Inaktuell version

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1997-11-13
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2008:40
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

2 §  Vad som i följande bestämmelser sägs om medlemmar skall i fråga om den kompletterande kassan gälla de anslutna: 4 § om skyldighet att lämna uppgift om antalet medlemmar m.m., 5 § om skyldighet att lämna uppgifter om medlemmar som får ersättning samt 9, 10 och 11 a §§ om finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift. Förordning (2006:1561).

Skyldighet att lämna uppgifter

3 §  En anmälan enligt 9 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor skall innehålla en försäkran att styrelseledamöter, kassaföreståndare, suppleanter, firmatecknare och revisorer inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. I fråga om en revisor skall anmälan även innehålla en försäkran att revisorn inte är underkastad näringsförbud.

4 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetslöshetskassa att till inspektionen lämna uppgift om antalet medlemmar i kassan och att i övrigt hålla inspektionen underrättad om verksamheten. Förordning (2006:1561).

5 §  En arbetslöshetskassa skall i enlighet med vad Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen närmare föreskriver lämna uppgifter om de medlemmar som får ersättning. Uppgift skall lämnas om

 • personnummer, postnumret i postadressen och arbetslöshetskassans beteckning samt, i förekommande fall, beteckningen på den avdelning hos kassan som medlemmen tillhör,
 • år och veckonummer för början på den aktuella ersättningsperioden,
 • uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
 • beräknad normalarbetstid och arbetsutbudet i timmar per vecka,
 • antalet dagar med ersättning och karens,
 • antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetalningstillfället,
 • utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser.

[S2]En arbetslöshetskassa skall vidare för en person som första gången kvalificerat sig för rätt till ersättning lämna uppgift om detta skett med stöd av huvudregeln i 12 § första stycket 1 lagen om arbetslöshetsförsäkring, alternativregeln i 12 § första stycket 2 eller med stöd av studerandevillkoret enligt 18 § samma lag. Uppgift skall också lämnas

 • om medlemmen regelbundet utför deltidsarbete,
 • om 35 § första eller andra stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring tilllämpas,
 • om dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning och uppgift om ersättningens storlek,
 • om arbetsvillkoret i den aktuella ersättningsperioden till någon del uppfyllts med sådan jämställd tid som anges i 19 § lagen om arbetslöshetsförsäkring,
 • om en medlem som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av ersättningsperioden av kassan bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod,
 • om personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka bisysslan omfattar samt inkomsten per vecka av bisysslan,
 • om personen bedriver studier under den period som arbetslöshetsersättning lämnas. Förordning (2003:1109).

6 §  Styrelsen för en arbetslöshetskassa skall till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna in en styrkt kopia av protokoll som förts vid alla sammanträden med styrelsen. Det skall varje gång göras inom en månad efter det att ett sammanträde har hållits. Förordning (2003:1109).

7 §  En arbetslöshetskassa skall omedelbart lämna Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen en kortfattad redogörelse för kassans beslut i fall som avses i 43-45 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Detsamma gäller även i andra fall där rätten till ersättning har ifrågasatts och därför blivit föremål för särskild prövning samt i övriga fall då utbetalad ersättning återbetalats eller skall återbetalas till arbetslöshetskassan. Inspektionen får befria en kassa från denna skyldighet. Förordning (2003:1109).

Utbetalning av statsbidrag

8 §  Arbetsförmedlingen betalar ut statsbidrag till arbetslöshetskassan i omedelbar anslutning till kassans utbetalning av ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsförmedlingen ska därvid hålla inne en så stor del av statsbidraget som motsvarar det skatteavdrag som ska göras på utbetalad ersättning. Förordning (2007:888).

Finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift

9 §  Finansieringsavgift enligt 48 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor skall betalas av en arbetslöshetskassa varje månad. Avgiften skall betalas med ett belopp som för varje medlem som fanns i kassan vid utgången av den senast förflutna kalendermånaden motsvarar 131 procent av den under månaden genomsnittligt utbetalade ersättningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen delat med tolv. Förordning (2006:1561).

10 §  Förhöjd finansieringsavgift enligt 48 § andra-fjärde styckena lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor skall av en arbetslöshetskassa betalas för varje kalendermånad senast vid utgången av den följande månaden.

[S2]Om en arbetslöshetskassa finner anledning att särskilt kontrollera om en medlem i kassan varit arbetslös i den mening som avses i 41 a § lagen om arbetslöshetskassor får avgiften för den medlemmen betalas senare än vad som följer av första stycket, dock senast vid utgången av den tredje månaden efter den månad som avgiften avser. Förordning (2006:1561).

11 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall till en arbetslöshetskassa lämna uppgift om storleken av de avgifter enligt 9 och 10 §§ som kassan skall betala vid varje betalningstillfälle. Förordning (2003:1109).

/Träder i kraft I: 2008-03-15/

11 a §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge att en arbetslöshetskassa betalar finansieringsavgift eller förhöjd finansieringsavgift vid en senare tidpunkt än den som följer av 9 eller 10 § om avgiften avser en medlem i kassan som under den månad avgiften avser inte har betalat medlemsavgift eller särskilt uttaxerat belopp som förfallit till betalning.

[S2]De avgifter avseende första halvåret 2008 vilka Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med första stycket medgivit anstånd med, ska respektive arbetslöshetskassa betala in senast den 31 december 2008. Förordning (2008:40).

12 §  Avgifter enligt 9 och 10 §§ skall betalas genom insättning på konto som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer. Förordning (2003:1109).

13 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
14 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
15 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
16 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
17 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
18 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
19 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).

Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

19 a §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, efter förslag från den kompletterande arbetslöshetskassan, meddela föreskrifter om storleken på den avgift som kassan skall ta ut enligt 87 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordning (2004:626).

Övriga bestämmelser

20 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen prövar ärenden om undantag från kravet på bosättning i Sverige i fall som avses i 17 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordning (2003:1109).

21 §  Arvode och annan ersättning till den av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen utsedda ledamoten eller suppleanten i en arbetslöshetskassas styrelse fastställs av inspektionen. Förordning (2003:1109).

22 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela närmare föreskrifter om arbetslöshetskassans löpande bokföring och årsredovisning. Om det finns särskilda skäl, får föreskrifterna avvika från vad som följer av bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Förordning (2003:1109).

23 §  Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter för verkställigheten av 93 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och 8 § denna förordning som rör utbetalning av statsbidrag. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om arbetslöshetskassor och denna förordning. Förordning (2007:888).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:1160) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2003:1109) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:626) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
2004-10-04

Förordning (2006:1561) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. I stället för vad som sägs i 10 § första stycket får förhöjd finansieringsavgift som avser januari eller februari 2007 betalas senast vid utgången av april samma år. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge att avgiften betalas vid en senare tidpunkt om omständigheterna är sådana som sägs i 11 a §.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om finansieringsavgifter, utjämningsavgifter och utjämningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 4, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ny 11 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:888) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 8, 23 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:40) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraftträder
2008-03-15

Förordning (2008:59) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-04-07

Förordning (2008:409) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 a §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:915) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 a §§
Ikraftträder
2009-08-05

Förordning (2009:1435) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 2 §; ny 7 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:542) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:202) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 23 §; nya 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:681) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:937) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
upph. 10, 11 a §§; ändr. 2, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2018:257) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 2, 5, 7 §§
Ikraftträder
2018-05-25