Upphävd författning

Förordning (1997:638) om bidrag för åtgärder mot radon i dricksvatten

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1997-06-26
Ändring införd
SFS 1997:638 i lydelse enligt SFS 1998:798
Ikraft
1997-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för åtgärder som syftar till att minska radonhalten i dricksvatten i bostäder.

2 §  Bidrag lämnas endast för åtgärder som påbörjas under tiden den 1 oktober 1997-den 1 augusti 1999 och som avslutas senast vid utgången av år 1999.

[S2]Boverket får meddela närmare föreskrifter om när åtgärderna skall anses påbörjade respektive avslutade. Förordning (1998:798).

3 §  Bidrag lämnas till den som vidtar den åtgärd som berättigar till bidrag.

4 §  Med dricksvatten förstås i förordningen vatten som är avsett att drickas eller användas för andra hushållsändamål inomhus och som kommer från enskilda täkter eller från sådana allmänna vattenanläggningar som avses i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Förutsättningar för bidrag

5 §  Bidrag får, med de undantag som anges i 7 §, lämnas om radonhalten i dricksvatten från

  1. en allmän anläggning eller från en enskild täkt, där det utförs egentillsyn efter beslut av en kommunal nämnd, överstiger 100 becquerel per liter,
  2. en annan enskild täkt än en sådan som avses under 1 överstiger 1 000 becquerel per liter.

6 §  Bidrag lämnas för de åtgärder som den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) finner nödvändiga för att dricksvattnets radonhalt skall understiga de gränsvärden som anges i 5 §.

7 §  Om dricksvattnet från en enskild täkt till någon del används i bostadshus som nyttjas för fritidsändamål, lämnas inte något bidrag. Detsamma gäller om dricksvattnet från en allmän anläggning, som inte drivs av en kommun eller av ett bolag som helt ägs av en eller flera kommuner, till någon del används i bostadshus som nyttjas för fritidsändamål. Förordning (1998:798).

Bidragets storlek

8 §  För åtgärder för att minska radonhalten i vatten från en allmän anläggning, som drivs av en kommun eller av ett bolag som helt ägs av en eller flera kommuner, lämnas bidrag med 100 procent av den skäliga kostnaden för åtgärden.

[S2]För åtgärder för att minska radonhalten i vatten från andra allmänna anläggningar än sådana som avses i första stycket och från enskilda täkter lämnas bidrag med 50 procent av den skäliga kostnaden för åtgärden, dock med högst 5 000 kr.

[S3]Bidrag under 1 000 kr betalas inte ut. Förordning (1998:798).

Ansökan om bidrag

9 §  Ansökan om bidrag görs hos länsstyrelsen i det län där anläggningen eller täkten är belägen. Den sökande skall i ärendet visa att den kommunala nämnd som avses i 6 § funnit åtgärderna nödvändiga.

[S2]Ansökan skall göras på en blankett som fastställs av Boverket. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som Boverket föreskriver.

10 §  Ansökan om bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 mars 2000. Förordning (1998:798).

Beslut om bidrag

11 §  Länsstyrelsen beslutar om bidrag.

[S2]I bidragsbeslutet skall det anges för vilka åtgärder bidrag beviljas och bidragsbeloppet.

12 §  Före utbetalningen av bidraget får länsstyrelsen återkalla beslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns.

Utbetalning av bidrag

13 §  Bidraget betalas ut till den som anges i 3 § och som har haft kostnaden för den åtgärd som berättigar till bidrag.

[S2]Bidraget betalas ut efter ansökan hos länsstyrelsen sedan de åtgärder som bidraget avser har avslutats. Ansökan om utbetalning skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni 2000. Boverket sköter utbetalningen. Förordning (1998:798).

Återbetalning av bidrag

14 §  Länsstyrelsen skall besluta om återbetalning helt eller delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

[S2]Länsstyrelsen får helt eller delvis efterge belopp som skall återbetalas, om det finns särskilda skäl.

Överklagande

15 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Boverket.

[S2]Boverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1997:638) om bidrag för åtgärder mot radon i dricksvatten

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
    Ikraftträder
    1997-10-01

Förordning (1998:798) om ändring i förordningen (1997:638) om bidrag för åtgärder mot radon i dricksvatten

Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 10, 13 §§
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (2006:844) om upphävande av förordningen (1997:638) om bidrag för åtgärder mot radon i dricksvatten

Omfattning
upph.