Upphävd författning

Lag (1997:614) om kommunal redovisning

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1997-06-26
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2003:720
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Kommuner och landsting är bokföringsskyldiga enligt 2 kap. denna lag. De är också skyldiga att upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår enligt 3-8 kap. och att upprätta delårsrapporter enligt 9 kap.

[K1]2 §  Bestämmelserna i denna lag om kommuner och landsting gäller även kommunalförbund.

God redovisningssed

[K1]3 §  Bokföring och redovisning skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

[S2]Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ på det kommunala området, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.

Räkenskapsår

[K1]4 §  Ett räkenskapsår enligt denna lag omfattar ett kalenderår.

Definitioner

[K1]5 §  I denna lag betyder

 1. bokföringspost: varje enskild notering i grundbokföringen eller huvudbokföringen,
 2. ekonomisk händelse: alla förändringar i storleken och sammansättningen av en kommuns eller ett landstings förmögenhet som beror på kommunens eller landstingets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt andra åtgärder eller transaktioner som påverkar förmögenhetens storlek eller sammansättning,
 3. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en ekonomisk händelse eller en vidtagen justering i bokföringen,
 4. räkenskapsinformation:
  1. sådana sammanställningar av uppgifter som avses i
  • 2 kap. 3 § (grundbokföring och huvudbokföring),
  • 2 kap. 4 § (verifikation och handling m.m. som en verifikation

[S2]hänvisar till),

 1. avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden, samt
 2. sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det skall gå att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen. Lag (2000:890).

Allmänna bestämmelser om bokföring

[K2]1 §  Bokföringsskyldigheten innefattar att

 1. löpande bokföra alla ekonomiska händelser enligt bestämmelserna i 3 §,
 2. vid räkenskapsårets utgång avsluta bokföringen med en årsredovisning,
 3. se till att det finns verifikationer enligt 4 § för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik enligt 7 §,
 4. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges i 10 § första stycket 1 eller 2. Lag (2000:890).

[K2]2 §  Bokföringen skall vara ordnad så att

 1. det ekonomiska utfallet av verksamheten kan jämföras med den budget som fullmäktige har fastställt,
 2. en tillräcklig kontroll av verksamheten kan upprätthållas,
 3. en tillfredsställande finansstatistisk information kan lämnas.

Grundbokföring och huvudbokföring

[K2]3 §  De ekonomiska händelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

[S2]I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall de tillgångs-, avsättnings- och skuldposter som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella ställningen på balansdagen bokföras. Lag (2000:890).

Verifikationer

[K2]4 §  För varje ekonomisk händelse skall det finnas en verifikation. Har en kommun eller ett landsting tagit emot en uppgift om den ekonomiska händelsen i den form som anges i 10 § första stycket, skall denna uppgift, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt andra stycket, användas som verifikation. Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.

[S2]Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.

[S3]Flera likartade ekonomiska händelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation. Lag (2000:890).

[K2]5 §  I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda ekonomiska händelsen utan svårighet skall kunna fastställas.

[S2]Om verifikationen rättas, skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Lag (2000:890).

Rättelse av bokföringspost

[K2]6 §  När en bokförd post rättas, skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Om rättelse sker genom en särskild rättelsepost, skall det samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet går att få kännedom om rättelsen. Lag (2000:890).

Systemdokumentation och behandlingshistorik

[K2]7 §  Varje kommun och landsting skall upprätta sådana beskrivningar över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemet (systemdokumentation). En kommun eller ett landsting skall också upprätta sådana beskrivningar över genomförda bearbetningar inom systemet som gör det möjligt att utan svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling (behandlingshistorik). Lag (2000:890).

Tidpunkten för bokföring

[K2]8 §  Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra ekonomiska händelser skall bokföras så snart det kan ske.

[S2]Ekonomiska händelser får bokföras senare än som anges i första stycket, om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed. Lag (2000:890).

Sidoordnad bokföring

[K2]9 §  Vid bokföringen skall konton över tillgångar, avsättningar och skulder specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att ge en tillfredsställande överblick och kontroll. Lag (2000:890).

Räkenskapsinformationens bevarande

[K2]10 §  Räkenskapsinformation skall bevaras i

 1. vanlig läsbar form (dokument),
 2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller
 3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium) och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som avses i 1 eller 2.

[S2]Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som kommunen eller landstinget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till kommunen eller landstinget. Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som en kommun själv eller ett landsting självt har upprättat skall bevaras i det skick materialet fick när räkenskapsinformationen sammanställdes. Lag (2000:890).

Arkivering m.m.

[K2]11 §  Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation skall vara varaktiga och lätt åtkomliga. De skall minst bevaras fram till och med det tionde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. I övrigt gäller bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) för dessa handlingar. De skall både före och efter bokföringen förvaras ordnade och på ett betryggande och överskådligt sätt.

[S2]Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsinfomationen i den form som anges i 10 § första stycket 1 eller 2 skall hållas tillgängliga under hela den tid som anges i första stycket. Lag (2000:890).

[K2]12 §  En komun eller ett landsting får förstöra ett maskinläsbart medium som används för att bevara räkenskapsinformation, om räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt överförts till dokument, mikroskrift eller annat maskinläsbart medium. Om räkenskapsinformationen består av uppgifter som en kommuun eller ett landsting har tagit emot från någon annan, får det maskinläsbara mediet dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Lag (2000:890).

[K2]13 §  Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket för visst fall tillåta att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation förstörs före utgången av den tid som anges i 11 §. Lag (2003:720).

Prop. 2004/05:140: Även om ett tillstånd enligt första stycket har meddelats, får dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara information som omfattas av lagen (2005:000) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. inte förstöras förrän tidigast fem år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

(Jfr artikel 5 i transparensdirektivet)

3 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning

Årsredovisningens syfte

[K3]1 §  Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisningens delar

[K3]2 §  Årsredovisningen skall bestå av

 1. en förvaltningsberättelse,
 2. en resultaträkning,
 3. en balansräkning,
 4. en finansieringsanalys, och
 5. en sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person.

[S2]Resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen får kompletteras med upplysningar i noter. I så fall skall hänvisning göras vid de poster i resultaträkningen eller balansräkningen till vilka upplysningarna hänför sig.

Prop. 2013/14:86: I paragrafen finns bestämmelser om vilka delar som ska ingå i en årsredovisning. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

Ändringarna i paragrafen innebär att kravet på att en finansieringsanalys ska upprättas ersätts med ett krav på att en kassaflödesanalys ska upprättas. En bestämmelse om kassaflödesanalysens innehåll finns i 7 kap. 1 §.

Årsredovisningens form

[K3]3 §  Årsredovisningen skall avfattas i vanlig läsbar form.

Ansvaret för årsredovisningens upprättande

[K3]4 §  I en kommun skall årsredovisningen upprättas av kommunstyrelsen och i ett landsting skall den upprättas av landstingsstyrelsen.

[S2]I ett kommunalförbund med fullmäktige skall årsredovisningen upprättas av styrelsen och i ett kommunalförbund med förbundsdirektion skall den upprättas av förbundsdirektionen.

Specifikation till årsredovisning

[K3]5 §  För varje sammandragen post i den balansräkning som skall ingå i årsredovisningen skall, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt, de belopp som ingår i postens sammansättning specificeras i en särskild förteckning. Lag (2000:890).

[K4]1 §  Förvaltningsberättelsen skall innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens eller landstingets verksamhet.

[S2]Upplysningar skall även lämnas om

 1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen av kommunens eller landstingets resultat eller ställning,
 2. sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen eller landstinget som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut,
 3. kommunens eller landstingets förväntade utveckling,
 4. väsentliga personalförhållanden,
 5. andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.

[K4]1 a §  Förvaltningsberättelsen skall, under avsnittet väsentliga personalförhållanden, särskilt innehålla upplysningar om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.

[S2]Uppgift skall också lämnas om

 1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,
 2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt
 3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

[S3]Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som avses i andra stycket 2 och 3 skall anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

[S4]Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte kommuner och landsting i vilka antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio. Lag (2002:1065).

Prop. 2002/03:6: Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att förvaltningsberättelsen skall innehålla uppgifter om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom. Bestämmelserna motsvarar den föreslagna 5 kap. 18 a § årsredovisningslagen. Uppgifterna skall lämnas under det avsnitt i förvaltningsberättelsen som avser väsentliga personalförhållanden. Den närmare tillämpningen av bestämmelsen framgår av författningskommentaren till nyss nämnda ...

[K4]2 §  Förvaltningsberättelsen skall innehålla en samlad redovisning av kommunens eller landstingets investeringsverksamhet.

[K4]3 §  Förvaltningsberättelsen skall innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.

[K4]4 §  Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt man avser att göra den i 8 kap. 5 § kommunallagen (1991:900) föreskrivna regleringen av det negativa resultatet. Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte skall ske, skall upplysning lämnas om detta. Därvid skall skälen till beslutet anges.

[S2]Upplysning skall också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs negativa resultat har reglerats.

Prop. 2003/04:105: Ändringen, som endast utgör en följdändring, är föranledd av att bestämmelserna om reglering av ett negativt resultat flyttats från 8 kap. 5 § till 8 kap. 5 a § kommunallagen.

Prop. 2011/12:172: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.5.

I paragrafen ersätts det tidigare resultatbegreppet med begreppet balanskravsresultat (se kommentaren till 3 a §).

I andra stycket införs även en skyldighet att lämna uppgift om det balanskravsresultat som är kvar att återställa, dvs. summan av tidigare års ej återställda balanskravsresultat. Summan kan vara noll.

Övriga ...

5 kap. Resultaträkning och balansräkning

Resultaträkningen

[K5]1 §  Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret.

[S2]Resultaträkningen skall ställas upp i följande form.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära poster

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat

Balansräkningen

[K5]2 §  Balansräkningen skall i sammandrag redovisa kommunens eller landstingets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser skall tas upp inom linjen.

[S2]Balansräkningen skall ställas upp i följande form.

Prop. 2008/09:228: Paragrafen innehåller uppgift om var i balansräkningen bidrag till statlig infrastruktur ska redovisas. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.1.

Förslaget till ändring innebär att balansräkningens uppställning kompletteras med en ny huvudrubrik B Bidrag till statlig infrastruktur. Den tidigare huvudrubriken B Omsättningstillgångar får i stället beteckningen C.

Medfinansiering till ...

Prop. 2013/14:136: Paragrafen innehåller uppgift om var i balansräkningen bidrag till inrättande av forskningsinfrastruktur vid sådana Eric-konsortier som avses i 2 kap. 2 § andra stycket lagen om vissa kommunala befogenheter, ska redovisas. Den behandlas i avsnitt 6.

Förslaget till ändring innebär att rubriken B får en ny huvudrubrik, Bidrag till infrastruktur.

Tillägget föranleds av att bidrag till ...

Prop. 2011/12:172: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.6.

I uppställningen av balansräkningen görs ett tillägg med tre rader. Tillägget föranleds av att resultatutjämningsreserven ska redovisas på en egen rad, som en del av det egna kapitalet. Definitionen av resultatutjämningsreserven finns i 8 kap. 3 d § kommunallagen. Detta innebär att årets resultat, ...

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
2. Maskiner och inventarier
3. Övriga materiella anläggningstillgångar
III. Finansiella anläggningstillgångar
B. Omsättningstillgångar
I. Förråd m.m.
II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa och bank
Eget kapital, avsättningar och skulder
A. Eget kapital, därav årets resultat
B. Avsättningar
I. förpliktelser Avsättningar för pensioner och liknande
II. Andra avsättningar
C. Skulder
I. Långfristiga skulder
II. Kortfristiga skulder
Panter och ansvarsförbindelser
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter
2. Ansvarsförbindelser
 1. Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna
 2. Övriga ansvarsförbindelser

Postindelningen i resultat- och balansräkningarna

[K5]3 §  Posterna i resultaträkningen och balansräkningen skall tas upp var för sig i den ordningsföljd som anges för respektive uppställningsform.

[S2]Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställningsformernas poster. Posterna får delas in i delposter. Kompletterande poster skall ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

Pensionsutbetalningar

[K5]4 §  En förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 skall inte tas upp som skuld eller avsättning. Utbetalningar av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 skall redovisas såsom kostnader i resultaträkningen.

Extraordinära intäkter och kostnader

[K5]5 §  Intäkter eller kostnader i annan verksamhet än kommunens eller landstingets normala verksamhet skall redovisas som extraordinära intäkter och kostnader.

[S2]Extraordinära intäkter och kostnader skall specificeras till storlek och art i en not.

Jämförelsetal

[K5]6 §  För varje post eller delpost i resultaträkningen och balansräkningen skall beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.

[S2]Om principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter har ändrats, skall posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de skall kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

[S3]Om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed, behöver omräkning eller ändring enligt andra stycket inte göras. Skälen för detta skall anges i en not.

Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

[K6]1 §  Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång.

[K6]2 §  Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för verksamheten under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång.

Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar

[K6]3 §  Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4-6 eller 8 §.

[S2]I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

[S3]I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång skall räknas in, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.

[S4]Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden.

[S5]Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. Lag (2000:890).

Avskrivning av anläggningstillgångar

[K6]4 §  Anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd skall skrivas av systematiskt över denna livslängd.

[S2]Den ekonomiska livslängden för en immateriell anläggningstillgång som avses i 2 § skall anses uppgå till högst fem år.

Nedskrivning av anläggningstillgångar

[K6]5 §  Har en anläggningstillgång vid räkenskapsårets utgång ett lägre värde än vad som följer av 3 och 4 §§, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara bestående.

[S2]En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.

[S3]En nedskrivning enligt första eller andra stycket skall återföras, om det inte längre finns skäl för den.

[S4]Nedskrivningar och återföringar som avses i första-tredje styckena skall redovisas i resultaträkningen.

Uppskrivning av anläggningstillgångar

[K6]6 §  Finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde, som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 § och 5 § andra stycket får skrivas upp till högst detta värde om det står i överensstämmelse med god redovisningssed. Beloppet får inte tas upp i resultaträkningen.

[S2]I samband med uppskrivningen skall det i en not lämnas upplysning om storleken på det uppskrivna beloppet.

[S3]Nedskrivning av tillgång som har skrivits upp skall efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.

Värdering av omsättningstillgångar

[K6]7 §  Omsättningstillgångar skall, om inte annat följer av 8 §, tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

[S2]Med anskaffningsvärde förstås utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Vid bestämmandet av anskaffningsvärdet tillämpas 3 § andra- fjärde styckena.

[S3]Med det verkliga värdet avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får det verkliga värdet bestämmas till återanskaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för inkurans, eller något annat värde som är förenligt med god redovisningssed.

[S4]Med återanskaffningsvärde avses det belopp som motsvarar den utgift för anskaffandet som kommunen eller landstinget skulle ha haft om tillgången anskaffats på balansdagen.

Redovisning till bestämd mängd och fast värde

[K6]8 §  Materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter som omsätts och vars sammantagna värde är av underordnad betydelse för kommunen eller landstinget, får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt.

Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta

[K6]9 §  Fordringar i utländsk valuta får omräknas enligt balansdagens kurs, om det står i överensstämmelse med god redovisningssed.

[S2]Skulder i utländsk valuta skall omräknas enligt balansdagens kurs, om denna är högre än kursen vid skuldens uppkomst. Är balansdagens kurs lägre än kursen vid skuldens uppkomst, får omräkning enligt balansdagens kurs ske endast om orealiserad kursvinst kan avräknas mot orealiserad kursförlust och sådan avräkning står i överensstämmelse med god redovisningssed.

Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån

[K6]10 §  Kapitalrabatter och direkta emissionsutgifter vid upptagande av lån skall periodiseras, dock längst över tiden till dess skulden förfaller till betalning. Sådan periodisering behöver dock inte göras om den är utan väsentlig betydelse.

Avsättningar

[K6]11 §  Avsättning skall, om inte annat följer av 5 kap. 4 §, göras för samtliga förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias.

Värderings- och omräkningsprinciper

[K6]12 §  Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder skall anges.

[S2]För poster i årsredovisningen som avser tillgångar, avsättningar och skulder i utländsk valuta skall det anges enligt vilka principer beloppen har räknats om till svenska kronor.

[S3]Uppgifter enligt första och andra styckena får lämnas i not.

[K7]1 §  I finansieringsanalysen skall kommunens eller landstingets finansiering och investeringar under räkenskapsåret redovisas.

Prop. 2013/14:86: I paragrafen anges vad som ska redovisas i en kassaflödesanalys. Ändringarna hänger samman med ändringarna i 3 kap. 2 §. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

I sakligt hänseende överensstämmer bestämmelsen med bestämmelsen i 6 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554). För en kommentar hänvisas därför till författningskommentaren ...

Gemensam förvaltningsberättelse

[K8]1 §  Sådana upplysningar som avses i 4 kap. 1 § skall omfatta också sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Detta gäller dock inte sådana särskilda upplysningar om sjukfrånvaro som avses i 4 kap. 1 a §.

[S2]Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet skall lämnas om sådana juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget har ett betydande inflytande. Lag (2002:1065).

Prop. 2002/03:6: I bestämmelsen regleras den gemensamma förvaltningsberättelsen. Uppgifter om väsentliga personalförhållanden enligt 4 kap. 1 § skall lämnas också för sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Den gemensamma förvaltningsberättelsen behöver dock inte innehålla uppgift om sjukfrånvaro. Det har därför införts ett undantag i paragrafen i enlighet med detta.

Sammanställda resultat- och balansräkningar

[K8]2 §  Den sammanställda redovisningen skall innehålla en resultaträkning som utgör en sammanställning av kommunens eller landstingets resultaträkning och resultaträkningarna för de övriga juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget har ett betydande inflytande.

[S2]Redovisningen skall vidare innehålla en balansräkning som utgör en sammanställning av kommunens eller landstingets balansräkning och balansräkningarna för de övriga juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget har ett betydande inflytande.

9 kap. Delårsrapporter

[K9]1 §  Kommuner och landsting skall minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

[K9]2 §  Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens eller landstingets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysningar skall då lämnas om

 1. sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning, och
 2. sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen eller landstinget som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.

[K9]3 §  Om det inte finns särskilda hinder, skall det i anslutning till uppgifter enligt 2 § även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret.

[S2]Begrepp och termer skall så långt det är möjligt stämma överens med dem som har använts i den senast framlagda årsredovisningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:614) om kommunal redovisning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Lagen skall, trots vad som föreskrivs i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:550) om ändring i kommunallagen (1991:900), tillämpas även i fråga om kommunalförbund som bildats före den 1 januari 1998.
  2. Bestämmelserna skall tillämpas, med de undantag som anges under 3, första gången på bokföring, årsredovisning och delårsrapporter avseende räkenskapsåret 1998.
  3. Bestämmelsen i 4 kap. 4 § tillämpas första gången avseende räkenskapsåret 2000.
  4. Vad som föreskrivs i
   • 5 kap. 1 § såvitt avser pensionsförpliktelser som upptagits bland posten Verksamhetens kostnader och posten Finansiella kostnader,
   • 5 kap. 2 § såvitt avser pensionsförpliktelser som upptagits i posten Avsättningar, posten Skulder eller bland ansvarsförbindelser under rubriken, Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna och Övriga ansvarsförpliktelser, samt
   • 5 kap. 4 § första meningen får börja tillämpas senare än den 1 januari 1998, dock senast avseende räkenskapsåret 2000.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:281, Prop. 1996/97:52, Bet. 1996/97:FiU15
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (2000:890) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången avseende räkenskapsåret 2001.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:26, Prop. 1999/2000:115, Bet. 2000/01:FiU9
Omfattning
upph. rubr. närmast före 2 kap 12 §; ändr. 2 kap 1, 3-12 §§, 6 kap 3 §, 8 kap 1 §, rubr. närmast före 2 kap 7, 8, 9, 10, 11 §§; nya 1 kap 5 §, 2 kap 13 §, 3 kap 5 §, rubr. närmast före 1 kap 5 §, 2 kap 3, 6 §§, 3 kap 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:1065) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2003.
 2. För räkenskapsåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.
Innehållsförteckning
1 kap. Inledande bestämmelser
1-2 §§ Lagens tillämpningsområde

3 §  God redovisningssed

4 §  Räkenskapsår

[S2]2 kap. Bokföring

[S3]1-3 §§ Allmänna bestämmelser om bokföring

[S4]4-6 §§ Verifikationer

7 §  Formen för bokföring

8 §  Beskrivning över det tillämpade redovisningssystemet

9 §  Grundbokföring

10 §  Huvudbokföring

11 §  Räkenskapsmaterialets form

12 §  Årsbokslut

[S2]3 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning

1 §  Årsredovisningens syfte

2 §  Årsredovisningens delar

5 §  Extraordinära intäkter och kostnader

6 §  Jämförelsetal

[S2]6 kap. Värdering

1-2 §§Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar
3 §Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar
4 §Avskrivning av anläggningstillgångar
5 §Nedskrivning av anläggningstillgångar
6 §Uppskrivning av anläggningstillgångar
7 §Värdering av omsättningstillgångar
8 §Redovisning till bestämd mängd och fast värde
9 §Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta
10 §Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån
11 §Avsättningar
12 §Värderings- och omräkningsprinciper
7 kap. Finansieringsanalys

[S3]8 kap. Sammanställd redovisning

9 kap. Delårsrapporter

Förarbeten
Rskr. 2002/03:43, Prop. 2002/03:6, Bet. 2002/03:LU1
Omfattning
ändr. 8 kap 1 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:720) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap 13 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:776) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Förarbeten
Rskr. 2004/05:14, Prop. 2003/04:105, Bet. 2004/05:FiU8
Omfattning
ändr. 4 kap 4 §; ny 4 kap 5 §
Ikraftträder
2004-12-01

Lag (2005:592) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Förarbeten
Rskr. 2004/05:297, Prop. 2004/05:140, Bet. 2004/05:NU16
Omfattning
ändr. 2 kap 13 §
CELEX-nr
32000L0052
Ikraftträder
2005-08-01

Lag (2009:1319) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:58, Prop. 2008/09:228, Bet. 2009/10:FiU15
Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §; ny 5 kap. 7 §, rubr. närmast före 5 kap 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2012:799) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Förarbeten
Rskr. 2012/13:58, Prop. 2011/12:172, Bet. 2012/13:FiU15
Omfattning
ändr. 4 kap. 4, 5 §, 5 kap. 2 §; ny 4 kap. 3 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2014:560) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §, 7 kap. 1 §, rubr. till 7 kap.
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:568) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Förarbeten
Rskr. 2013/14:311, Prop. 2013/14:136, Bet. 2013/14:KU40
Omfattning
ändr. 5 kap. 2, 7 §§, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraftträder
2014-09-01

Lag (2017:739) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 4 kap. 4, 5 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Ändring, SFS 2018:597

Omfattning
upph.