsprotokoll den 6 november 19521952-09-10 (avser huvudöverenskommelsen) 1956-07-11 (avser tillläggsprotokollet)- -1950:106 1953:23
5. Konvention den 15 december 1950 avseende upprättande av ett råd för samarbete på tullområdet med därtill hörande annex angående rådets rättskapacitet, privilegier och immunitet1952-11-04-1952:32
6. Andra tilläggsprotokollet den 15 december 1956 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet1956-12-15-1956:74
7. Protokoll den 20 december 1957 rörande den domstol, som upprättats genom konventionen samma dag om upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område1960-01-05-1960:72
8. Aval den 1 juli 1959 om privilegier och immunitet för internationella atomenergiorganet1961-09-08-1961:28
9. Protkoll den 28 juli 1960 angående Europeiska frihandelssammanslutningens rättskapacitet, privilegier och immunitet1961-06-0219995-01-011961:19
10. Konvention den 14 december 1960 angående Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling med därtill anslutande protokoll1961-09-30-1961:21
11. Avtal den 9 april 1975 om upprättande av en finansiell stödfond inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling--1975:94
12. Fjärde tilläggsprotokollet den 16 december 1961 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet1962-09-18-1962:55
13. Konvention den 8 mars 1965 om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat1967-01-28-1966:51
14. Överenskommelse den 4 december 1965 om upprättande av Asiatiska utvecklingsbanken1966-09-29-1967:65
15. Internationell konvention den 18 december 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter1976-03-23-1971:42
16. Europeisk överenskommelse den 6 maj 1969 om personer som medverkar i förfarande vid Europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna1972-01-21-1971:48
17. Protokoll om privilegier, friheter och immuniteter för Intelsat den 19 maj 19781980-10-09-1979:15
18. Konvention den 18 december 1971 om upprättande av en internationell fond för ersättning av skador orsakade av förorening genom olja samt det den 27 november 1992 avslutade ändringsprotokollet till konventionen1978-10-16 (avser konventionen) 1996-05-30 (avser ändringsprotokollet)- -1975:43 1995:19
19. Överenskommelse den 29 november 1972 om upprättande av Afrikanska utvecklingsfonden1973-06-30-1973:69
20. Avtal den 13 maj 1987 om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat1989-10-13-1989:60
21. Protokoll fogat till konventionen den 11 oktober 1973 om upprättandet av ett europeiskt centrum för medellånga väderprognoser, vilket protokoll avser immunitet och privilegier för centret1975-11-01-1975:48
22. Protokoll den 12 juli 1974 om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen1975-07-25-1975:49
23. Bilaga I till konvention den 30 maj 1975 angående upprättande av ett europeiskt rymdorgan1980-10-30-1976:53
24. Avtal mellan Sverige och Europeiska atomenergigemenskapen om samarbete inom området för styrd termonukleär fusion och plasmafysik1976-05-101995-01-011976:150
25. Överenskommelse den 4 december 1975 om upprättande av Nordiska investeringsbanken1976-06-01-1976:31
26. 1983 års internationella kaffeavtal1983-10-01-1983:41
27. Protokoll angående den europeiska patentorganisationens privilegier och immunitet, vilket utgör del av den europeiska patentkonventionen den 5 oktober 19731978-05-01-1980:2
28. Protokoll om privilegier och immunitet för INMARSAT den 1 december 19811985-01-04-1984:60
29. Överenskommelse den 4 augusti 1963 om upprättandet av Afrikanska utvecklingsbanken1982-12-30-1982:82
30. Stadga den 8 april 1979 för Förenta nationernas organisation för industriell utveckling1985-06-21-1980:14
31. Konvention den 15 juli 1982 om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT) samt protokoll om privilegier och immunitet för EUTELSAT den 13 februari 19871985-09-01 (avser konventionen) 1988-08-17 (avser protokollet)- -1984:1 1988:45
32. Avtal den 8 april 1959 om upprättande av Interamerikanska utvecklingsbanken1977-09-19-1977:16
33. Fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF)1985-05-01-1985:16
34. Protokoll om privilegier och immunitet för EUMETSAT den 1 december 19861989-01-15-1987:12
35. Konventionen den 11 oktober 1985 om upprättande av det multilaterala investeringsgarantiorganet1988-04-12-1988:13
36. Europeisk konvention den 26 november 1987 till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning1989-02-01-1988:37
37. Överenskommelse den 19 oktober 1989 mellan Konungariket Sveriges regering och de europeiska kommission om upprättandet i Konungariket Sverige av en delegation för de europeiska gemenskapernas kommission och delegationens privilegier och immunitet1990-01-02 gemenskapernas1995-01-011990:8
38. Överenskommelse den 29 maj 1990 om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling med av Sverige anmäld reservation1991-03-28-1991:6
39. Tredje tilläggsprotokollet den 6 mars 1959 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet med av Sverige anmäld reservation1992-09-18-1992:42
40. Protokoll 6 till avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTAstaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (angående övervakningsmöjligheten)1994-01-011995-01-011993:25
41. Protokoll 7 till avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTAstaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (angående domstolen)1994-01-011995-01-011993:25
42. Avtal den 31 januari 1990 om upprättande av NORSAD-fondens exekutivsekretariat med införda ändringar januari 1993. Åtagandet i 14 § e i NORSAD-fondens respektive NORSAD-fondens exekutivsekretariats stadga skall fullgöras genom att bestämmelserna i konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan tillämpas1991-04-26 (avser avtalet den 31 januari 1990) 1993-01-26 (avser avtalet om ändringar)- -1992:48 1995:83
43. Konventionen den 15 december 1992 om förlikning och skiljedom inom ESK1994-12-05-1993:61
44. Förenta nationernas konvention den 30 november 1992 om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
45. Stadga för Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolution 827 den 25 maj 19931993-05-25-
46. Den internationella Eurocontrolkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar1995-12-01-1995:81
47. Överenskommelsen mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val om immunitet och privilegier för institutet och dess anställda1995-12-22-1995:67
48. Stadga för Internationella tribunalen för Rwanda fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolution 955 den 8 november 19941994-11-08-
49. Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982, artiklarna 176-185 och bilaga IV artikel 13 (angående Internationella havsbottenmyndigheten)1996-07-25-
50. Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982, bilaga VI artikel 10 (angående Internationella havsrättsdomstolen)1996-07-25-

Ändringar

Tillkännagivande (1997:595) om vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall