Upphävd författning

Förordning (2003:1108) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2003-12-04
Ändring införd
SFS 2003:1108
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är förvaltningsmyndighet för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen skall utöva tillsyn över arbetslöshetskassorna. Inspektionen skall vidare ha tillsyn över rutiner för och handläggning av ärenden hos Arbetsmarknadsverket (AMV) som påverkar arbetslöshetsförsäkringen.

2 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

  • utför de uppgifter som följer av lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
  • meddelar föreskrifter enligt förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor, och
  • granskar Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna enligt 8 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

3 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall

  • granska handläggningen och rutinerna för handläggning av ärenden hos arbetsförmedlingen som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning,
  • granska handläggningen och rutinerna för handläggning av ärenden hos arbetsförmedlingen om återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program,
  • till AMS påtala de brister som inspektionen har funnit vid sin granskning av myndigheterna inom AMV,
  • följa utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område samt ta de initiativ som denna ger anledning till, och
  • medverka i internationellt samarbete.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen med undantag av 4, 5, 10-14, 21, 22 och 33 §§.

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Insynsråd

6 §  Vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall det finnas ett råd som består av högst nio ledamöter. Generaldirektören skall ingå i rådet och vara dess ordförande.

Myndighetschefens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322) skall generaldirektören hålla insynsrådet informerat om verksamheten.

Insynsrådets uppgifter

8 §  Rådet skall ge generaldirektören de råd som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Ändringar

Förordning (2003:1108) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2007:906

Omfattning
upph.